Leveringen - 256439-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten

2020/S 106-256439

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sofiyski universitet „Sv. Kliment Ohridski“
Nationaal identificatienummer: 000670680
Postadres: bul. „Tsar Osvoboditel“ No. 15
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1504
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Petar Stanulov
E-mail: op@admin.uni-sofia.bg
Telefoon: +359 29308259
Fax: +359 29460255

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.uni-sofia.bg/

Adres van het kopersprofiel: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства, резервни части и офис техника за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“ по 10 обособени позиции

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30000000 Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства, резервни части и офис техника за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“ по обособени позиции:

— обособена позиция 5 „Монитори и дисплеи“,

— обособена позиция 9 „Мрежови устройства и мрежови компоненти; защита на електрозахранването“,

— обособена позиция 10 „Компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности и мултимедийно оборудване“.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 11 713.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Монитори и дисплеи

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33195100 Monitoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Сградите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Конфигурация 1 — 1 бр.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Мрежови устройства и мрежови компоненти; защита в електрозахранването

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32552410 Modems
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Сградите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Конфигурация 1 „Пач корди“ — 300 бр.

2. Конфигурация 2 „Пач корди“ — 50 бр.

3. Конфигурация 3 „Оптично ел. преобразователи“ — 10 бр.

4. Конфигурация 4 „Оптично ел. преобразователи“ — 6 бр.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности и мултимедийно оборудване

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30233153 Cd/dvd-speler en/of -brander
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Сградите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Конфигурация 1 „Твърд диск“ — 16 бр.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 131-298402
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 80-09-60
Perceel nr.: 9
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Специализирани бизнес системи“ АД
Nationaal identificatienummer: 121814067
Postadres: ул. „Бесарабия“ № 24
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1517
Land: Bulgarije
E-mail: sbs@sbs.bg
Telefoon: +359 291945
Fax: +359 291945
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 040.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 80-09-61
Perceel nr.: 5
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Лирекс БГ“ ООД
Nationaal identificatienummer: 121057952
Postadres: жк „Младост 3“, бл. 306
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1712
Land: Bulgarije
E-mail: office@lirex.bg
Telefoon: +359 29691691
Fax: +359 29691691
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 105.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 80-09-62
Perceel nr.: 10
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Елком 2008“ АД
Nationaal identificatienummer: 200418496
Postadres: ул. „Вихрен“ № 10
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1618
Land: Bulgarije
E-mail: info@elcom.bg
Telefoon: +359 28503070
Fax: +359 28503070
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 568.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020