Leveringen - 256442-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Bulgarije-Targovishte: Handboeken

2020/S 106-256442

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vtoro SU „Profesor Nikola Marinov“
Nationaal identificatienummer: 000870058
Postadres: bul. „Trayko Kitanchev“ No. 39
Plaats: Targovishte
NUTS-code: BG334 Търговище
Postcode: 7700
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Daniela Trandafilova — zamestnik-direktor
E-mail: sou_2@abv.bg
Telefoon: +359 60164894
Fax: +359 60164894

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://2su-tg.com/

Adres van het kopersprofiel: https://ezop.uslugi.io/public/2sou_targovishte#9

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на учебници и уч. комплекти за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, III, IV, V и VI клас на Второ СУ „Професор Никола Маринов“ — гр. Търговище за уч. 2020/2021 г. по обособени позиции.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22112000 Handboeken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на настоящата поръчка е доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, III, IV, V и VI клас на Второ СУ „Професор Никола Маринов“ — град Търговище за учебната 2020/2021 г. по обособени позиции. Обществената поръчка включва следните 7 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Просвета — София“ АД,

— обособена позиция № 2 „Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Клет България“ ООД,

— обособена позиция № 3 „Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Юнивърс“ ЕООД,

— обособена позиция № 4 „Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Домино“ ЕООД,

— обособена позиция № 5 „Учебници, издадени от издателство „БГ Учебник“ ЕООД,

— обособена позиция № 6 „Учебници, издадени от издателство „Архимед 2“ ЕООД,

— обособена позиция № 7 „Учебници, издадени от издателство EТ „Даниела Убенова — Даниела Биланска“.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 51 911.34 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Просвета — София“ АД

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22112000 Handboeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG334 Търговище
Voornaamste plaats van uitvoering:

Второ СУ „Професор Никола Маринов“, гр. Търговище

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

І кл. — бълг. eз. и литер. (буквар, читанка, уч. тетрадка № 1 и № 2 по писане, уч. тетрадка № 3 по бълг. ез., уч. тетрадка към читанка); матем. (уч. и уч. тетрадка № 1 и № 2); ок. свят (уч. и уч. тетрадка); музика (уч.); изобр. изк. (уч.); техн. и предпр. (уч. и албум) — 96 бр. ІІ кл. — бълг. ез. и литер. (уч. и читанка, уч. тетрадка по бълг. ез. № 1 и № 2, уч. тетрадка към читанка); англ. ез. (уч., уч. тетрадка ); матем. (уч., уч. тетрадка № 1 и № 2); ок. свят (уч., уч. тетрадка); музика (уч.); изобр. изк. (уч.); техн. и предпр. (уч. и албум) — 100 бр.; ІІІ кл. — матем. (уч. — 2 бр., уч. тетрадка № 1 и № 2 — 120 бр.), музика (уч.) — 2 бр., изобр. изк. (уч.) — 2 бр.; ІV кл. — бълг. ез. и литер. (уч. тетрадка по бълг. език № 1 и № 2, уч. тетрадка към читанка), матем. (уч. тетрадка № 1 и № 2), комп. модел. (уч. тетрадка), чов. и общ. (уч. тетрадка), чов. и прир. (уч. тетрадка), техн. и предпр. (алблум) — 112 бр.; V кл. — геогр. и икон. (уч.), музика ( уч.), изобр. изк. (уч.), техн. и предпр. (уч.) — 116 бр.; VІ кл. — геогр. и икон. (уч.), музика (уч.), изобр. изк. (уч.), техн. и предпр. (уч.) — 139 бр., вкл. ел. четими учебници

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Клет България“ ООД

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22112000 Handboeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG334 Търговище
Voornaamste plaats van uitvoering:

Второ СУ „Професор Никола Маринов“, гр. Търговище

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ІІІ клас — български език и литература (учебник и читанка — 2 бр., уч. тетрадка по бълг. ез. № 1 и № 2, уч. тетрадка № 3 „Развиване на умения за устно и писмено общуване“, уч. тетрадка по четене) — 120 бр.; компютърно моделиране (учебник) — 2 бр., човекът и природата (учебник — 2 бр., уч. тетрадка — 120 бр.), технологии и предприемачество (учебник — 2 бр., албум — 120 бр.); ІV клас — английски език/уч. тетрадка Super Minds for Bulgaria Students Book 4th grade“ — 112 бр.; V клас — литература (учебник) — 116 бр., английски език (учебник Your Space for Bulgaria) — 116 бр., човекът и природата (учебник) — 116 бр.; VІ клас — литература (учебник) — 139 бр., английски език (учебник Your Space for Bulgaria) — 139 бр., история и цивилизации (учебник) — 139 бр., човекът и природата (учебник) — 139 бр., включително електронно четими учебници.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Учебници и учебни комплекти,издадени от издателство „Юнивърс“ ЕООД

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22112000 Handboeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG334 Търговище
Voornaamste plaats van uitvoering:

Второ СУ „Професор Никола Маринов“, гр. Търговище

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ІІІ клас – Английски език/учебник „Smiles 3 for Bulgaria“ – 2 бр., уч.тетрадка „Smiles 3 for Bulgaria“ –120 бр./,Включително електронно четими учебници

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Домино“ ЕООД

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22112000 Handboeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG334 Търговище
Voornaamste plaats van uitvoering:

Второ СУ „Професор Никола Маринов“, гр. Търговище

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ІІІ клас — човекът и обществото (учебник — 2 бр., уч. тетрадка — 120 бр.), включително електронно четими учебници

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Учебници, издадени от издателство „БГ Учебник“ ЕООД

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22112000 Handboeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG334 Търговище
Voornaamste plaats van uitvoering:

Второ СУ „Професор Никола Маринов“, гр. Търговище

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

V клас — български език (учебник) — 116 бр.; VІ клас — български език (учебник) — 139 бр., включително електронно четими учебници

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Учебници, издадени от издателство „Архимед 2“ ЕООД

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22112000 Handboeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG334 Търговище
Voornaamste plaats van uitvoering:

Второ СУ „Професор Никола Маринов“, гр. Търговище

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

V клас — математика (учебник) — 116 бр., VІ клас — математика (учебник) — 139 бр., включително електронно четими учебници

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Учебници, издадени от издателство ЕТ „Даниела Убенова — Даниела Биланска“

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22112000 Handboeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG334 Търговище
Voornaamste plaats van uitvoering:

Второ СУ „Професор Никола Маринов“, гр. Търговище

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

V клас — информационни технологии (учебник) — 116 бр., VІ клас — информационни технологии (учебник) — 139 бр., включително електронно четими учебници

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Verklaring:

Настоящата ОП се провежда на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП. Прогнозната стойност на поръчката не попада в стойностния праг, който налага провеждането на процедура договаряне без предварително обявление. Предвид разпоредбата на чл. 20, ал. 9 от ЗОП в оперативната самостоятелност на възложителя е да се възползва от посочената хипотеза и да вземе решение за възлагане на настоящата ОП по ред, приложим за по-високи стойности, като приложи всички правила, валидни за избраната процедура. Мотивите за избора на този вид процедура са следните:

Учебниците и уч. помагала представляват обект на авторско право по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗАПСП. В съдържанието на авторското право като основно имуществено право се включва изключ. право на автора да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от др. лица (чл. 18, ал. 1 от ЗАПСП). Съгласно чл. 160, ал. 2 от ЗПУО министърът на образованието и науката със заповед одобрява всички проекти на учебници и на уч. комплекти, за които въз основа на оценяването е установено, че отговарят на държ. образов. стандарт за познав. книжки, учебниците и уч. помагала, разработени са въз основа на утвърдените програми и са приложими в практиката. Със Заповед № РД 09-48/13.01.2020 г. на министъра на образованието и науката е утвърден списък на учебници и уч. комплекти, които ще се използват в системата на учил. образование за уч. 2020/2021 г., както и издателства на утвърдените от министъра учебници и уч. помагала. Проведено е заседание на Обществения съвет на Второ СУ „Професор Никола Маринов“ — гр. Търговище, на което е взето решение, обективирано в протокол № 4/18.03.2020 г. за избор на учебници и уч. помагала за уч. 2020/2021 г. Предвид факта, че възлагането на ОП на др. лица би довело до нарушаването на авторски права и други права на интел. собственост или на изключ. права, придобити по силата на закон или адм. акт е законосъобразно провеждането на процедурата по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП. Поради обстоятелството, че учебниците и уч. помагала са утвърдени, както и са оповестени издателствата с авторски права е целесъобразно с настоящата ОП да бъдат поканени лицата с авторски права. Поканените лица притежават авторски и изключителни права на издаване и разпространение на учебници и уч. помагала, като това право им е признато и утвърдено от МОН. Предвид изложеното поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Д17
Perceel nr.: 1
Benaming:

Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Просвета — София“ АД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Просвета — София“ АД
Nationaal identificatienummer: 131106522
Postadres: ул. „Земеделска“ № 2
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1618
Land: Bulgarije
E-mail: prosveta@prosveta.bg
Telefoon: +359 28182020
Fax: +359 28182019

Internetadres: www.prosveta.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 866.87 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 866.87 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Д11
Perceel nr.: 2
Benaming:

Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Клет България“ ООД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Клет България“ ООД
Nationaal identificatienummer: 130878827
Postadres: ул. „Никола Тесла“ № 5, сграда BSR II, ет. 4
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1574
Land: Bulgarije
E-mail: office@klett.bg
Telefoon: +359 28061392
Fax: +359 29446547

Internetadres: https://klett.bg/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 085.73 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 085.73 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Д12
Perceel nr.: 3
Benaming:

Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Юнивърс“ ЕООД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Юнивърс“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 115749729
Postadres: ул. „Кочо Честименски“ № 1 А
Plaats: Първомай
NUTS-code: BG421 Пловдив
Postcode: 4270
Land: Bulgarije
E-mail: eksprespublishing.bg@gmail.com
Telefoon: +359 0888662729
Fax: +359 0888662729

Internetadres: http://www.expresspublishingbg.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 540.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 540.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Д13
Perceel nr.: 4
Benaming:

Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Домино“ ЕООД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Домино“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 833105041
Postadres: бул. „Александър Батенберг“ № 28, офис 14
Plaats: Стара Загора
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Postcode: 1504
Land: Bulgarije
E-mail: orders@domino.bg
Telefoon: +359 42265183
Fax: +359 42265173

Internetadres: http://www.domino.bg/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 368.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 368.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Д14
Perceel nr.: 5
Benaming:

Учебници, издадени от издателство „БГ Учебник“ ЕООД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „БГ Учебник“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 201264752
Postadres: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 152, ет. 3
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1582
Land: Bulgarije
E-mail: press@bguchebnik.com
Telefoon: +359 24219086
Fax: +359 24219086

Internetadres: www.bguchebnik.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 098.25 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 098.25 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Д15
Perceel nr.: 6
Benaming:

Учебници, издадени от издателство „Архимед 2“ ЕООД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Архимед 2“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 202097555
Postadres: ул. „Поручик Хр. Топракчиев“ № 11, книжна борса „Искър“, ет. 3, щанд 23
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1528
Land: Bulgarije
E-mail: arhimed_2@abv.bg
Telefoon: +359 28897444
Fax: +359 28897444

Internetadres: www.arhimedbg.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 351.66 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 351.66 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Д16
Perceel nr.: 7
Benaming:

Учебници, издадени от издателство ЕТ „Даниела Убенова — Даниела Биланска“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ЕТ „Даниела Убенова — Даниела Биланска“
Nationaal identificatienummer: 030210887
Postadres: ж.к. „Дружба 2“, комплекс „Цариградски“, бл. 280, Г1
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1184
Land: Bulgarije
E-mail: info@danielaubenova.com
Telefoon: +359 0896616208
Fax: +359 0896616208

Internetadres: http://www.danielaubenova.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 600.83 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 600.83 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Настоящото обявление не е сред актовете, посочени в чл. 196, ал. 1 от ЗОП, подлежащи на обжалване.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020