Leveringen - 256445-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Letland-Riga: Producten van plastic

2020/S 106-256445

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AS “Latvijas valsts meži”
Nationaal identificatienummer: 40003466281
Postadres: Vaiņodes iela 1
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV008 Vidzeme
Postcode: LV-1004
Land: Letland
Contactpersoon: Agnese Vaivode
E-mail: a.vaivode@lvm.lv
Telefoon: +371 28344750
Fax: +371 64826568

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lvm.lv

Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/349

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Akciju sabiedrība
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Mežsaimniecība

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Meža ietvarstādu audzēšanas kasešu iegāde 2020. gadam

Referentienummer: AS LVM SS 2020/6_Ak
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
19520000 Producten van plastic
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Meža ietvarstādu audzēšanas kasešu iegāde 2020. gadam.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
19520000 Producten van plastic
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV008 Vidzeme
Voornaamste plaats van uitvoering:

LVM “Sēklas un stādi” kokaudzētavas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Meža ietvarstādu audzēšanas kasešu iegāde 2020. gadam.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 013-025638
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Par meža ietvarstādu audzēšanas kasešu iegādi

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Ar valdes lēmumu grozītie saimnieciskās darbības un finanšu plāna uzdevumi neparedz finanšu līdzekļu izlietojumu iepirkuma priekšmetam (meža ietvarstādu audzēšanas kasešu iegāde).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020