Leveringen - 256452-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Vigo: Telecommunicatiebenodigdheden

2020/S 106-256452

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universidad de Vigo
Nationaal identificatienummer: Q8650002B
Postadres: Edificio de Gerencia y Servicios Centrales, campus de Lagoas Marcosende, 2.ª planta, Vigo (Pontevedra)
Plaats: Vigo
NUTS-code: ES114 Pontevedra
Postcode: 36310
Land: Spanje
Contactpersoon: Servicio de Gestión Económica y Contratación
E-mail: alabel@uvigo.es
Telefoon: +34 986813551
Fax: +34 986813857

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Diverso equipamiento para su integración dentro del programa Demostrador Instrumental de Guerra Electrónica (DIGE)

Referentienummer: 28/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32500000 Telecommunicatiebenodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Diverso equipamiento para su integración dentro del programa Demostrador Instrumental de Guerra Electrónica (DIGE):

— lote 1: adquisición del sistema Advanced Mobile Unit (AMU) para su integración dentro del programa Demostrador Instrumental de Guerra Electrónica (DIGE),

— lote 2: adquisición de un amplificador de RF de 2 a 18 GHZ para su integración dentro del programa Demostrador Instrumental de Guerra Electrónica (DIGE),

— lote 3: adquisición de un sistema de generación y recepción de señales RF para su integración dentro del programa Demostrador Instrumental de Guerra Electrónica (DIGE).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 340 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Adquisición del sistema Advanced Mobile Unit (AMU) para su integración dentro del programa Demostrador Instrumental de Guerra Electrónica (DIGE)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34220000 Aanhangwagens, opleggers en mobiele containers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES114 Pontevedra
Voornaamste plaats van uitvoering:

ETS telecomunicaciones, Universidad de Vigo.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición del sistema Advanced Mobile Unit (AMU) para su integración dentro del programa Demostrador Instrumental de Guerra Electrónica (DIGE).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Contrato Ministerio de Defensa. Fecha límite para ejecutar la aplicación de los fondos: 30.11.2020.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Adquisición del sistema Advanced Mobile Unit (AMU) para su integración dentro del programa Demostrador Instrumental de Guerra Electrónica (DIGE)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34220000 Aanhangwagens, opleggers en mobiele containers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES114 Pontevedra
Voornaamste plaats van uitvoering:

ETS telecomunicaciones, Universidad de Vigo.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición del sistema Advanced Mobile Unit (AMU) para su integración dentro del programa Demostrador Instrumental de Guerra Electrónica (DIGE).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Contrato Ministerio de Defensa. Fecha límite para ejecutar la aplicación de los fondos: 30.11.2020.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Adquisición del sistema Advanced Mobile Unit (AMU) para su integración dentro del programa Demostrador Instrumental de Guerra Electrónica (DIGE)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34220000 Aanhangwagens, opleggers en mobiele containers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES114 Pontevedra
Voornaamste plaats van uitvoering:

ETS telecomunicaciones, Universidad de Vigo.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición del sistema Advanced Mobile Unit (AMU) para su integración dentro del programa Demostrador Instrumental de Guerra Electrónica (DIGE).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Contrato Ministerio de Defensa. Fecha límite para ejecutar la aplicación de los fondos: 30.11.2020.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 229-561452
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 28/19
Perceel nr.: 1
Benaming:

Adquisición del sistema Advanced Mobile Unit (AMU) para su integración dentro del programa Demostrador Instrumental de Guerra Electrónica (DIGE)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Acom Sistemas, S. L.
Nationaal identificatienummer: B83330985
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 95 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 94 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 28/19
Perceel nr.: 2
Benaming:

Adquisición del sistema Advanced adquisición de un amplificador de RF de 2 a 18 GHZ para su integración dentro del programa Demostrador Instrumental de Guerra Electrónica (DIGE)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ADC Ingeniería Aeroespacial y Nuevas Tecnologías, S. L. U.
Nationaal identificatienummer: B85886547
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 71 590.91 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 28/19
Perceel nr.: 3
Benaming:

Adquisición de un sistema de generación y recepción de señales RF para su integración dentro del programa demostrador instrumental de

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Keysight Technologies Spain, S. L. U.
Nationaal identificatienummer: B86906963
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 170 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 167 688.13 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia (Tacgal)
Postadres: C/ Raxeira, 52, 2.ª planta
Plaats: Santiago de Compostela
Postcode: 15781
Land: Spanje
E-mail: tacgal@xunta.gal
Telefoon: +34 881995481
Fax: +34 881995485

Internetadres: https://tacgal.xunta.gal/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Servicio de Gestión Económica y Contratación
Postadres: Edificio de Gerencia, Servicios Centrales, campus de Lagoas Marcosende
Plaats: Vigo
Postcode: 36310
Land: Spanje
E-mail: xscont@uvigo.es
Telefoon: +34 986813551
Fax: +34 986813857

Internetadres: http://www.uvigo.es

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020