Leveringen - 256462-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Split en steenslag

2020/S 106-256462

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Nationaal identificatienummer: Q 2801660 H
Postadres: C/ Hiedra, 9, edificio 23, Estación de Chamartín
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES30 Comunidad de Madrid
Postcode: 28036
Land: Spanje
Contactpersoon: Rosa Cabrerizo Ruiz
E-mail: rcabrerizo@adif.es
Telefoon: +34 913007689
Fax: +34 913006623

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.adif.es

Adres van het kopersprofiel: http://www.adif.es/es_ES/empresas_suminstros/licitaciones/licitaciones.shtml

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro y transporte de balastro para el desguarnecido de vía en el trayecto Guillarei-Redondela

Referentienummer: 3.19/27510.0125
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
14212300 Split en steenslag
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro y transporte de balastro para el desguarnecido de vía en el trayecto Guillarei-Redondela.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 356 399.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES113 Ourense
NUTS-code: ES112 Lugo
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ourense y Lugo.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro y transporte de balastro para el desguarnecido de vía en el trayecto Guillarei-Redondela.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del P.O. plurirregional de España 2014-2020, objetivo temático 7: transporte sostenible.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 146-359193
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3.19/27510.0125
Benaming:

Suministro y transporte de balastro para el desguarnecido de vía en el trayecto Guillarei-Redondela

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Áridos de Astariz, S. A. (20 %) / Marín Petróleos, S. A. (80 %)
Postadres: Avenida de la Habana, 3, entresuelo
Plaats: Ourense
NUTS-code: ES113 Ourense
Postcode: 32003
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Marín Petróleos, S. A.
Postadres: Plaza de España, 12, entresuelo
Plaats: Villagarcía de Arousa (Pontevedra)
NUTS-code: ES114 Pontevedra
Postcode: 36600
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 373 081.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 356 399.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38, 8.ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
E-mail: www.tribunal_recursos.contratos@minhafp.es
Telefoon: +34 913491319
Fax: +34 913491441

Internetadres: www.tribunal_recursos.contratos@minhafp.es

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Subdirección de Contratación II
Postadres: C/ Hiedra, 9, edificio 23, Estación de Chamartín
Plaats: Madrid
Postcode: 28036
Land: Spanje
E-mail: rcabrerizo@adif.es
Telefoon: +34 913007689
Fax: +34 913006623

Internetadres: www.adif.es

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020