Leveringen - 256472-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Boden: Kantooruitrusting, uitgez. meubilair

2020/S 106-256472

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bodens kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-2767
Postadres: Bodens kommun Kyrkgatan 24
Plaats: Boden
NUTS-code: SE332 Norrbottens län
Postcode: 961 34
Land: Zweden
Contactpersoon: Sandra Stenman
E-mail: sandra.stenman@boden.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.boden.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Möbler till Lunda förskola

Referentienummer: KS 2020/95
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30191000 Kantooruitrusting, uitgez. meubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Bodens kommun inbjuder er här med att lämna anbud på möbler och inredning till Bodens kommuns nya förskola, Lunda förskola i Sävast.

Lunda förskola består lokalyta består av åtta (8) stycken portaler (avdelningar) med femton (15) förskoleplatser på vardera portal.

Upphandlingen avser anskaffning, leverans, montage och i iordningställande av möbler och inredning till förskolan. Vilket innefattar fullständigt färdigställande av utplaceringen av möblerna och inredningen.

Upphandlingen är indelad i tre (3) separata anbudsområden, varpå Bodens Kommun kommer att teckna köpekontrakt med en (1) leverantör för respektive avtalsområde.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30191000 Kantooruitrusting, uitgez. meubilair
31500000 Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen
31520000 Lampen en lamparmaturen
31521000 Lampen
39100000 Meubilair
39120000 Tafels, kasten, schrijftafels en boekenkasten
39130000 Kantoormeubilair
39140000 Huishoudmeubilair
39143200 Eetkamermeubilair
39143300 Zitkamermeubilair
39161000 Meubilair voor kleuterschool
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE332 Norrbottens län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bodens kommun inbjuder er här med att lämna anbud på möbler och inredning till Bodens kommuns nya förskola, Lunda förskola i Sävast.

Lunda förskola består lokalyta består av åtta (8) stycken portaler (avdelningar) med femton (15) förskoleplatser på vardera portal.

Upphandlingen avser anskaffning, leverans, montage och i iordningställande av möbler och inredning till förskolan. Vilket innefattar fullständigt färdigställande av utplaceringen av möblerna och inredningen.

Upphandlingen är indelad i tre (3) separata anbudsområden, varpå Bodens Kommun kommer att teckna köpekontrakt med en (1) leverantör för respektive avtalsområde.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 051-120605
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Möbler till Lunda förskola

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lekolar AB
Nationaal identificatienummer: 556605-0646
Postadres: Södra Portgatan 25
Plaats: Osby
NUTS-code: SE332 Norrbottens län
Postcode: 283 23
Land: Zweden
E-mail: lukas.arfwidson@lekolar.se
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Möbler till Lunda förskola

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kinnarps AB
Nationaal identificatienummer: 556256-6736
Postadres: Industrigatan 1
Plaats: KINNARP
NUTS-code: SE332 Norrbottens län
Postcode: 521 88
Land: Zweden
E-mail: avrop.kommentus@kinnarps.se
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Luleå
Postadres: Skeppsbrogatan 43
Plaats: Luleå
Postcode: 972 31
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsrattenilulea@dom.se
Telefoon: +46 920295490
Fax: +46 920220459

Internetadres: www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020