Leveringen - 256473-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Las Palmas de Gran Canaria: Politie-uniformen

2020/S 106-256473

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Alcaldía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Nationaal identificatienummer: P3501700C
Postadres: C/ León y Castillo, 270
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
NUTS-code: ES705 Gran Canaria
Postcode: 35002
Land: Spanje
Contactpersoon: Alcaldía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
E-mail: contratacion@laspalmasgc.es
Telefoon: +34 928446166

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.licitacion.laspalmasgc.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=YDcf%2BxY7dLYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de uniformidad para los componentes de los cuerpos de la Policía Local y Agentes de Movilidad, 2019

Referentienummer: 475/19-C
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35811200 Politie-uniformen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de uniformidad para los componentes de los cuerpos de la Policía Local y Agentes de Movilidad, 2019.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 293 488.60 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Camisetas y polos

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35811200 Politie-uniformen
18330000 T-shirts en overhemden
18333000 Poloshirts
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES705 Gran Canaria
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Camisetas y polos.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Calzado

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35811200 Politie-uniformen
18800000 Schoeisel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES705 Gran Canaria
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Calzado.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Complementos de uniformidad

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35811200 Politie-uniformen
18317000 Sokken
35113440 Reflecterende vesten
35123400 Identificatiebadges
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES705 Gran Canaria
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Complementos de uniformidad.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cascos de motoristas

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35811200 Politie-uniformen
18444110 Helmen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES705 Gran Canaria
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cascos de motoristas.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prendas de abrigo

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35811200 Politie-uniformen
18210000 Jassen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES705 Gran Canaria
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prendas de abrigo.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chalecos de protección personal ante amenazas con arma de fuego y armas blancas

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35811200 Politie-uniformen
35815100 Kogelvrije vesten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES705 Gran Canaria
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Chalecos de protección personal ante amenazas con arma de fuego y armas blancas.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trajes de gran gala

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35811200 Politie-uniformen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES705 Gran Canaria
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Trajes de gran gala.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Uniformidad de los instructores de tiro

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35811200 Politie-uniformen
18234000 Broeken
18333000 Poloshirts
18424000 Handschoenen
18815000 Laarzen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES705 Gran Canaria
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Uniformidad de los instructores de tiro.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 150-368874
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 475/19-C/1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Camisetas y polos

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sebastián Tejera, S. L.
Postadres: C/ Alfred Nobel, 23
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 35013
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 250.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 250.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 475/19-C/2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Calzado

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sebastián Tejera, S. L.
Postadres: C/ Alfred Nobel, 23
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 35013
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 950.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 950.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 475/19-C/3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Complementos de uniformidad

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sebastián Tejera, S. L.
Postadres: C/ Alfred Nobel, 23
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 35013
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 880.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 880.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 475/19-C/4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Cascos de motoristas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sagres, S. L.
Nationaal identificatienummer: B36028991
Postadres: C/ Prego de Montaos, 7 de Redondela
Plaats: Pontevedra
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 36800
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 475/19-C/5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Prendas de abrigo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sebastián Tejera, S. L.
Postadres: C/ Alfred Nobel, 23
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 35013
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 475/19-C/6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Chalecos de protección personal ante amenazas con arma de fuego y armas blancas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sebastián Tejera, S. L.
Postadres: C/ Alfred Nobel, 23
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 35013
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 190 288.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 190 288.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 475/19-C/7
Perceel nr.: 7
Benaming:

Trajes de gran gala

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sebastián Tejera, S. L.
Postadres: C/ Alfred Nobel, 23
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 35013
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 475/19-C/8
Perceel nr.: 8
Benaming:

Uniformidad de los instructores de tiro

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sebastián Tejera, S. L.
Postadres: C/ Alfred Nobel, 23
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 35013
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 120.10 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 120.10 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
Postadres: C/ Fernando Guanarteme, 2
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
Postcode: 35007
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020