Leveringen - 256479-2020

03/06/2020    S106

Bulgarije-Kyustendil: Brandstoffen

2020/S 106-256479

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Obshtina Kyustendil
Nationaal identificatienummer: 000261517
Postadres: pl. „Velbazhd“ No. 1
Plaats: Kyustendil
NUTS-code: BG415 Кюстендил
Postcode: 2500
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Desislava Alaykova-Stoeva
E-mail: ob_porachki@kustendil.bg
Telefoon: +359 78551026
Fax: +359 78550815
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kustendil.bg
Adres van het kopersprofiel: https://kustendil.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на горива за нуждите на Община Кюстендил и звената на бюджетна издръжка

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

В предмета на обществена поръчка са включени доставка на автомобилен бензин А95Н, дизелово моторно гориво Б6 и газ пропан-бутан.

Прогнозно количество — автомобилен бензин А95Н bio 9 % — 63 000 литра, дизелово гориво Б6 — 80 000 литра, газ пропан-бутан — 84 000 литра.

Посоченото количество е прогнозно за период от 18 месеца, същото е в зависимост от потребностите на възложителя и същият не е обвързан с пълното му усвояване.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 249 091.67 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG415 Кюстендил
Voornaamste plaats van uitvoering:

На територията на община Кюстендил

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

В предмета на обществена поръчка са включени доставка на автомобилен бензин А95Н, дизелово моторно гориво Б6 и газ пропан-бутан.

Прогнозно количество — автомобилен бензин А95Н bio 9 % — 63 000 литра, дизелово гориво Б6 — 80 000 литра, газ пропан-бутан — 84 000 литра.

Посоченото количество е прогнозно за период от 18 месеца, същото е в зависимост от потребностите на възложителя и същият не е обвързан с пълното му усвояване.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил“, проект „Функциониране на ОИЦ Кюстендил“, проект „Патронажна грижа в община Кюстендил“

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen
Verklaring:

Разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП позволява на възложителите да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка, са включени в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП съгласно Постановление № 191/29.07.2016 г. на Министерски съвет, изменено с ПМС № 347/08.12.2016 г., обнародвано в бр. 99/13.12.2016 г. на ДВ.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 601
Benaming:

Доставка на горива за нуждите на Община Кюстендил и звената на бюджетна издръжка

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Струма петрол-1“ ООД
Nationaal identificatienummer: 202781717
Postadres: ж.к. „Комплекс бензиностанция „Струма петрол“
Plaats: с. Коняво
NUTS-code: BG415 Кюстендил
Postcode: 2540
Land: Bulgarije
E-mail: strumapetrol@gmail.com
Telefoon: +359 78527500
Fax: +359 78527500
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 249 091.67 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020