Leveringen - 256483-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Shumen: Medische verbruiksartikelen

2020/S 106-256483

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — Shumen“ AD
Nationaal identificatienummer: 127521092
Postadres: ul. „Vasil Aprilov“ No. 63
Plaats: Shumen
NUTS-code: BG333 Шумен
Postcode: 9700
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Krasimira Dimitrova-Kirova
E-mail: mbal-shumen@ro-ni.net
Telefoon: +359 54855775
Fax: +359 54800751

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mbal-shumen.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.mbal-shumen.com/profile/OP-19-06

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: лечебно заведение — търговско дружество по чл. 37 от ЗЛЗ
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на „МБАЛ — Шумен“ АД, медицински консумативи и концентрати за нуждите на отделение по хемодиализа на „МБАЛ — Шумен“ АД по обособени позиции

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на „МБАЛ — Шумен“ АД, медицински консумативи и концентрати за нуждите на отделение по хемодиализа на „МБАЛ — Шумен“ АД

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Хирургични шапки — боне — еднократни

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG333 Шумен
Voornaamste plaats van uitvoering:

Краен получател — болничният склад на „МБАЛ — Шумен“ АД в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Естеството и количеството на доставките по обособена позиция № 24 са подробно описани в техническата спецификация.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 177-430209
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 24
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Обособена позиция № 24 е прекратена на основание чл. 110, ал. 1 т. 4 от ЗОП, след като първият и вторият класиран участник за обособената позиция са изпратили писмен отказ от сключване на договор. Решението за прекратяване на обособена позиция № 24 е влязло в сила на 27.05.2020 г.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020