Leveringen - 256487-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Kaunas: Muziekinstrumenten

2020/S 106-256487

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija
Nationaal identificatienummer: 190994640
Postadres: Kęstučio g. 85
Plaats: Kaunas
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-44299
Land: Litouwen
Contactpersoon: Artūras Stankevičius
E-mail: pavaduotojasukiui@nmg.lt
Telefoon: +370 66744156

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/855

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/855

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fortepijonų tarptautinis pirkimas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
37310000 Muziekinstrumenten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Pirkimo objektas: kabinetinis fortepijonas (190–199 cm) – 2 vnt.

Taip pat šių prekių pristatymas, instaliavimas, paruošimas eksploatavimui.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 65 381.82 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37310000 Muziekinstrumenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pirkimo objektas (toliau – prekės): kabinetinis fortepijonas (190–199 cm) – 2 vnt.

Taip pat šių prekių pristatymas, instaliavimas, paruošimas eksploatavimui.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kokybė / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Perkančioji organizacija, nenupirkusi iki šių metų pabaigos, neteks finansavimo.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 229-561682
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Fortepijonų tarptautinis pirkimas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UAB „Megatonas“
Nationaal identificatienummer: 302593538
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Land: Litouwen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 381.82 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kauno apygardos teismas
Plaats: Kaunas
Land: Litouwen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020