Leveringen - 256498-2020

03/06/2020    S106

Zweden-Tumba: Palen voor signaleringsborden

2020/S 106-256498

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Botkyrka kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-2882
Postadres: Munkhättevägen 45
Plaats: Tumba
NUTS-code: SE110 Stockholms län
Postcode: 147 85
Land: Zweden
Contactpersoon: Ann-Kristine Nideborn
E-mail: ann-kristine.nideborn@botkyrka.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.botkyrka.se
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Skyltupphandling

Referentienummer: 2019:361
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928472 Palen voor signaleringsborden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Skyltupphandling

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 800 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928471 Materiaal voor signaleringsborden
34992000 Verlichte en niet-verlichte signaleringsborden
44423400 Signaleringsborden en aanverwante artikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE110 Stockholms län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tumba

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Skyltupphandling

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 199-483670
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S G Access AB
Nationaal identificatienummer: 556746-4093
Postadres: Svetsaregatan 10
Plaats: HALMSTAD
NUTS-code: SE231 Hallands län
Postcode: 302 50
Land: Zweden
E-mail: ulf.gustavsson@sgaccess.com
Internetadres: http://www.sgaccess.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 800 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 800 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Södertörns tingsrätt
Plaats: Huddinge
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020