Leveringen - 256504-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Palma Campania: Camera-uitrusting voor snelheidsmeting

2020/S 106-256504

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centrale unica di committenza Palma Campania
Postadres: via Municipio 74
Plaats: Palma Campania (Na)
NUTS-code: ITF33 Napoli
Postcode: 80036
Land: Italië
Contactpersoon: contatti della CUC Tel 0818207447 – e-mail: llpp@comune.palmacampania.na.it – contatti del RUP: tel. +39 0818231825; fax +39 0815124198; e-mail: tecnico@comune.casamarciano.na.it
E-mail: llpp@pec.comunepalmacampania.it

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.comune.palmacampania.na.it/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servizio di noleggio di n. 2 dispositivi per il rilevamento delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale. CIG: 7910945E52

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34971000 Camera-uitrusting voor snelheidsmeting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

«Servizio di noleggio di n. 2 dispositivi per il rilevamento delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale ai sensi dell’art. 142 del CdS, nonché delle attività di gestione e riscossione coattiva delle sanzioni amministrative accertate mediante i medesimi dispositivi» sul territorio del Comune di Casamarciano (NA)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 693 800.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF33 Napoli
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

«Servizio di noleggio di n. 2 dispositivi per il rilevamento delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale ai sensi dell’art. 142 CdS, nonché delle attività di gestione e riscossione coattiva delle sanzioni amministrative accertate mediante i medesimi dispositivi» sul territorio del Comune di Casamarciano (NA).

Valore totale stimato 890 000,00 EUR di cui 2 000,00 EUR per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22 %.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: relazione tecnico-gestionale / Weging: 75
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 098-237378
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Servizio di noleggio di n. 2 dispositivi per il rilevamento delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale. CIG: 7910945E52

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: laBconsulenze srl
Plaats: Montalto Uffugo (Cs)
NUTS-code: ITF61 Cosenza
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 693 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Il responsabile del 3o settore: ing. Lanzara Felice

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR Campania
Plaats: Napoli
Land: Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020