Leveringen - 256505-2020

03/06/2020    S106

Polska-Katowice: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2020/S 106-256505

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Instytut Górnictwa
Krajowy numer identyfikacyjny: PL-634-012-60-16
Adres pocztowy: pl. Gwarków 1
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-166
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Wallenburg
E-mail: mwallenburg@gig.eu
Tel.: +48 322592547
Faks: +48 322592205
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gig.eu
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: nauka

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych

Numer referencyjny: FZ - 1/5326/SK/20/SW
II.1.2)Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych:

— część 1 – Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń I,

— część 2 – Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń II,

— część 3 – Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń III,

— część 4 – Tygle,

— część 5 – Wzorce.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 195 646.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń I

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38900000 Różne przyrządy do badań lub testowania
33793000 Laboratoryjne wyroby szklane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główny Instytut Górnictwa, pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice, POLSKA, budynek CCTW, Zakład SW

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1 – Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń I.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zakup będzie realizowany z różnych źródeł finansowania, w tym z projektów krajowych i międzynarodowych, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń II

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38900000 Różne przyrządy do badań lub testowania
33793000 Laboratoryjne wyroby szklane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główny Instytut Górnictwa, pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice, POLSKA, budynek CCTW, Zakład SW

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2 – Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń II.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zakup będzie realizowany z różnych źródeł finansowania, w tym z projektów krajowych i międzynarodowych, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń III

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38900000 Różne przyrządy do badań lub testowania
33793000 Laboratoryjne wyroby szklane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główny Instytut Górnictwa, pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice, POLSKA, budynek CCTW, Zakład SW

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 3 – Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń III.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zakup będzie realizowany z różnych źródeł finansowania, w tym z projektów krajowych i międzynarodowych, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Tygle

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38900000 Różne przyrządy do badań lub testowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główny Instytut Górnictwa, pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice, POLSKA, budynek CCTW, Zakład SW

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 4 – Tygle.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zakup będzie realizowany z różnych źródeł finansowania, w tym z projektów krajowych i międzynarodowych, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wzorce

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główny Instytut Górnictwa, pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice, POLSKA, budynek CCTW, Zakład SW

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 5 – Wzorce.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zakup będzie realizowany z różnych źródeł finansowania, w tym z projektów krajowych i międzynarodowych, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 043-101127
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń I

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń II

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MS Spektrum Szkolmowski Spółka jawna
Adres pocztowy: ul. Lubomira 4/4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Kod pocztowy: 04-002
Państwo: Polska
E-mail: biuro@msspektrum.pl
Tel.: +48 228100128
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 90 010.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 112 501.95 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń III

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

Tygle

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Handlowe „Marat” Andrzej Ryba
Adres pocztowy: ul. Franciszkańska 25B/14
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-819
Państwo: Polska
E-mail: biuro@marat.pl
Tel.: +48 322710526
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 18 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 22 140.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 5
Nazwa:

Wzorce

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Informacja o unieważnieniu postępowania na część 1, 3 i 5:

Na część 1 i 3 postępowania nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta przed upływem terminu składania ofert.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający unieważnia część 1 i 3 postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Na część 5 postępowania wpłynęły do Zamawiającego dwie oferty: oferta nr 1, która została wycofana przed upływem terminu składania ofert oraz oferta nr 2, która po weryfikacji przez Zamawiającego została odrzucona na podstawie:

— art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,

— art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 Pzp: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą oraz jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, bowiem oferta nie została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający unieważnia część 5 postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp, przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. W szczególności:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

c) wobec czynności innych niż określone w pkt 4 a) i b) – odwołanie wnosi się – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

7. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań;

b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. nr 41, poz. 238).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/06/2020