Leveringen - 256507-2020

03/06/2020    S106

Polen-Warschau: Ventrikels

2020/S 106-256507

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Narodowy Instytut Kardiologii
Nationaal identificatienummer: 000837583
Postadres: Alpejska 42
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 04-628
Land: Polen
Contactpersoon: Alicja Kisiel
E-mail: dh@ikard.pl
Telefoon: +48 228120440
Fax: +48 228126732
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ikard.pl
Adres van het kopersprofiel: http://www.ikard.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów kardiochirurgicznych

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33182230 Ventrikels
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 055-130198

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów kardiochirurgicznych

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020