Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 256507-2020

03/06/2020    S106

Polen-Warschau: Ventrikels

2020/S 106-256507

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Narodowy Instytut Kardiologii
Nationaal identificatienummer: 000837583
Postadres: Alpejska 42
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 04-628
Land: Polen
Contactpersoon: Alicja Kisiel
E-mail: dh@ikard.pl
Telefoon: +48 228120440
Fax: +48 228126732
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ikard.pl
Adres van het kopersprofiel: http://www.ikard.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów kardiochirurgicznych

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33182230 Ventrikels
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 055-130198

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów kardiochirurgicznych

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020