Leveringen - 256508-2020

03/06/2020    S106

Polen-Warschau: Bewerkt papier en karton

2020/S 106-256508

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Postadres: ul. Szamocka 3, 5
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 01-748
Land: Polen
E-mail: sekretariatDZP@zus.pl
Telefoon: +48 226671704
Fax: +48 226671733

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zus.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: instytucja ubezpieczenia społecznego

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i dostawa tektury GC2

Referentienummer: TZ/271/76/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30197600 Bewerkt papier en karton
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa tektury GC2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty załączniku nr 2 do SIWZ, wzorze umowy (część A i/lub B zamówienia).

1.1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części:

1.1.1. część A – tektura GC2 700 x 1 000 mm w ilości: 350 000 kg;

1.1.2. część B – tektura GC2 610 x 500 mm w ilości: 150 000 kg.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 085 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część A – tektura GC2 700 x 1 000 mm w ilości: 350 000 kg

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197600 Bewerkt papier en karton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Biuro Poligrafii, ul. Lwowska 2a, 41-500 Chorzów, POLSKA,

— Biuro Poligrafii, pl. Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk, POLSKA,

— Biuro Poligrafii ZUS, ul. Podskarbińska 25a, 03-829 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część A – tektura GC2 70 0 x1 000 mm w ilości: 350 000 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część B – tektura GC2 610 x 500 mm w ilości: 150 000 kg

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197600 Bewerkt papier en karton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

— Biuro Poligrafii, ul. Lwowska 2a, 41-500 Chorzów, POLSKA,

— Biuro Poligrafii, pl. Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk, POLSKA,

— Biuro Poligrafii ZUS, ul. Podskarbińska 25a, 03-829 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część B – tektura GC2 610 x 500 mm w ilości: 150 000 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 024-053064
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Część A – tektura GC2 700 x 1 000 mm w ilości: 350 000 kg

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Europapier Polska Sp. z o.o.
Postadres: ul. Jagiellońska 55U
Plaats: Tczew
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 83-110
Land: Polen
E-mail: biuro@europapier.pl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 641 869.92 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 459 500.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Część B – tektura GC2 610 x 500 mm w ilości: 150 000 kg

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Europapier Polska Sp. z o.o.
Postadres: ul. Jagiellońska 55U
Plaats: Tczew
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 83-110
Land: Polen
E-mail: biuro@europapier.pl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 703 658.54 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 625 500.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

I. Podstawy wykluczenia – z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę:

1. w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;

2. w stosunku do którego otwarto likwidację (...) – art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków (...) – art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. „informacja z Krajowego Rejestru Karnego (...)” – zgodnie z § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126);

2. „zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (...)” – zgodnie z § 5 pkt 2 ww. rozporządzenia;

3. „zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (...)” – zgodnie z § 5 pkt 3 ww. rozporządzenia;

4. „odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (...)” – zgodnie z § 5 pkt 4 ww. rozporządzenia;

5. „oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków (...)” – zgodnie z § 5 pkt 5 ww. rozporządzenia;

6. „oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne” – zgodnie z § 5 pkt 6 ww. rozporządzenia;

7. „oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...)” – zgodnie z § 5 pkt 10 ww. rozporządzenia;

8. „oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)” – zgodnie z § 5 pkt 9 ww. rozporządzenia;

9. aktualny JEDZ w wersji elektronicznej zgodnie z pkt 4.4.1.1 SIWZ.

III. Inne informacje dodatkowe

1. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu pocztą elektroniczną – wyłącznie na adres: SekretariatDZP@zus.pl

2. Zmiany postanowień umowy dokonywane będą zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz wzorem umowy.

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020