Leveringen - 256519-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Tsjechië-Ostrava: Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen

2020/S 106-256519

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Nationaal identificatienummer: 00635162
Postadres: Nemocniční 898/20A
Plaats: Ostrava - Moravská Ostrava
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postcode: 728 80
Land: Tsjechië
E-mail: jana.vlckova@mnof.cz
Telefoon: +420 596192289

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mnof.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profily/mnof

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dynamický nákupní systém na nákup kancelářských židlí a sedacího nábytku 2019-2022.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky kancelářských židlí a sedacího nábytku pro zadavatele a plnění s tím souvisejících závazků.

Technické podmínky zadavatele jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně obchodních a smluvních podmínek budou vymezen vždy v konkrétní výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.

Výzva 04.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 285 759.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Židle do ordinací

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
39112000 Rechte stoelen
39113000 Diverse zitmeubelen en stoelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ08 Moravskoslezsko
Voornaamste plaats van uitvoering:

Místem plnění je Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Židle do ordinací - dodávka 13 ks.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lavice do čekárny

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
39113000 Diverse zitmeubelen en stoelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Místem plnění je Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lavice do čekárny - dodávka 28 ks.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pohovka a sedací souprava

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
39113000 Diverse zitmeubelen en stoelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ08 Moravskoslezsko
Voornaamste plaats van uitvoering:

Místem plnění je Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pohovka a sedací souprava - dodávka 7 ks.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sedací souprava

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
39113000 Diverse zitmeubelen en stoelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Místem plnění je Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sedací souprava - dodávka 5 ks.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Křeslo relaxační

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
39113000 Diverse zitmeubelen en stoelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Místem plnění je Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Křeslo relaxační - dodávka 4 ks.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Křeslo konferenční

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
39113000 Diverse zitmeubelen en stoelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Místem plnění je Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Křeslo konferenční - dodávka 3 ks.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Křeslo dřevěnými područkami II.

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
39113000 Diverse zitmeubelen en stoelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Místem plnění je Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Křeslo dřevěnými područkami II. - dodávka 4 ks.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 077-182834
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Židle do ordinací

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Interdekor HP, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 25367498
Postadres: Těšínská 148/61
Plaats: Horní Těrlicko
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postcode: 735 42
Land: Tsjechië
E-mail: interiery@interdekor.cz
Telefoon: +420 558711917
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 53 305.79 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 45 517.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Lavice do čekárny

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ing. Milan Bastl
Nationaal identificatienummer: 63267985
Postadres: Leskovická 2660
Plaats: Tábor
NUTS-code: CZ031 Jihočeský kraj
Postcode: 390 03
Land: Tsjechië
E-mail: milan-vasa@seznam.cz
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 145 537.19 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 95 802.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Pohovka a sedací souprava

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Toka, a.s.
Nationaal identificatienummer: 25518526
Postadres: Štursova 9/5
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postcode: 616 00
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 85 123.97 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 69 506.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Sedací souprava

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Toka, a.s.
Nationaal identificatienummer: 25518526
Postadres: Štursova 9/5
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postcode: 616 00
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 31 404.95 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 880.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Křeslo relaxační

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Toka, a.s.
Nationaal identificatienummer: 25518526
Postadres: Štursova 9/5
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postcode: 616 00
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 247.93 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 708.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Křeslo konferenční

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Toka, a.s.
Nationaal identificatienummer: 25518526
Postadres: Štursova 9/5
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postcode: 616 00
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 355.37 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 782.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Křeslo dřevěnými područkami II.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Interdekor HP, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 25367498
Postadres: Těšínská 148/61
Plaats: Horní Těrlicko
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postcode: 735 42
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 876.03 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 564.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Oprava formuláře F03,

Evidenční číslo formuláře: F2020-008225

Datum uveřejnění ve VVZ: 09.03.2020

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020