Leveringen - 256536-2020

03/06/2020    S106

België-Luik: Verdelers

2020/S 106-256536

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centre hospitalier universitaire de Liège (3P)
Nationaal identificatienummer: 0223.298.806_21955
Postadres: Sart Tilman B35
Plaats: Liège
NUTS-code: BE332 Arr. Liège
Postcode: 4000
Land: België
Contactpersoon: M. Julien Compère
E-mail: marches.info@chuliege.be

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.chuliege.be/jcms/c2_18288587/fr/liste-des-marches-publics-en-cours

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Hôpital universitaire
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture, installation et entretien de distributeurs automatiques de boissons chaudes, froides et friandises dans divers locaux et sites du CHU de Liège pour une durée de quatre ans

Referentienummer: CHU Liège(3p)-CHULG/19.093.-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42968000 Verdelers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture, installation et entretien de distributeurs automatiques de boissons chaudes, froides et friandises dans divers locaux et sites du CHU de Liège pour une durée de quatre ans.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 712 580.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42968100 Drankenautomaat
15894500 Artikelen voor verkoopautomaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE332 Arr. Liège
Voornaamste plaats van uitvoering:

Plusieurs lieux.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture, installation et entretien de distributeurs automatiques de boissons chaudes, froides et friandises dans divers locaux et sites du CHU de Liège pour une durée de quatre ans.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Voir CSCH / Weging: Voir CSCH
Prijs - Weging: Voir CSCH
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Voir CSCH.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 007-010546
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19.093.
Perceel nr.: 1
Benaming:

Fourniture, installation et entretien de distributeurs automatiques de boissons chaudes, froides et friandises dans divers locaux et sites du CHU de Liège pour une durée de quatre ans

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cofeo services
Postadres: rue de l'Innovation 20
Plaats: Suarlée
NUTS-code: BE352 Arr. Namur
Postcode: 5020
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 712 580.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conseil d'État
Postadres: Rue de la Science 37
Plaats: Bruxelles
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020