Leveringen - 256538-2020

03/06/2020    S106

Spanje-Badajoz: Medische apparatuur

2020/S 106-256538

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gerencia Territorial en Badajoz del SEPAD
Nationaal identificatienummer: S0611001I
Postadres: Avenida Santa Marina, 7
Plaats: Badajoz
NUTS-code: ES431 Badajoz
Land: Spanje
Contactpersoon: María Luisa Rodríguez Castaño
E-mail: mluisa.rodriguez@salud-juntaex.es
Telefoon: +34 924010116
Fax: +34 924010089

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gobex.es

Adres van het kopersprofiel: http://contratacion.juntaex.es

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro diverso material de protección

Referentienummer: PRM/2020/0000023333
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de diverso material de protección para los centros de gestión directa de la Gerencia Territorial de Badajoz, como consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 419 230.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES431 Badajoz
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de diverso material de protección para los centros de gestión directa de la Gerencia Territorial de Badajoz, como consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: PRM/2020/23333
Benaming:

Suministro de diverso material de protección para los centros de gestión directa de la Gerencia Territorial de Badajoz, como consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Barna Import Médica, S. A.
Nationaal identificatienummer: A58001686
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 419 230.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Este anuncio sustituye al publicado el 22.5 (referencia 2020/S 099-237031), ya que había un error en el importe del contrato.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Comisión Jurídica de Extremadura
Postadres: C/ Godofredo Ortega y Muñoz
Plaats: Badajoz
Postcode: 06011
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Susceptible de interposición de recurso especial en materia de contratación, conforme al artículo 44 de la Ley 99/2017 de Contratos del Sector Publico.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerencia Territorial en Badajoz del SEPAD
Postadres: Avenida Santa Marina, 7
Plaats: Badajoz
Postcode: 06005
Land: Spanje
E-mail: mluisa.rodriguez@salud-juntaex.es
Telefoon: +34 924010116
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020