Leveringen - 256549-2020

03/06/2020    S106

Letland-Riga: Aanhangwagens en opleggers

2020/S 106-256549

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Nationaal identificatienummer: 90009225180
Postadres: Ernestīnes iela 34
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-1046
Land: Letland
Contactpersoon: Inese Šulte
E-mail: inese.sulte@vamoic.gov.lv
Telefoon: +371 67300220
Fax: +371 67300207
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vamoic.gov.lv
Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/451
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Transporta piekabju iegāde

Referentienummer: VAMOIC 2019/151
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34223000 Aanhangwagens en opleggers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dažāda veida piekabes tehnikas iegāde.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1. daļa – transporta piekabe Nr. 1 (pilna masa ne vairāk kā 750 kg) iegāde, remonta veikšana garantijas laikā

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34223000 Aanhangwagens en opleggers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vagonu iela 38, Rīga, Latvija, LV-1009.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transporta piekabe Nr. 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2. daļa — transporta piekabe Nr. 2 (pilna masa ne vairāk kā 1 600 kg) iegāde, remonta veikšana garantijas laikā

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34223000 Aanhangwagens en opleggers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vagonu iela 38, Rīga, Latvija, LV-1009.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transporta piekabe Nr. 2.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 090-214256
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

1. daļa — transporta piekabe Nr. 1 (pilna masa ne vairāk kā 750 kg) iegāde, remonta veikšana garantijas laikā

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

2. daļa — transporta piekabe Nr. 2 (pilna masa ne vairāk kā 1 600 kg) iegāde, remonta veikšana garantijas laikā

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Pārtraukts iepirkuma priekšmeta 1. un 2. daļā, jo nepieciešams veikt būtiskus labojumus tehniskajās specifikācijās.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internetadres: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internetadres: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020