Leveringen - 256573-2020

03/06/2020    S106

Duitsland-Stuttgart: Uitrusting voor videoconferentie

2020/S 106-256573

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: IT Baden-Württemberg (BITBW)
Postadres: Krailenshaldenstraße 44
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE11 Stuttgart
Postcode: 70469
Land: Duitsland
E-mail: Vergabestelle@bitbw.bwl.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bitbw.de
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Rechenzentrum

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Erweiterung der Videokonferenz-Infrastruktur (Lizenzen und Wartung)

Referentienummer: 0230/579; 0230/586; 0230/597; 0230/599; 0230/621
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32232000 Uitrusting voor videoconferentie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72267000 Onderhouds- en reparatiediensten voor software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE11 Stuttgart

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 0230/579; 0230/586; 0230/597; 0230/599; 0230/621
Benaming:

Erweiterung der Videokonferenz-Infrastruktur (Lizenzen und Wartung)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MVC Mobile VideoCommunication GmbH
Postadres: Campus Kronberg 7
Plaats: Kronberg
NUTS-code: DE718 Hochtaunuskreis
Postcode: 61476
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020