Leveringen - 256577-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Cham: Gasvormige brandstoffen

2020/S 106-256577

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landkreis Cham
Postadres: Rachelstraße 6
Plaats: Cham
NUTS-code: DE235 Cham
Postcode: 93413
Land: Duitsland
Contactpersoon: Arbeitsbereich Schulverwaltung
E-mail: franz.simeth@lra.landkreis-cham.de
Telefoon: +49 9971/78276
Fax: +49 9971 / 845-276

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.landkreis-cham.de

Adres van het kopersprofiel: http://www.auftraege.bayern.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung von Erdgas incl. Netznutzung für diverse Abnahmestellen des Landkreises Cham

Referentienummer: 20-165680-001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09120000 Gasvormige brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von Erdgas inkl. Netznutzung für diverse Abnahmestellen des Landkreises Cham (derzeit 15 Liegenschaften, bisheriger Verbrauch ca. 3 064 000 kW/h pro Jahr).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 113 800.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE235 Cham
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von Erdgas inkl. Netznutzung für diverse Abnahmestellen des Landkreises Cham (derzeit 15 Liegenschaften, bisheriger Verbrauch ca. 3 064 000 kW/h pro Jahr) – Vertragslaufzeit 3 Jahre von 1.1.2021 bis 31.12.2023.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 068-161121
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lieferung von Erdgas incl. Netznutzung an diverse Abnahmestellen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH
Postadres: Birkenstr. 2
Plaats: Bayreuth
NUTS-code: DE235 Cham
Postcode: 95447
Land: Duitsland
E-mail: hans.hofmann@stadtwerke-bayreuth.de
Fax: +49 921600469

Internetadres: http://www.stadtwerke-bayreuth.de

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 113 400.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 108 045.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Nordbayern
Postadres: Promenade 27
Plaats: Ansbach
Postcode: 91522
Land: Duitsland
Telefoon: +49 981-5312-77
Fax: +49 981-5318-37
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Landratsamt Cham
Postadres: Rachelstr. 6
Plaats: Cham
Postcode: 93413
Land: Duitsland
Telefoon: +49 9971 / 78-276
Fax: +49 9971845276
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020