Leveringen - 256589-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

België-Brussel: Medische apparatuur

2020/S 106-256589

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Cliniques universitaires Saint Luc
Nationaal identificatienummer: BE0416.885.016
Postadres: 10 Avenue Hippocrate
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1200
Land: België
Contactpersoon: M. Chin Fung Suen
E-mail: chin.suen@uclouvain.be
Telefoon: +32 27641569
Fax: +32 27643703

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.saintluc.be/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Hôpital universitaire
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et maintenance d'un robot pré-PCR et d'un robot post-PCR

Referentienummer: 2019/431bis
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Voir II.2.4

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Réception centrale, Avenue Mounier, 10 Quai C à 1200 Bruxelles.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et maintenance d'un robot pré-PCR et d'un robot post-PCR.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité technique / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Ergonomie, modernité et environnement / Weging: 25
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— options autorisées (voir partie III du cahier des charges);

— options exigées (voir partie III du cahier des charges).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 006-008099
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019/431bis
Benaming:

Fourniture et maintenance d'un robot pré-PCR et post-PCR

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Aucune offre n’a été déposée.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de première instance francophone de Bruxelles
Postadres: Rue des Quatre Bras 13
Plaats: Bruxelles
Postcode: 1000
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020