Leveringen - 256606-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Reagentia en contraststoffen

2020/S 106-256606

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Institutul de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”
Nationaal identificatienummer: 9524980
Postadres: Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 021105
Land: Roemenië
Contactpersoon: Mihai Dan Caloinescu
E-mail: achizitii@mateibals.ro
Telefoon: +40 212010980/3915
Fax: +40 213186095

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mateibals.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spital
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reactivi și materiale de laborator

Referentienummer: 9524980/2019/AP-1-35
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

În cadrul procedurii vor fi achiziționați reactivi și materiale de laborator în vederea efectuării analizelor.

Termenul-limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în a 10-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 57 100.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Materiale monitorizare concentrații medicamente

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autorității contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Anexei 2 cantitativ-valorice a caietului de sarcini.

Componență:

7.1. coloana cromatografica Halo C18 2,7 um, 90A 0,5 x 50 mm;

7.2. coloana cromatografica Halo Phenyl-Hexyl 2,7 um, 90A 50 mm x 0,5 mm;

7.3. coloana cromatografica Halo HILIC 2,7 um, 90A 50 mm x 0,5 mm;

7.4. coloana cromatografica Halo PFP 2,7 um, 90A 50 mm x 0,5 mm;

7.5. coloana cromatografica Halo RP-Amide 2,7 um, 90A 50 mm x 0,5 mm;

7.6. coloana cromatografica Halo Biphenyl 2,7 um, 90A 0,5 mm x 50 mm;

7.7. fitinguri adaptoare de la 11/16 la 1/32 inch.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Calibrarea sistemului HPLC-MS/MS

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autorității contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Anexei 2 cantitativ-valorice a caietului de sarcini.

Componență:

5.1. electrod micro LD – 50 micron ESI Electrod;

5.2. electrod micro LD – 25 micron ESI Electrod;

5.3. MS Chemical kit 1 Low High Conc PPGS.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivi pentru analizor ROTEM sigma complete

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autorității contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Anexei 2 cantitativ-valorice a caietului de sarcini.

Componență:

8.1. reactivi ROTEM sigma complete (INTEM C; EXTREM C; FIBTEM C; APTEM C);

8.2. reactivi ROTEM sigma complete (INTEM C; EXTREM C; FIBTEM C; APTEM C).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivi autoimune

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autorității contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Anexei 2 cantitativ-valorice a caietului de sarcini.

Componență:

6.1. Anti P450 IID6;

6.2. Anti-SLA;

6.3. Anti ASGPR;

6.4. ASCA IgA;

6.5. ASCA IgG;

6.6. Anti GP 2 IgA;

6.7. Anti GP 2 IgG;

6.8. anticorpi trombocitari;

6.9. sLE Elisa;

6.10. Anti ssDNA;

6.11. Anti dsDNA;

6.12. ANA Screen;

6.13. ENA Screen;

6.14. Anti SS-A(Ro);

6.15. Anti SS-B(La);

6.16. Anti Sm;

6.17. Anti RNP;

6.18. Anti Scl-70;

6.19. Anti Mieloperoxidase (p-ANCA);

6.20. Anti Protein-3 (c-ANCA);

6.21. Anti GBM;

6.22. Anti-Centromer;

6.23. Anti Histone;

6.24. Anti Nucleosome;

6.25. Anti Jo-1;

6.26. Anti Gliadin IgG;

6.27. Anti Gliadin IgA;

6.28. Anti translutaminase IgG;

6.29. Anti transglutaminase IgA;

6.30. EmA IgA;

6.31. EmA IgG;

6.32. Mithocondrial antigen AMA (M2);

6.33. Anti Cardiolipin Screen;

6.34. Anti Phospolipid Screen;

6.35. Anti Thyroglobulin IgG;

6.36. Anti Thyroid Peroxidase.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivi pentru identificarea patogenilor relevanți clinic în diferite categorii de sindroame/maladii prin real-time PCR multiplex

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autorității contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Anexei 2 cantitativ-valorice a caietului de sarcini.

Componență:

3.1. kit detectie patogeni multiplu (gama extinsa) din probe respiratorii prin real-time PCR tip multiplex;

3.2. kit detectie patogeni implicati in pneumoniile bacteriene comunitare (Community Aquired Pneumonia);

3.3. kit detectie patogeni implicati in sindromul febril eruptiv la copii;

3.4. kit detectie patogeni implicati in sepsis neonatal;

3.5. kit detectie si cuantificare patogeni implicati in infectii produse de adenovirus, CMV si EBV la pacientii imunosupresati;

3.6. kit detectie patogeni implicati in sindromul febril asociat bolilor tropicale;

3.7. kit detectie patogeni implicati in meningitele bacteriene;

3.8. kit detectie patogeni implicati in meningitele virale.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kit teste pentru confirmarea și diferențierea anticorpilor anti HIV 1 și anti HIV 2 în ser sau plasmă umană

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autorității contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Anexei 2 cantitativ-valorice a caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Materiale de laborator pentru pregătirea probelor biologice

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autorității contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Anexei 2 cantitativ-valorice a caietului de sarcini.

Componență:

1.1. placute cu 96 de godecuri;

1.2. folii de acoperire placute cu 96 godecuri.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kit detecție HPV High Risk

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autorității contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Anexei 2 cantitativ-valorice a caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 207-503875
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1064
Perceel nr.: 4
Benaming:

Kit teste pentru confirmarea și diferențierea anticorpilor anti HIV 1 și anti HIV 2 în ser sau plasmă umană

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dialab Solutions
Nationaal identificatienummer: RO 23818271
Postadres: Str. Albac nr. 11, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011607
Land: Roemenië
E-mail: liliana.celmare@aadialab.ro
Telefoon: +40 213322534
Fax: +40 213322292

Internetadres: http://www.dialab.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 417 600.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 700.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 810
Perceel nr.: 8
Benaming:

Reactivi pentru analizor ROTEM sigma complete

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Prion Poct
Nationaal identificatienummer: 25426886
Postadres: Str. Ștefan Negulescu nr. 38, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011654
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@poct.ro
Telefoon: +40 761322484
Fax: +40 212307730

Internetadres: www.poct.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 520 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 808
Perceel nr.: 7
Benaming:

Materiale monitorizare concentrații medicamente

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Muso S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 22664921
Postadres: Str. Libertăţii nr. 14
Plaats: Iași
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700702
Land: Roemenië
E-mail: office@muso.ro
Telefoon: +40 724500327
Fax: +40 213151144

Internetadres: www.muso.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 718 200.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 825.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3860
Perceel nr.: 7
Benaming:

Materiale monitorizare concentrații medicamente

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Muso S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 22664921
Postadres: Str. Libertăţii nr. 14
Plaats: Iași
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700702
Land: Roemenië
E-mail: office@muso.ro
Telefoon: +40 724500327
Fax: +40 213151144

Internetadres: www.muso.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 794 880.00 RON
Laagste offerte: 718 200.00 RON / Hoogste offerte: 718 200.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3858
Perceel nr.: 5
Benaming:

Calibrarea sistemului HPLC-MS/MS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Antisel Ro S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 27040635
Postadres: Str. Budila nr. 12, sector 2
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 024095
Land: Roemenië
E-mail: antisel@antisel.ro
Telefoon: +40 213001112
Fax: +40 213101118

Internetadres: www.antisel.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 273 600.00 RON
Laagste offerte: 273 420.00 RON / Hoogste offerte: 273 420.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3861
Perceel nr.: 8
Benaming:

Reactivi pentru analizor ROTEM sigma complete

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Prion Poct
Nationaal identificatienummer: 25426886
Postadres: Str. Ștefan Negulescu nr. 38, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011654
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@poct.ro
Telefoon: +40 761322484
Fax: +40 212307730

Internetadres: www.poct.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 520 000.00 RON
Laagste offerte: 11 520 000.00 RON / Hoogste offerte: 11 520 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3859
Perceel nr.: 6
Benaming:

Reactivi autoimune

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nova Group Investment
Nationaal identificatienummer: RO 13986464
Postadres: Str. Oituz nr. 47c
Plaats: Otopeni
NUTS-code: RO322 Ilfov
Land: Roemenië
E-mail: info@novagroup.ro
Telefoon: +40 314253515
Fax: +40 314253516

Internetadres: www.ngilab.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 487 952.00 RON
Laagste offerte: 10 476 360.00 RON / Hoogste offerte: 10 476 360.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3862
Perceel nr.: 3
Benaming:

Reactivi pentru identificarea patogenilor relevanți clinic în diferite categorii de sindroame/maladii prin real-time PCR multiplex

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sante International S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 3210015
Postadres: Str. Mihai Bravu nr. 7, sector 2
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 021303
Land: Roemenië
E-mail: contact@sante.ro
Telefoon: +40 212525543
Fax: +40 212523177

Internetadres: www.sante.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 999 961.60 RON
Laagste offerte: 5 628 556.80 RON / Hoogste offerte: 5 628 556.80 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3857
Perceel nr.: 4
Benaming:

Kit teste pentru confirmarea și diferențierea anticorpilor anti HIV 1 și anti HIV 2 în ser sau plasmă umană

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dialab Solutions
Nationaal identificatienummer: RO 23818271
Postadres: Str. Albac nr. 11, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011607
Land: Roemenië
E-mail: liliana.celmare@aadialab.ro
Telefoon: +40 213322534
Fax: +40 213322292

Internetadres: http://www.dialab.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 432 000.00 RON
Laagste offerte: 417 600.00 RON / Hoogste offerte: 417 600.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3855
Perceel nr.: 1
Benaming:

Materiale de laborator pentru pregătirea probelor biologice

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Antisel Ro S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 27040635
Postadres: Str. Budila nr. 12, sector 2
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 024095
Land: Roemenië
E-mail: antisel@antisel.ro
Telefoon: +40 213001112
Fax: +40 213101118

Internetadres: www.antisel.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Partners Medical Solution S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 12036920
Postadres: Str. Vadul Moldovei nr. 22, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014033
Land: Roemenië
E-mail: office@pms.com.ro
Telefoon: +40 212674324
Fax: +40 212674327

Internetadres: www.pms.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 522 000.00 RON
Laagste offerte: 132 840.00 RON / Hoogste offerte: 467 874.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3856
Perceel nr.: 2
Benaming:

Kit detecție HPV High Risk

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biomedica Medizinprodukte România S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 31101676
Postadres: Str. Siriului nr. 42-46, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014354
Land: Roemenië
E-mail: gabriela.matei@bmgrp.ro
Telefoon: +40 723188968
Fax: +40 212322204

Internetadres: www.x.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 799 200.00 RON
Laagste offerte: 799 200.00 RON / Hoogste offerte: 799 200.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1775
Perceel nr.: 7
Benaming:

Materiale monitorizare concentrații medicamente

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Muso S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 22664921
Postadres: Str. Libertăţii nr. 14
Plaats: Iași
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700702
Land: Roemenië
E-mail: office@muso.ro
Telefoon: +40 724500327
Fax: +40 213151144

Internetadres: www.muso.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 718 200.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 575.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: INBIMB – Compartiment juridic
Postadres: Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2
Plaats: Bucureşti
Postcode: 021105
Land: Roemenië
E-mail: craluca@mateibals.ro
Telefoon: +40 212010980/3951
Fax: +40 213186095

Internetadres: www.mateibals.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/05/2020