Leveringen - 256607-2020

03/06/2020    S106

Frankrijk-Pamandzi: Schoolmaaltijden

2020/S 106-256607

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Pamandzi
Postadres: place de la Mairie BP 55
Plaats: Pamandzi
NUTS-code: FRY50 Mayotte
Postcode: 97615
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Monsieur le maire, Hamidou Siaka
E-mail: mouniridine.houmadi@mairie-pamandzi.fr
Telefoon: +33 269601282
Fax: +33 269600689

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.marches-securises.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Collations scolaires des écoles préélémentaires et élémentaires de la commune de Pamandzi

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15894210 Schoolmaaltijden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Collations scolaires des écoles préélémentaires et élémentaires de la commune de Pamandzi.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 305 235.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ecoles préélémentaires

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15894210 Schoolmaaltijden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY50 Mayotte
Voornaamste plaats van uitvoering:

Commune de Pamandzi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 1 les écoles maternelles:

— école maternelle Pamandzi 5,

— école maternelle Pamandzi 6,

— école maternelle Pamandzi 7.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité technique et nutritionnelle des collations / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance environnementale et démarche pour le développement durable / Weging: 30
Prijs - Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Les écoles élémentaires

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15894210 Schoolmaaltijden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY50 Mayotte
Voornaamste plaats van uitvoering:

Commune de Pamandzi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot nº 2 les écoles élémentaires:

— école élémentaire Pamandzi 1,

— école élémentaire Pamandzi 2,

— école élémentaire Pamandzi 3,

— école élémentaire Pamandzi 4,

— école élémentaire Pamandzi 5.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité technique et nutritionnelle des collations / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance environnementale et démarche pour le développement durable / Weging: 30
Prijs - Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 225-551251
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Lot nº 1 les écoles maternelles: école maternelle Pamandzi 5, école maternelle Pamandzi 6, école maternelle Pamandzi 7

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Panima SAS
Postadres: BP 442, ZI Kaweni
Plaats: Dembeni
NUTS-code: FRY50 Mayotte
Postcode: 97660
Land: Frankrijk
E-mail: franck.dubienho@panima.servair.fr
Telefoon: +33 269627788
Fax: +33 269609475

Internetadres: http://panima.servair.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 305 235.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 305 235.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot nº 2 les écoles élémentaires: école élémentaire Pamandzi 1, école élémentaire Pamandzi 2, école élémentaire Pamandzi 3, école élémentaire Pamandzi 4, école élémentaire Pamandzi 5

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Panima SAS
Postadres: BP 442, ZI Kaweni
Plaats: Dembeni
NUTS-code: FRY50 Mayotte
Postcode: 97660
Land: Frankrijk
E-mail: franck.dubienho@panima.servair.fr
Telefoon: +33 269627788
Fax: +33 269609475

Internetadres: http://panima.servair.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 741 285.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 741 285.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Mamoudzou
Postadres: Les Hauts du Jardin du Collège — rue de l'Internat
Plaats: Mamoudzou
Postcode: 97600
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-mayotte@juradm.fr
Telefoon: +33 269611856
Fax: +33 269611862

Internetadres: http://juradm.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal administratif de Mamoudzou
Postadres: la même que celle précédente
Plaats: Mamoudzou
Postcode: 97600
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/05/2020