Leveringen - 256613-2020

03/06/2020    S106

Litouwen-Šiauliai: Diverse medische instrumenten en producten

2020/S 106-256613

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė
Nationaal identificatienummer: 245386220
Postadres: V. Kudirkos g. 99
Plaats: Šiauliai
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-76231
Land: Litouwen
Contactpersoon: Brigita Jariginienė
E-mail: brigita.jariginiene@siauliuligonine.lt
Telefoon: +370 41525159
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://wwww.siauliuligonine.lt
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6297
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sterilizatoriaus detalės

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 15 508.06 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 077-181531

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3.1-K1-339-PR331/20
Benaming:

Sterilizatoriaus detalės

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UAB „Alfameda“
Nationaal identificatienummer: 235224120
Postadres: R. Kalantos g. 34
Plaats: Kaunas
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-52494
Land: Litouwen
E-mail: info@alfameda.lt
Telefoon: +370 37427500
Fax: +370 37427500
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 508.06 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020