Leveringen - 256614-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Exochi Thessalonikis: Röntgenapparatuur

2020/S 106-256614

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: 3i Y.PE. - Geniko Nosokomeio Thessalonikis Georgios Papanikolaoy
Nationaal identificatienummer: GR
Postadres: Exochi Thessalonikis
Plaats: Exochi Thessalonikis
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Postcode: 570 10
Land: Griekenland
Contactpersoon: Tmima Promitheion Genikoy Nosokomeioy Thessalonikis Georgios Papanikolaoy
E-mail: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr
Telefoon: +30 2313307195
Fax: +30 2310357217

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gpapanikolaou.gr

Adres van het kopersprofiel: http://www.gpapanikolaou.gr/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Διακήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια 1 ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος (CPV: 33111000-1 «Ακτινολογικά μηχανήματα»), συνολικού προϋπολογισμού 333 500,00 EUR, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

Referentienummer: Αριθμός διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-7
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111000 Röntgenapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Διακήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια 1 ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος (CPV: 33111000-1 «Ακτινολογικά μηχανήματα»), συνολικού προϋπολογισμού 333 500,00 EUR, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

Αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 75233

Αριθμός διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-7

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 230 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Διακήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια 1 ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος (CPV: 33111000-1 «Ακτινολογικά μηχανήματα»), συνολικού προϋπολογισμού 333 500,00 EUR, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

Αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 75233

Αριθμός διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-7

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Κριτήριο: Γεννήτρια ακτίνων Χ (συντελεστής βαρύτητας 10 %) / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Κριτήριο: Μονάδα ακτίνων Χ (ανάρτηση οροφής με ακτινολογική λυχνία) / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Κριτήριο: Ακτινοδιαγνωστική τράπεζα (συντελεστής βαρύτητας 15 %) / Weging: 15 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Κριτήριο: Όρθιο bucky (συντελεστής βαρύτητας 10 %) / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Κριτήριο: Σταθμός λήψης, αποθήκευσης και επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Κριτήριο: Σταθμός εργασίας για παράλληλη επεξεργασία εικόνας (συντελεστής) / Weging: 5 %
Prijs - Weging: 100 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1.2) Στοιχεία διαδικασίας - χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, βάσει υλοποίησης τής συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και Siemens. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την Κ.Α.Ε.: 7131.01.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 108-262748
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-ΣΤΗ-7
Benaming:

Διακήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια 1 ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος (CPV: 33111000-1 «Ακτινολογικά μηχανήματα»), συνολικού προϋπολογισμού 333 500,00 EUR, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Άγκφα - Γκέβερτ Α.Ε.Β.Ε.
Plaats: Αττική
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
Land: Griekenland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 268 951.61 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 230 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Plaats: Αθήνα
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229

Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου
Postadres: Εξοχή Θεσσαλονίκης
Plaats: Θεσσαλονίκη
Postcode: 570 10
Land: Griekenland
E-mail: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr
Telefoon: +30 2313307190
Fax: +30 2313307023

Internetadres: http://www.gpapanikolaou.gr/

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου
Postadres: Εξοχή Θεσσαλονίκης
Plaats: Θεσσαλονίκη
Postcode: 570 10
Land: Griekenland
E-mail: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr
Telefoon: +30 2313307195
Fax: +30 2313307023

Internetadres: http://www.gpapanikolaou.gr/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020