Leveringen - 256615-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Helsinki: Desktop computers

2020/S 106-256615

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Nationaal identificatienummer: 2029188-8
Postadres: Ratapihantie 13
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: FI-00520
Land: Finland
Contactpersoon: Joonas Kröger
E-mail: joonas.kroger@haaga-helia.fi
Telefoon: +358 294471924

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.haaga-helia.fi/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Koulutusorganisaatio
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Keskeytysilmoitus: Haaga-Helian työasemahankinta 2020–2021 (2022)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213300 Desktop computers - DA42
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kyseessä on julkista hankintaa koskeva yhden (1) toimijan hankintasopimus. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo ylittää EU-kilpailuttamisrajan.

Tarjouskilpailulla pyritään löytämään hankinnan toteuttamisesta kiinnostunut ja siihen kykenevä yhteistyökumppani. Haaga-Helia haluaa edistää hankintojen taloudellisuutta, yhtenäistää laitekantaa sekä vähentää koneiden käyttöönottoon kuluvan työn määrää hankkimalla helposti ohjelmistotasolla vakioitavissa olevia työasemia.

Kilpailutus koskee kaikkia Haaga-Helian kampuksia (Pasila, Haaga, Malmi, Porvoo, Vierumäki). Pääasiallisesti asennukset tulevat Pasilaan, Haagaan sekä Malmille.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Malmi, Haaga)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on korkeakoululle hankittavat IT-laitteet sisältäen kiinteät työasemat, kannettavat, näyttölaitteet sekä niihin liittyvät tarvikkeet, asennuspalvelut sekä OEM-lisenssit.

Hyväksytyn tarjouksen tekijän kanssa tehdään hankintasopimus 24 kuukaudeksi. Yhteensopivan tuotesarjan saatavuuden jatkuessa Haaga-Helia voi optiona halutessaan jatkaa sopimuskautta 12 kuukaudella, jos toimitukset ovat toimittajan puolelta mahdollisia.

Tähän hankintakokonaisuuteen liittyy myös hyvitys palautettavasta 3–4 vuoden ikäisestä laitteista. Haaga-Helialla on luokkatiloissa pöytäkoneita ja kannettavia, jotka tullaan elinkaarensa päätyttyä korvaamaan uusilla. Haaga-Helia haluaa, että vanhat laitteet päätyvät mahdollisuuksien mukaan uudelleenkäyttöön.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 077-181664
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Keskeytetty.

Kohteiden kriteereissä olevat epätarkkuudet johtivat siihen, että saadut tarjoukset eivät olleet vertailukelpoisia. Tarjouspyynnössä pyydettiin kannettavalle tietokoneelle sekä pöytätyöasemalle pakollisena vaatimuksena seuraavaa: Prosessori vähintään "Intel i7 Whiskey Lake tai vastaava".

Tätä pakollista vaatimusta tarjoajat olivat tulkinneet eri lailla ja näin ollen tarjoukset eivät olleet suoraan vertailukelpoisia. Tarjouspyyntö on osoittautunut tulkinnanvaraiseksi, eikä meillä ollut enää tässä kohtaa mahdollisuutta täsmentää tarjouspyyntöä.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Hankintapäätökseen muutoksenhakua voi hakea markkinaoikeudesta.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/06/2020