Leveringen - 256616-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Kraśnik: Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie

2020/S 106-256616

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
Nationaal identificatienummer: SPZOZ/ZP/04/19
Postadres: ul. Chopina 13
Plaats: Kraśnik
NUTS-code: PL814 Lubelski
Postcode: 23-200
Land: Polen
Contactpersoon: Grzegorz Targosiński
E-mail: gtargosinski@spzoz.krasnik.pl
Telefoon: +49 8251356

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spzoz.krasnik.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup sprzętu jednorazowego użytku dla SP ZOZ

Referentienummer: SPZOZ/ZP/04/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Różny sprzęt jednorazowego użytku

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 387 685.18 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet I

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Igły Wyraźnie oznaczona ważność sterylizacji Kolorowe oznakowanie wielkości Transparentne nasadki umożliwiające kontrolowanie prawidłowości wykonania zabiegu Igła – stal nierdzewna Powierzchnia igły poślizgowa Oznaczenia w języku polskim Wszystkie igły jednego producenta, posiadające kolorowe kody oznaczenia rozmiaru Przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych i żywienia z drenem Strzykawka insulinowa 1 ml Strzykawka tuberkulina 1ml z igłą 0,45 Strzykawka bursztynowa do leków światłoczułych 50/ 60 ml Woreczki na mocz dla dziewczynek Miska nerkowata

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet I

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

IRękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe — teksturowane jednorodnie na całej powierzchni dłoni i palców — rolowany mankiet — wewnętrzna warstwa polimerowa — długość 240 mm

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet I

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rękawice chirurgiczne sterylne, bezpudrowe — lateksowe — rolowany mankiet — wewnętrzna warstwa polimerowa — teksturowane — kształt anatomiczny — długość min. 280 mm — poziom protein <20 μg/g — AQL 1,0 — zgodne z normą EN 455 część 1-4, ASTM F 1671 lub równoważna- — sterylizowane radiacyjnie — rozmiar: 6 – 9 Rękawice chirurgiczne sterylne, do podwójnego zakładania, bezpudrowe — lateksowe — rolowany mankiet — powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana — powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, warstwa nawilżająca — do systemu podwójnego zakładania – rękawica spodnia — długość min. 295 mm — kształt anatomiczny — poziom protein <30 μg/g — AQL 1,0 — przebadane na przenikanie mikroorganizmów, wirusów, substancji — opakowanie wewnętrzne papierowe, zewnętrzne folia/folia — zgodne z normą EN 455 część 1-4, EN 374 (1-3) lub równoważną — kolor zielony — sterylizowane radiacyjnie — rozmiar: 6 – 9 Rękawice medyczne wzmocnione, bezpudrowe — powierzchnia teksturowana — rolowany mankiet — AQL 1,5— długość min. 296 mm — poziom protein <39 μg/g — przebadane na przenikanie substancji chemicznych (min. 8) — środek ochrony osobistej kat. III Rękawice o podwyższonej grubości do procedur ortopedycznych,, bezpudrowe, sterylne — lateksowe — wysoka odporność na przekłucie i rozdarcie — anatomiczny kształt — powierzchnia zewnętrzna teksturowana, chlorowana i silikonowana — powierzchnia wewnętrzna pokryta warstwą poliuretanową i silikonowana — długość min. 295 mm — zgodne z normą EN 455 część 1,2,3 — AQL 1,0 — poziom protein <30 mg/g — rozmiar: 6 – 9Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka z przedłużonym mankietem — nitrylowe — niejałowe — uniwersalny kształt — mankiet rolowany — powierzchnia zewnętrzna teksturowana — powierzchnia wewnętrzna chlorowana — długość min. 279 mm — zgodne z normą EN 455 (1-4), EN 374, EN 420, EN 388 lub równoważna- — AQL 1,5 — rozm. S-L— opakowanie 100 szt

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe — rękawice diagnostyczne z nitrylu - bezpudrowe, niesterylne - pasujące na prawą i lewą rękę - końcówki palców lub cała powierzchnia rękawic teksturowana (zapewniająca dobrą chwytność), z wewnętrzna warstwą polimerową - AQL ≤1,0 - rękawice medyczne zgodne z normą EN 455 1, 2, 3, 4 oraz środek ochrony osobistej kat. III (zgodne z EN 420 lub równoważna-) - posiadające badania jednostki niezależnejna przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 lub równoważna- dla co najmniej 4 podstawowych substancji wchodzących w skład środków chemicznych używanych w placówkach opieki medycznej oraz badania na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F-1671 lub równoważna- - badania jednostki niezależnej potwierdzające odporność na przenikanie 70 % izopropanolu powyżej 30 minut - przebadane na przenikanie krwiopochodnych patogenów – metoda badania wykorzystująca bakteriofag Phi-X174 - rozmiary: XS, S, M, L, XL - pakowane po 100 szt. Rękawica diagnostyczne z warstwą kosmetyczną nitrylowe— rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe - z wewnętrzną warstwą łagodząco-nawilżająco-natłuszczającą (z oznakowaniem na opakowaniu odpowiednim ideogramem) - z rantem - teksturowane na końcach palców - zgodność z normą PN-EN455 lub równoważna- potwierdzone na opakowaniu - posiadające badania na przenikalność, substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 lub ASTM F739 dla co najmniej 4 substancji chemicznych, w tym alkohole i aldehydy (potwierdzone raportem z wynikami badań)- przebadane na przenikanie min 9 cystostatyków (potwierdzone raportem z wynikami badań). - podwójne oznakowanie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 420, EN 374-2,3 lub równoważna- z poziomami ochrony)- AQL≤1,5 - rozmiary XS, S,M L- opakowanie 200 szt Rękawice nitrylowe długie min. 280 mm — rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu, bezpudrowe- mankiet rolowany, w kolorze niebieskim- lekko teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców o długości całkowitej min. 280mm - zgodne z EN 455-1, 2, 3,4, EN 374 - zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III- rozmiary: XS, S, M, L, XL- pakowane po 100 szt. Rękawice sterylne, nitrylowe, diagnostyczne — rękawice diagnostyczne jałowe, syntetyczne - nitrylowe, bezpudrowe- kształt uniwersalny, kolor niebieski - mankiet rolowany - sterylizowane radiacyjnie - opakowanie zewnętrzne folia/folia próżniowe- rozmiar XS-XL - opakowanie 50 par Rękawice sterylne, lateksowe, chirurgiczne, bezpudrowe — rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe - obustronnie polimeryzowane- poziom protein lateksowych <20 μg/g - kształt w pełni anatomiczny (przeciwstawny kciuk, zagięte palce) - rolowany mankiet, oznakowanie odporne na rozerwanie- łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane- powierzchnia mikroporowata- wyrób med. klasa IIa i PPE kat. III- pakowane w opakowania folia-folia- sterylizowane radiacyjnie - rozmiar: 6 – 9 Rękawice sterylne, lateksowe, chirurgiczne do systemu podwójnego — rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, sterylne, bezpudrowe, lateksowe - pokryte polimerem - z rolowanym mankietem - o grubszych ściankach - w komplecie o zróżnicowanej kolorystyce (brązowa i zielona) - o zróżnicowanej długości, tj. zewnętrzna rękawica min.295mm, wewnętrzna rękawica min. 285mm - zgodne z normą EN 455 lub równoważna- - odporne na wirusy ASTMF 1671 - sterylizowane radiacyjnie - opakowanie zewnętrzne folia/folia próżniowa- rozmiar: 6 - 9

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kaniule do bezpiecznego wkłucia z poliuretanu z portem bocznym 1. Atraumatyczny koniec kaniuli 2. Cienkościenna zapewniająca duży przepływ 3. Gładka powierzchnia kaniuli4. Hydrofobowa membrana hemostatyczna 5. Metalowy zatrzask zabezpieczający przed zakłuciem, aktywujący się bezpośrednio po wyjęciu igły z cewnika 6. „System pasywny” nie wymagający aktywacji przez użytkownika 7. Port umieszczony bezpośrednio nad skrzydełkami, z koreczkiem zabezpieczonym (gwintem) prze przypadkowym otwarciem 8. Optymalne położenie skrzydełek mocujących 9. Przezroczysta komora ułatwiająca obserwację wypływu 10. Końcówka lock 11. Posiada paski kontrastujące w promieniach RTG wtopione bezpośrednio w strukturę poliuretanu (nie nanoszone na powierzchni kaniuli) – min. 4 paski 12. Nietoksyczna, pirogenna, elastyczna, odporna na odkształcenie i zagięcie 13. Biokompatybilność z tkankami organizmu potwierdzona badaniami klinicznymi lub laboratoryjnymi 14. Nazwa materiału na opakowaniu jednostkowym kaniuli 15. Skrzydełka w kolorze identyfikującym rozmiar kaniuli16. Nazwa producenta na kaniuli i koreczku 17. Koreczek luer lock z trzpieniem poniżej krawędzi koreczka18. Zatyczka z filtrem hydrofobowym hamującym wypływ krwi, przepuszczalna dla powietrza Kaniule do bezpiecznego wkłucia z poliuretanu bez portu19. Atraumatyczny koniec kaniuli 20. Cienkościenna zapewniająca duży przepływ21. Gładka powierzchnia kaniuli 22. Hydrofobowa membrana hemostatyczna 23. Metalowy zatrzask zabezpieczający przed zakłuciem, aktywujący się bezpośrednio po wyjęciu igły z cewnika 24. „System pasywny” nie wymagający aktywacji przez użytkownika 25-natłuszczającą (z oznakowaniem na opakowaniu odpowiednim ideogramem) - z rantem - teksturowane na końcach palców - zgodność z normą PN-EN455 lub równoważna- potwierdzone na opakowaniu - posiadające badania na przenikalność, substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 lub ASTM F739 dla co najmniej 4 substancji chemicznych, w tym alkohole i aldehydy (potwierdzone raportem z wynikami badań)- przebadane na przenikanie min 9 cystostatyków (potwierdzone raportem z wynikami badań). - podwójne oznakowanie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 420, EN 374-2,3 lub równoważna- z poziomami ochrony)- AQL≤1,5 - rozmiary XS, S,M L- opakowanie 200 szt Rękawice nitrylowe długie min. 280 mm — rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu, bezpudrowe- mankiet rolowany, w kolorze niebieskim- lekko teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców o długości całkowitej min. 280mm - zgodne z EN 455-1, 2, 3,4, EN 374 - zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III- rozmiary: XS, S, M, L, XL- pakowane po 100 szt. Rękawice sterylne, nitrylowe, diagnostyczne — rękawice diagnostyczne jałowe, syntetyczne - nitrylowe, bezpudrowe- kształt uniwersalny, kolor niebieski - mankiet rolowany - sterylizowane radiacyjnie - opakowanie zewnętrzne folia/folia próżniowe- rozmiar XS-XL - opakowanie 50 par Rękawice sterylne, lateksowe, chirurgiczne, bezpudrowe — rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe - obustronnie polimeryzowane- poziom protein lateksowych <20 μg/g - kształt w pełni anatomiczny (przeciwstawny kciuk, zagięte palce) - rolowany mankiet, oznakowanie odporne na rozerwanie- łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane- powierzchnia mikroporowata- wyrób med. klasa IIa i PPE kat. III- pakowane w opakowania folia-folia- sterylizowane radiacyjnie - rozmiar: 6 – 9 Rękawice sterylne, lateksowe, chirurgiczne do systemu podwójnego — rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, sterylne, bezpudrowe, lateksowe - pokryte polimerem - z rolowanym mankietem - o grubszych ściankach - w komplecie o zróżnicowanej kolorystyce (brązowa i zielona) - o zróżnicowanej długości, tj. zewnętrzna rękawica min.295mm, wewnętrzna rękawica min. 285mm - zgodne z normą EN 455 lub równoważna- - odporne na wirusy ASTMF 1671 - sterylizowane radiacyjnie - opakowanie zewnętrzne folia/folia próżniowa- rozmiar: 6 - 9

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Maska anestetyczna bez PCV, jednorazowa, rozmiary: mały, średni, duży ▪ przezroczysta z mankietem uszczelniającym nienadmuchiwanym, wyprofilowanym anatomicznie ▪ kodowany kolor ▪ bezftalanowe▪ bezlateksowe ▪ przezierna kopuła maski wykonana z polietylenu▪ ożebrowana 3 wypukłymi liniami ułatwiającymi pewny uchwyt maski dłonią w rękawiczce▪ dostępne rozmiary na dzień składania ofert - od 0 do 6 ▪ numeracja rozmiaru oraz logo producenta wytłoczone na masce w widocznym miejscu ▪ numer seryjny i data ważności nadrukowane na masce nie na opakowaniu ▪ opakowanie typu folia-folia z perforacją ułatwiającą bezpieczne otwieranie w części medialnej Maska do nebulizacji z nebulizatorem pediatryczna ▪ zestawy do nebulizacji pediatryczne składające się z drenu, maski i nebulizatora▪ nebulizatory o pojemności 10 ml, skalowana co 2 ml, z przezierną, lejkowatą podstawą ▪ zamykana wieczkiem z systemem „twist” i mechanicznym zabezpieczeniem przed Przypadkowym odkręceniem ▪ antypoślizgowe ożebrowanie w dwóch miejscach wieczka umożliwiającym odkręcenie go dłonią w rękawiczce, ▪ całość w zestawie z drenem o długości 1,8 m-2,1 o przekroju bąbelkowym i 2 złączami lejkowatymi kolorystycznie odróżniającymi się od drenu, umożliwiającymi bezpieczne podłączenie do wszystkich źródeł tlenu, ▪ maski z systemem double-chin umożliwiające nebulizację pełnego zakresu pacjentów ▪ bezftalanowe ▪ wyprofilowane anatomicznie ▪ mocowane za pomocą elastycznej gumki ▪ wykonane z polietylenu i elastomeru▪ przezierne ▪ pozbawione zacisków na nos i innych metalowych elementów ▪ oznakowane logo producenta▪ wyposażone w szczeliny o kształcie równoległoboku nie owalne ▪ opakowanie jednostkowe typu folia-folia Maska do nebulizacji z nebulizatorem bez PCV dla dorosłych ▪ zestawy do nebulizacji dla dorosłych składające się z drenu, maski i nebulizatora ▪ nebulizatory o pojemności 10 ml, skalowana co 2 ml, z przezierną, lejkowatą podstawą ▪ zamykana wieczkiem z systemem „twist” i mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym odkręceniem oraz ▪ antypoślizgowe ożebrowanie w dwóch miejscach wieczka umożliwiającym odkręcenie go dłonią w rękawiczce, ▪ całość w zestawie z drenem o długości 1,8 m-2,1 o przekroju bąbelkowym i 2 złączami lejkowatymi, kolorystycznie odróżniającymi się od drenu, umożliwiającymi bezpieczne podłączenie do wszystkich źródeł tlenu ▪ maski z systemem double-chin umożliwiające nebulizację pełnego zakresu pacjentów ▪ bezftalanowe ▪ wyprofilowane anatomicznie ▪ mocowane za pomocą elastycznej gumki ▪ wykonane z polietylenu i elastomeru ▪ przezierne ▪ pozbawione zacisków na nos i innych metalowych elementów ▪ oznakowane logo producenta▪ wyposażone w szczeliny o kształcie równoległoboku nie owalne ▪ opakowanie jednostkowe typu folia-folia ▪ drenem min 2,1 m Maska anestetyczna bez PCV, jednorazowa, noworodkowa, niemowlęca, pediatryczna ▪ przezroczysta z mankietem uszczelniającym nienadmuchiwanym, wyprofilowanym anatomicznie i kodowanym kolorem bezftalanowe ▪ bezlateksowe ▪ bez PCV ▪ przezierna kopuła maski wykonana z polietylenu ▪ ożebrowana 3 wypukłymi liniami ułatwiającymi pewny uchwyt maski dłonią w rękawiczce ▪ dostępne rozmiary na dzień składania ofert - od 0 do 6 z numeracją rozmiaru oraz logo producenta wytłoczonymi na masce w widocznym miejscu ▪ numer seryjny i data ważności nadrukowane na masce nie na opakowaniu ▪ opakowanie typu folia-folia z perforacją ułatwiającą bezpieczne otwieranie w części medialnej Maska jednorazowego użytku do podawania tlenu dla dorosłych ▪ zestawy do podaży średnich stężeń tlenu dla dorosłych zawierające maskę i dren ▪ maska wyprofilowana anatomicznie, nie cylindrycznie ▪ wyposażona w system „double chin” umożliwiający alternatywne astosowanie u małych i dużych pacjentów ▪ przezierna, umożliwiająca obserwację twarzy pacjenta ▪ oznaczona wyraźnie wytłoczonym logo producenta w części medialnej ▪ bez zawartości PCV i ftalanów ▪ z przewodem tlenowym o długości min. 180 cm o gwiazdkowy

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych Zestaw do cewnikowania żył centralnych Zestaw z zastawką do wprowadzenia i wymiany kateteru i elektrod endokawitarnych Zestaw do hemodializy Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem czterokanałowym:

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cewnik Foley Zatyczki do cewników Cewnik Nelaton Cewnik Pezzer Cewnik Redon Cewnik Thorax Cewnik Kehr Łącznik do drenów Cewnik moczowodowy Zgłębniki żołądkowe Zestaw do inhalacji Pojemnik na odpady medyczne długie Sonda Sengstakena - BlakemoreBezpieczny trzonek do ostrzy chirurgicznych Majtki jednorazowe dla pacjenta Spodenki fizelinowe do kolonoskopii Koszula operacyjna fizelinowa wkładana przez głowę

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Paski do glukometru typu Accu-Check activ (op. 50 szt.) Paski do glukometru iXell (op. 50szt.) Test urazowy (mokry) do wykrywania Helicobacter pylori Rurka intubacyjna Parkera z giętką końcówką Flex Tip rozm. 8

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dren do zestawu 2-butlowego do drenażu opłucnej jednorazowy, jałowy Zestaw do drenażu dwubutlowy - butla o poj. min.2 litry Butla próżniowa do ssaka – wkład 1l, 2l, 3l Pojemnik wielokrotnego użytku Uchwyt

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Probówki do pozyskiwania surowicy z wykrzepiaczem (11 ml) Probówki plastikowe wirówkowe z korkiem poj. 7 mmProbówki do badań hematologicznych (1 ml) z EDTAK2

Probówki do badania czynników układu krzępmięcia z cytrynianem sodu (3,2 %) na 1,8 ml krwi Probówka na 50 μl krwi do liczenia retikulocytów Sterylne pałeczki (do wykonania antybiogramów) z wacikiem bawełnianym – pakowane indywidualnie Sterylne pałeczki „wymazówki” z tworz. sztucz. bez podłoża transportowego (z probówką) Sterylne pałeczki „wymazówki”z tworz. sztucz. z podłożem transportowym z podłożem węgiel –Amies Probówki o poj. 10ml. stożkowe z polipropylenu Szkiełka podstawowe (szklane)szlifowane, z polem do opisu 76x26 Szkiełka nakrywkowe 22x22 Płyta jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego do określania grupy krwi z dołkiem o głębokości 4,5 mm z przezroczystego PCV. 8-9 dołków w rzędzie Probówka plastikowa przezroczysta na 7ml krwi okrągłodenna (śr. 1,0 – 1,2 mm) Szczotka do mycia probówek o śr. 10-15 mm z miękkim bawełnianym końcem Probówka sterylna z polistyrenu 10 ml Eza sterylna mianowana 10μl Końcówka 0-200 μlKońcówka 0-1000 μl Kuwety do Cobas BIO Pipeta jednokanałowa stałopojemnościowa o zakresie pojemności pipetowania 0,5μl – 5 ml,z przyciskiem pipetowania samodzielnym i niezależnym od przycisku wyrzutnika, mechanizm ustawiania pojemności wyposażony w zatrzask z dźwiękiem potwierdzającym prawidłowość nastawu; wyrzutnik zintegrowany z trzonem pipety o skoku gwarantującym pewne zrzucenie każdego rodzaju końcowki; okienko nastawianej pojemności z wyraźnymi cyframi i znakiem dziesiętnym; pojemność nominalna 100μl. Wymagany dokument walidacji potwierdzający dokładność dokładność powtarzalność pipety. Pipeta jednokanałowa stałopojemnościowa, pojemność nominalna 200μl. Wymagany dokument walidacji potwierdzający dokładność dokładność powtarzalność pipety Pipeta jednokanałowa stałopojemnościowa, pojemność nominalna 500μl. Wymagany dokument walidacji potwierdzający dokładność dokładność powtarzalność pipety Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowao zakresie pojemności pipetowania 0,5μl – 5 ml,z przyciskiem pipetowania samodzielnym i niezależnym od przycisku wyrzutnika, mechanizm ustawiania pojemności wyposażony w zatrzask z dźwiękiem potwierdzającym prawidłowość nastawu; wyrzutnik zintegrowany z trzonem pipety o skoku gwarantującym pewne zrzucenie każdego rodzaju końcowki; okienko nastawianej pojemności z wyraźnymi cyframi i znakiem dziesiętnym, nominalny zakres pojemności 100 - 1000μl. Wymagany dokument walidacji potwierdzający dokładność dokładność powtarzalność pipety Szalka Petriego śr. 90 mm, wys. 14-16 mm, bez wentylacji, aseptyczne

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Probówko- strzykawka na surowicę z Aktywatorem (poj. 4-9 ml) Probówko- strzykawka na surowicę pediatryczna (1-1,5 ml) Probówko- strzykawka na morfologię K-EDTA Poj. 2-3 ml Probówko- strzykawka na morfologię pediatryczna K_EDTA o poj. 1,5 - 2 ml Probówko- strzykawka koagulologiczna Na- cytrynian o poj. 2-3 ml Probówko- strzykawka koagulologiczna Na- cytrynian o poj. 1,5-2 ml Probówko- strzykawka na OB. poj. 2-4 ml Zestaw do oznaczania OB – statyw Kompatybilny z probówko – strzykawkami z poz. 7 Pipety skalowane do OB. Probówko- strzykawka na OB. poj. do 2 ml Zestaw do oznaczania OB – statyw Kompatybilny z probówko – strzykawkami z poz.10 Strzykawka na gazometrię z heparyną litową z podziałką na możliwość pobrania 1 ml lub 2 ml Igły 8/10 Igły 9/10 Łącznik do kaniul Adapter do podawania leków Probówko-strzykawka do oznaczania małopłytkowości rzekomej jonami magnezu 2-3 ml, z kolorem korka gwarantującym odmienność od innych probówek Probówko- strzykawka z heparyną litową 2-3 ml Igła motylkowa (0,8x19) z krótkim drenem długości do 80 mm Adapter do rozmazów z zespoloną łopatką umożliwiający pełny rozmaz Probówko- strzykawka na morfologię K-EDTA Poj. 4-5 ml

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Żel do USG (5 kg) Papier EKG 112 mm/25 m AS CARD A4 B56 Papier do KTG SONICARD– 143x150x300 Papier KTG Corometics 152x90x160 Papier do EKG – HP MI709A rozm. 210x300x200mm Papier do EKG – Mr Red 60mmx25m Żel do EKG 500 ml Papier do druk.lab.44 mmPapier do druk.lab.57 mm Papier do defibrylatora typ HP CODE MASTER M17238, rozm. 50x30 (100ft) Papier Videoprinter Mitsubishi K-61 (110x20) Papier do EKG – HELLIGE CARDIOSMART, rozm. 210x300x150mm Papier do defibrylatora typ LIFEPAK 12 805319 Medtronic, rozm. 108x25 Papier termoczuły do aparatu KTG typ SRF 618B (skala 210) Papier do EKG AS CARD MR GOLD – szer. rolki papieru 210 mm (+0/-2 mm), śred. rolki papieru 62 mm ± 1 mm, śred. zewnętrzna wałka 16 mm ± 0,5 mm, rolka R 210

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Czepek chirurgiczny uniwersalny z gumką z tyłu głowy, w kształcie furażerki, wykonany z nierozciągliwej włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m2, pakowany po 50szt. Czepek chirurgiczny uniwersalny z gumką z tyłu głowy, w kształcie furażerki, wykonany z nierozciągliwej włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m2, z wstawką bawełnianą pochłaniającą pot, pakowany po 50szt. Czepek operacyjny damski, z gumka, uniwersalny, kolor niebieski lub zielony, wykonany z włókniny polipropylenowej, rozmiar L, pakowany po 50szt.Maska chirurgiczna trójwarstwowa, warstwa twarzowa specjalnie wygładzona, nie posiada mikrowłosków powodujących podrażnienia Skóry, maska wyposażona w dodatkowy sztywnik umożliwiający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki, kolor niebieski lub zielony, pakowana po 50 szt. Maska ochronna chirurgiczna wiązana na troki czterowarstwowa, odporna przesiąkanie, hypoalergiczna, wyposażona w osłonę na oczy, technologia Anti-Fog zbezpiecza okulary przed parowaniem, wodoodporna-technologia Splash Resistant. Pakowana w kartonik w formie podajnika po 25 szt. Fartuch ochronny wykonany z folii polietylenowej, wiązany z tyłu na troki, o długości min. 125cm, pakowany pojedynczo. Ubranie chirurgiczne składające się ze spodni i bluzy, wykonane z antystatycznej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania w środowisku bloku operacyjnego włókniny bawełnopodobnej typu SPUNBONDED o gramaturze 50 g/m2, 100 % polipropylenu, rozmiar S – XL Osłona na aparaturę medyczną okrągła, wykonana z folii PE, na brzegach ściągnięta gumką elastyczną, rozmiar 65 x 85 Osłona na przewody wykonana z przezroczystej folii z dwoma taśmami klejącymi do bezpiecznego zamknięcia, rozmiar 14 x 250 cm Pokrowiec na aparat RTG, wykonany z przezroczystej folii PE, skład: osłona na promiennik ø 80 1 szt., osłona na wzmacniacz ø 80 1 szt., osłona na ramię C 51 x 250 1 szt. Prześcieradło podfoliowane, bibuła-folia o wymiarach 140 x 210 cm, nieprzemakalne, wzmocnione niebieskimi 48 nitkami z poliestru, z paskiem bocznym zapobiegającym wyciekom Kieszeń zbiorcza jednokomorowa do zbierania płynów, wykonana z folii PE, Z taśmą samoprzylepną rozm. 22 x 29 cm, część przednia wypukła, wewnątrz posiada usztywnienie z drutem do kształtowania Kieszeń zbiorcza dwukomorowa do zbierania płynów, wykonana z folii PE, z taśmą samoprzylepną rozm. 28 x 44 cm, część przednia wypukła, wewnątrz posiada usztywnienie z drutem do kształtowania Prześcieradło jednorazowe wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 23 g/m2, o rozmiarach min. 80 x 220 cm Taśma przylepna typu rzep, rozmiar 2 x 22 cm, w jaskrawym kolorze

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Czepek chirurgiczny uniwersalny z gumką z tyłu głowy, w kształcie furażerki, wykonany z nierozciągliwej włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m2, pakowany po 50szt. Czepek chirurgiczny uniwersalny z gumką z tyłu głowy, w kształcie furażerki, wykonany z nierozciągliwej włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m2, z wstawką bawełnianą pochłaniającą pot, pakowany po 50szt. Czepek operacyjny damski, z gumka, uniwersalny, kWorki stomijne samoprzylepne otwarte roz. 19-64 mm – beżowe Worki stomijne samoprzylepne otwarte roz. 19-64 mm – przezroczyste Worki stomijne samoprzylepne-pooperacyjne otwarte roz. 100 mm Sprzęt stomijny składający się z worka i płytki roz. 38 mm Sprzęt stomijny składający się z worka i płytki roz. 70 mmPasta stomijna poj. 50 ml Worki samoprzylepne zamknięte roz 19-70 mm

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ne-Rurka intubacyjna (bez mankietu) pediatryczna 2. 2,5. 3. 3,5. 4. 4, 5. Rurka intubacyjna ustno-nosowa z mankietem PCV, z dwoma znacznikami głębokości nad mankietem na całym obwodzie rurki - rozmiar 5 – 10 Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, możliwością ssania znad mankietu, ze stałym transparentnym szyldem z zaznaczonym rozmiarem rurki, dren do odsysania o grubości min. 4 mm połączony z szyldem rurki - rozm. 6 - 10

Rurka tracheostomijna z otworem fenestracyjnym, z kompletem min. 2 wewnętrznych kaniul, w komplecie koreczek do dekaniulacji, obturator ułatwiający wprowadzenie oraz taśma do mocowania, różne rozmiary, łącznik rurki z obrotową podstawą Rurka inkubacyjna zbrojona z zaznaczonymi dwoma znacznikami głębokości na całym obwodzie rurki, Rozm. 7 – 9 Rurka intubacyjna z mankietem w kształcie stożka (zwężającym się ku dołowi, posiadającym dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy), do przedłużonej intubacji, wyposażona w drenaż przestrzeni podgłośniowej; dren do odsysania o śr.min. 4 mm, rozm. 6-9 System zamknięty do odsysania pacjentów, w zestawie obrotowa zastawka umożliwiająca całkowitą separację cewnika od obwodu oddechowego, zawór ssący kodowany kolorystycznie obrotowy o 900, końcówka cewnika z otworem głównym i czterema bocznymi, możliwość wymiany cewnika co 48 godz Zamknięty system do zimnego nawilżania do zamkniętych systemów tlenowych z adapterem (głowicą) w zintegrowanym opakowaniu z pojemnikiem umożliwiającym podłączenie do reduktora, poj. 500 ml, z certyfikatem producenta potwierdzającym użyteczność minimum 70 dni Cewniki do odsysania dł. min. 40 cm (z dwoma otworami bocznymi oraz otworem centralnym, opakowanie papierowo - foliowe), Rozm. 6 – 22 Cewniki do odsysania z kontrolą ssania Dł. min. 50 cm (z Kolorowym konektorem typu Vacu Tip z dwoma otworami bocznymi oraz otworem centralnym, opakowanie papierowo - foliowe), Rozmiar 6 – 16 Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dwie rury o dł. min. 180 cm, pakowany pojedynczo mikrobiologicznie czysty lub sterylny z workiem min. 2l, z filtrem oddechowym, trzecia rura o dł. Rurka intubacyjna (bez mankietu) pediatryczna 2. 2,5. 3. 3,5. 4. 4, 5. Rurka intubacyjna ustno-nosowa z mankietem PCV, z dwoma znacznikami głębokości nad mankietem na całym obwodzie rurki - rozmiar 5 – 10 Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, możliwością ssania znad mankietu, ze stałym transparentnym szyldem z zaznaczonym rozmiarem rurki, dren do odsysania o grubości min. 4 mm połączony z szyldem rurki - rozm. 6 - 10

Rurka tracheostomijna z otworem fenestracyjnym, z kompletem min. 2 wewnętrznych kaniul, w komplecie koreczek do dekaniulacji, obturator ułatwiający wprowadzenie oraz taśma do mocowania, różne rozmiary, łącznik rurki z obrotową podstawą Rurka inkubacyjna zbrojona z zaznaczonymi dwoma znacznikami głębokości na całym obwodzie rurki, Rozm. 7 – 9 Rurka intubacyjna z mankietem w kształcie stożka (zwężającym się ku dołowi, posiadającym dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy), do przedłużonej intubacji, wyposażona w drenaż przestrzeni podgłośniowej; dren do odsysania o śr.min. 4 mm, rozm. 6-9 System zamknięty do odsysania pacjentów, w zestawie obrotowa zastawka umożliwiająca całkowitą separację cewnika od obwodu oddechowego, zawór ssący kodowany kolorystycznie obrotowy o 900, końcówka cewnika z otworem głównym i czterema bocznymi, możliwość wymiany cewnika co 48 godz Zamknięty system do zimnego nawilżania do zamkniętych systemów tlenowych z adapterem (głowicą) w zintegrowanym opakowaniu z pojemnikiem umożliwiającym podłączenie do reduktora, poj. 500 ml, z certyfikatem producenta potwierdzającym użyteczność minimum 70 dni Cewniki do odsysania dł. min. 40 cm (z dwoma otworami bocznymi oraz otworem centralnym, opakowanie papierowo - foliowe), Rozm. 6 – 22 Cewniki do odsysania z kontrolą ssania Dł. min. 50 cm (z Kolorowym konektorem typu Vacu Tip z dwoma otworami bocznymi oraz otworem centralnym, opakowanie papi

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zestaw do przezskórnej tracheotomii Zestaw do konikotomii Sterylna rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza, z obturatorem i łącznikiem 15 mm, zbrojona wykonana z czystego silikonu. W zestawie: rurka, opaska do mocowania, klin do rozłączania obwodu oddechowego. Rozm. 8,0mm, długość 130 mm Igła Hubera do portów podskórnych z drenem typu PLUS POWER, wykonana z materiału nie zawierającego DEHP, rozm. 20G, dług. 25 mm Rozm. 19G, dług. 25 mm – z drenem i odpinanymi skrzydełkami Rozm. 22G, dług. 25 mm – z drenem i odpinanymi skrzydełkami Rozm. 20G, dług. 25 mm – z drenem typu PLUS Rozm. 19G, dług. 25 mm – z drenem typu PLUS Igły ze szlifem Hubera, zagięte pod kątem 90o, bez drenu, różne kolory główek pozwalające na szybkie określenie rozmiaru igły. Dostępne w rozmiarach: 22G: 13, 25, 38mm; 20G: 13, 19, 25, 38mm. Opakowanie pojedyncze typu blister, opakowanie zbiorcze 12 szt. Wielorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem, wielorazowa, wykonana z plecionki włókien poliestrowych pokrytej powłoką żywiczną, w sztywnym futerale z instrukcją czyszczenia, rozm. 15Ch/ 60 cm Łącznik obrotowy kątowy z portem do bronchoskopu Łącznik obrotowy kątowy 15mm z uszczelnionym portem do bronchoskopu z otworem o średnicy 5,0mm, zabezpieczonym elastyczną zatyczką z miękkiego elastycznego PCW, sterylny, wielorazowy, rozm. 15 mm Sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z wydzieloną komorą zastawki wodnej z barwnikiem, komora na wydzielinę 2100 ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, wydzielona wodną komora regulacji siły ssania z barwnikiem, automatyczna zastawka zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczna zastawka zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem, samouszczelniający port bezigłowy do pobierania próbek drenowanego płynu, budowa kompaktowa, stabilna podstawa, wysokość maksymalna 25cm, uchwyt umożliwiający przenoszenie lub powieszenie, dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem, z możliwością odłączenia. Zestaw do przezskórnej tracheostomii z rurką nr 8 Blue Line Ultra Suctionaid Zestaw do drenażu opłucnej z mechaniczną regulacją siły ssania obsługiwaną pokrętłem umieszczonym na przedniej ścianie; z komorą kolekcyjną o pojemności 2100 ml wyskalowaną co 5 ml do objętości 200 ml i co 10 ml do 2000 ml; z zastawką wodną; zastawka bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia; wskaźnik pływakowy do wizualizacji prawidłowego działania drenażu; automatyczny zawór uwalniający ciśnienie dodatnie; samouszczelniający bezigłowy port do pobierania próbek drenowanego płynu; dren łączący półprzezroczysty, elastyczny, nielateksowy; zestaw sterylny Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typu Macintosh (zakrzywiona) i Miller (prosta), z lekkiego stopu metalu, matowa, bez refleksów świetlnych; światłowód z polerowanego akrylu, dający mocne, skupione światło, nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardła, zatopiony w podstawie łyżki; podstawa łyżki z tworzywa sztucznego z systemem zapobiegający dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu; zatrzask kulkowy; pakowane w foliowe opakowanie, bez zawartości lateksu; rozmiary: typu Macintosh (zakrzywiona) 0, 1, 2, 3, 4 i typu Miller (prosta) 00, 0, 1, 2, 3, 4 Przyrząd do grawitacyjnego podawania leków cytostatycznych z regulatorem przepływu, bursztynowy, 1-drożnyPrzyrząd do grawitacyjnego podawania leków cytostatycznych z regulatorem przepływu, bursztynowy, 4-drożny

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Strzygarka do przygotowania pola operacyjnego z nieruchomą głowicą i z ładowarką Ostrza wymienne do strzyżarki z ruchomą głowicą Ostrza wymienne do strzyżarki z nieruchomą głowicą

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii Ch 18 Zgłębnik gastrostomijny Ch 20

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kapturki do termometru Thermoscan LF20 Braun

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Igła do biopsji aspiracyjnej CHIBA 22G, 50mmIgła półautomatyczna SUPER-CORE 14G x 9cm

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

IPlastry do testów naskórkowych 100x 10 kom.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Probówka o poj. 1,5ml z polipropylenu z korkiem polipropylenowym Kapilara RKZ z tworzywa sztucznego o poj. 100 μl Kapilara RKZ z tworzywa sztucznego o poj. 175 μl Zatyczka do kapilary RKZ 1,35÷2,05 (kompatybilne z kapilarami) Zatyczka gumowa do kapilary RKZ 1,9÷2,8 (kompatybilne z kapilarami

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Test LAMBLIE – test kasetkowy do wykrywania antygenu Giardia Lamblia w próbkach kału, op.ā 20 szt. Barwnik Giemsa Barwnik MAY-Grunwald FOB – zestaw do badania krwi utajonej w kale Mikrometoda do pobierania krwi włośniczkowej do badań hematologicznych z antykoagulantem EDTA-2K, pojemność 100 μl Mikrometoda do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania, pojemność 200 μl

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Żel Protein

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy (op. ā 20szt.) Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie ściereczki (op. ā 24 szt.) Jednorazowy śliniak dla dorosłych (op. ā 100szt.), rozm. 37 x 70cm Jednorazowy aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej (op. ā 50szt.) Jednorazowe wysokochłonne, oddychające prześcieradło ochronne Podkład higieniczny jednorazowego użytku w rozmiarze 180x70cm Jednorazowy wysokochłonny, oddychający podkład higieniczny pod pacjenta Mata chłonna, rozmiar 72x37cm; op. 25szt Mata chłonna, rozmiar 75cm x 100cm, op. 10 szt. Koc ogrzewający jednorazowy, rozm. 220 x 110 cm

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

JAdapter do fiolki do rozpuszczania i wyrównywania ciśnienia w systemie zamkniętym, do fiolek O średnicy 13 mm Adapter do fiolki do rozpuszczania i wyrównywania ciśnienia w systemie zamkniętym, do fiolek O średnicy 20 mm Adapter do fiolki do rozpuszczania i wyrównywania ciśnienia w systemie zamkniętym, do fiolek O średnicy 20 mm, wyrównuje ciśnienie o objętość 50 ml powietrza Urządzenie do przenoszenia, mocowane do strzykawki lub drenu ze standardowym złączem luer lock, jednorazowego użytku Sterylna mata do przygotowania cytostatyków 41cm x 56cm ±10 %

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 28
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

JZamknięty układ ssący z niskim podciśnieniem do bezpośredniej autotransfuzji pooperacyjnej Jednorazowy wkład workowy do ssaka, o pojemności 2 l, z substancją żelującą oraz wbudowanym filtrem hydrofobowo – antybakteryjnym oraz dodatkowym portem umożliwiającym pobranie próbek z wnętrza wkładu. Wkłady kompatybilne z pojemnikami wielokrotnego użytku posiadanymi przez Zamawiającego

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

JPrześcieradło barierowe Z wkładem chłonnym, Rozm. 101 x 228 cm Rozm. 101 x 152 Rozm. 101 x 76 Zestaw: prześcieradło barierowe, pokrycie podramienników i podgłówka, prześcieradło do transportu Prześcieradło do transportu, Rozm. 101 x 203 cm Sterylny pokrowiec na przewody do laparoskopii, Rozm. 130 x 2440 mm Sterylny pokrowiec na przewody do laparoskopii, karton ułatwiający zakładanie, perforowana końcówka składana teleskopowo, Rozm. 130 x 2350 mm Sterylny, elastyczny, uniwersalny worek z gumką, szyty na okrągło, zaznaczony kolorem różowym, Rozm. 500 x 1000 mm Sterylny pokrowiec na uchwyt do lampy operacyjnej, Z kołnierzem, Rozm. 95 x 130 mm Sterylny pokrowiec na ramię C, uniwersalny, 1-częściowy, Z rozcięciem (1370 mm) Rozm. 1040 x 2300 mm Pokrowiec ze złączką Steri-Stick, system zamknięty, możliwość wielokrotnej wymiany optyki, rozm. 180x2460 mm Uniwersalny pokrowiec na kamerę/ laser rozm.180x2440 mm Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem do osłony przed światłem Wieszak plastikowy do worków na mocz Worek do upustu krwi. Zamknięty, pojemnik do pobrań krwi z płynem konserwującym CPDA-1, wykonany z PCW. Sterylny, jednorazowego użytku. Dren brzuszny silikonowy z paskiem radiacyjnym, dł. 40 cm, z otworami bocznymi, rozm. 20-36 Paski wskaźnikowe do pH pochwy niefarbujące, wskaźnik specjalny 4,0 – 7,0 Utrwalacz do preparatów mikroskopowych typu Cytofix Kubek na mocz do analizy poj. 100 – 150 ml (zakręcany) Kubek na mocz sterylny na posiew poj. 50 – 150 ml (zakręcany) pojedynczo pakowany Pojemnik na kał z łopatką, poj. 30ml zakręcany niejałowy Kanki do odbytnicy dla dzieci 5x200 Kanki do odbytnicy dla dzieci 5x250 Kanki do odbytnicy dla dorosłych nr 16 Kanki do odbytnicy dla dorosłych nr 24 Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji przy użyciu pompy Flocare 800 do butelek Flocare P/B Ch 10 Woreczki foliowe chroniące przed światłem, do przechowywania roztworów leków cytostatycznych, folia w kolorze, rozmiar 15 x 25cm Woreczki foliowe chroniące przed światłem, do przechowywania roztworów leków cytostatycznych, folia w kolorze, rozmiar 25 x 35cm Woreczki foliowe chroniące przed światłem, do przechowywania roztworów leków cytostatycznych, folia w kolorze, rozmiar 100-250 ml Elektroda do czasowej stymulacji serca typ końcówki dystalnej rozgięty, jałowa rozm. 6F

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy niepalący, trójwarstwowy, włóknina SFS o gramaturze 81g/m2, oddychający na całej powierzchni, przebadany na przenikanie cytostatyków. Rękaw zakończony poliestrowym mankietem, troki łączone kartonikiem. Wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 170cm H2O na całej powierzchni. Wyrób medyczny zgodny z normą EN 13795, rozmiar M Maska ochronna (respiratorowa) – jednopanelowy respirator z trójwarstwowym filtrem i z zaworem oddechowym, dopuszczona do pracy z cytostatykami (z atestem) Kaniula do tętnicy promieniowej, tzw. wkłucie tętnicze Zamknięty system dostępu naczyniowego W technologii podzielnej membrany silikonowej z końcówką Luer

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 31
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przyrząd do transferu leków cytostatycznych z samozamykającą się zastawką typu luer i filtrem 0,22 μm oraz plaska powierzchnia do dezynfekcji (typu CHEMO-AIDE lub równoważny) Przyrząd do paklitakselu z filtrem 0,22 μm, jałowy, apirogenny, rodzaj końcówki dystalnej – obrotowe złącze luer lock, wbudowany filtr 0,22 μm, kompatybilne z clearlink, nie zawiera DEHP, produkt bezlateksowy

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 32
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

PElastyczna, przylepna taśma do niwelowania obrzęków limfatycznych, zmniejszania dolegliwości bólowych stawów i kręgosłupa, z tkaniny bawełnianej i akrylowej warstwy klejącej, aktywowana przez potarcie po nałożeniu; przepuszczalna dla powietrza i cieczy; klej mało drażniący; rolka rozmiar 50mm x 5m

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 33
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Czujnik SpO2 jednorazowy noworodkowy NellcorMAX-N-1do monitora Compact 9 Neo

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 34
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej i tracheostomijnej Dreny do zamkniętych systemów do odsysania Zestaw do higieny jamy ustnej Pojemnik na wydzielinę

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 35
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Elektroda neutralna, 90 cm2, dzielona, EASY (op. ā100 szt.) Uchwyt 2 przyciski, nóż, trzonek 2,4 mm, 3-pin, 3 m, jednorazowy, sterylny (op. ā 50 szt.) Adapter monopolarny do instrumentów 3 pin, do Erbe II

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 36
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

EWorki na filtrat 10 L z zaworem spustowym Igły plastikowe typu Spike o długości 72 mm (opakowanie 100 szt.) Zestawy do ciągłej hemodializy/hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową składające się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: — zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu (z końcówka Safe Lock), roztworu wapnia (z igłą "spike" z napowietrzaniem); — hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2, — drenu dializatu; zestaw typu Mulifiltrate Kit Ci-Ca CVVHDF 1000 - dren substytutu Zestawy do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową składające się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: 1. - zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu (z końcówka Safe Lock), roztworu wapnia (z igłą "spike" z napowietrzaniem); 2. - hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2 i punkcie odcięcia 40 kD; 3. - drenu dializatu; Rozdzielacz 2/4 umożliwiający podłączenie 4 worków płynu do hemofiltracji z drenem substytutu/dializatu

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 37
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Czujnik do pomiaru rzutu serca Flo Trac, długość linii 213 cm, kompatybilny z platformą EV1000. Wymagane oświadczenie oferenta o pełnej kompatybilności ze sprzętem

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 38
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bezpieczne igły iniekcyjne (op. 100 szt.), rozm. 0,5x40mm – 1,2x40mm Igła do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem lub ampułki, tępa, rozm. 1,2x40mm (op. 100 szt

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 39
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jednorazowy komplet chirurgiczny (bluza + spodnie) przeznaczony do użytku na bloku operacyjnym. Komplet wykonany z lekkiej i miękkiej włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze 45 g/m2. Bluza z krótkim rękawem, wycięcie w serek wykończone lamówką, trzy kieszenie (dwie na dole bluzy oraz jedna mniejszą na piersi), Metka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem. Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, Wykonanych z identycznego materiału, nogawki długie, proste, wyposażone w metkę z rozmiarem. Kolor zielony. Każdy zestaw powinien być zapakowany w zgrzaną torebkę z foli PE. Zaoferowany produkt musi bezwzględnie spełniać wymogi normy PN EN 13795 lub równoważne– wymagania użytkowe i właściwości dla odzieży dla bloków operacyjnych. Wymaga się dołączenia karty technicznej wyrobu dla potwierdzenia wymaganych parametrów. Rozmiary S-XL. Niesterylny jednorazowy komplet odzieży zabiegowej (bluza + spodnie) przeznaczony do użytku przez personel na bloku operacyjnym. Komplet wykonany z lekkiej i miękkiej włókniny typu spunbond o gramaturze 50 g/m2 Komplet zapakowany w zgrzaną torebkę z foli PE. Bluza z krótkim rękawem o kroju raglanowym, pod szyją wycięcie w kształcie litery V wykończone lamówką, trzy kieszenie (dwie na dole bluzy i jedna, dwudzielna na piersi), metka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem. Spodnie z długimi, prostymi nogawkami i możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z tego samego materiału co spodnie, wyposażone w dwie kieszenie oraz metkę z rozmiarem. Komplet nie zawiera elementów "twardych" tj. plastikowych napów. Produkt spełnia wymagania normy PN EN 13795.Wymaga się dołączenia karty technicznej wyrobu dla potwierdzenia wymaganych parametrów. Kolor niebieski. Rozmiar S-XL. Ręczniki do rąk (2 szt. w opakowaniu) sterylne, wysokochłonne o wymiarach 30 x 40 cm, o bardzo wysokiej chłonności i gramaturze 60 g/m2. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Sterylne ręczniki wykonane ze wzmacnianej włókniny celulozowej o gramaturze 60 g/m2. Opakowanie zbiorcze 120 szt. w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. Sterylna rękawica lateksowa, bezpudrowa, ochronna do przygotowywania i podawania cytostatyków, rozm. 6 – 8 Sterylna rękawica chirurgiczna, bezpudrowa, do przygotowywania i podawania cytostatyków, rozm. 6 – 8 Niesterylny fartuch zabiegowy - wizytacyjny wykonany z miękkiej przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 21 g/m2. Fartuch wiązany w pasie na troki. Rękaw zakończony mankietem z dzianiny. Kolor zielony. Rozmiar uniwersalny. Opakowanie zbiorcze 100 szt., konfekcjonowane po 10 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 40
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pistolet jednorazowy do biopsji gruboigłowej, igła jednorazowa, sterylna, ze zintegrowanym, jednorazowym "pistoletem" z dwoma niezależnymi przyciskami umożliwiającymi strzał - z tyłu oraz na lewym boku rękojeści, długość strzału 22mm, rękojeść w ergonomicznym owalnym kształcie, posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające przypadkowemu stoczeniu się urządzenia ze stolika, rozmiary oznaczone odpowiednio kolorami na przyciskach strzału, rozmiary: dla śred. 14G - 10 i 16cm; 16G - 10 i 16cm; 18G - 10, 16, 20, 25cm; 20G - 10, 16, 20cm; pakowane po 5 szt.Igła jednorazowa, sterylna, prowadząca do igły biopsyjnej, z gumowym znacznikiem głębokości od zmiany, rozmiary igły oznaczone kolorami, w rozmiarach: dla śred. 11G - 7, 10 i 13cm; 13G - 7,8 i 13,8cm; 15G - 7,8 i 13,8cm; 17G - 7, 13, 17,8cm; 19G - 7, 13 i 17cm Igła ze znacznikiem jednorazowa, sterylne z klipami tytanowymi w różnych rozmiarach i kształtach (np. pętli) w włóknami polymerowymi do identyfikacji miejsca po biopsji gruboigłowej umieszczone w penie; w rozmiarach 17G: dł igły 10 i 12 cm, jak również igły z klipami tytanowymi w kształcie pętli, z zastosowaniem przy MR bez włókien polymerowych w rozm 17G: dł igły 10 i 12cm

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 41
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zbiornik 1,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytem naszynowym i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu. Zbiorniki wyposażone w uchyty oraz łączniki proste niezbędne do zamontowania sytemu na ssakach Zbiornik 2,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytem naszynowym i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornik z uchwytu w czasie wymiany wkładu. Zbiorniki wyposażone w uchyty oraz łączniki proste niezbędne do zamontowania sytemu na ssakach Wkład jednorazowy na wydzielinę o pojemności 1,5l; 2,5l, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 42
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Uniwersalny przyrząd do transferu leków, kompatybilny z workami Viaflo; wbudowany dostęp boczny – zawór bezigłowy do bezpiecznego dostrzykiwania leków, z silikonową samozamykającą się membraną; do stosowania do 72 h lub 100 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze; długość zestawu 9,6cm; objętość wypełnienia 0,61ml; urządzenie nakłuwające bez odpowietrzenia; miejsce połączenia/ wpięcia dowolnego zestawu infuzyjnego – przyrząd kompatybilny z dowolnym zestawem do przetoczeń, zamknięte zatyczką; bez zawartości DEHP, lateksu; sterylny, pakowany pojedynczo; op. 25 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 43
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przyrząd z połączeniem bezigłowym typu Clearlink do przygotowywania i podawania leków z fiolek z gumowymi korkami, z zastawką uruchamianą przez złącze typu Luer-Lock/ Luer, która może być używana do 100 razy w ciągu 96 godz. Przyrząd do transferu leków cytostatycznych z fiolek z hydrofobowym i lipofobowym odpowietrznikiem. Złącze typu Luer-Lock/ Luer przezroczyste z płaską powierzchnią umożliwiającą dezynfekcję. Przyrząd zaopatrzony w filtr 0,2 mm bez lateksu i bez PVC. Objętość napełniania wstępnego – 0,3 ml, długość – 6,3 cm Jednorazowy zestaw do irygacji z kolcem, komorą kroplową bez wentylacji, linią o długości 1753mm, średnicy 7,07mm, zaciskiem rolkowym, adapterm cewnika i silikonową przedłużką o dł. 114mm i śr. 4,75mm oraz odpowietrzoną osłoną luera.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 44
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przyrząd z połączeniem bezigłowym typu Clearlink do przygotowywania i podawania leków z fiolek z gumowymi korkami, z zastawką uruchamianą przez złącze typu Luer-Lock/ Luer, która może być używana do 100 razy w ciągu 96 godz. Przyrząd do transferu leków cytostatycznych z fiolek z hydrofobowym i lipofobowym odpowietrznikiem. Złącze typu Luer-Lock/ Luer przezroczyste z płaską powierzchnią umożliwiającą dezynfekcję. Przyrząd zaopatrzony w filtr 0,2 mm bez lateksu i bez PVC. Objętość napełniania wstępnego – 0,3 ml, długość – 6,3 cm Jednorazowy zestaw do irygacji z kolcem, komorą kroplową bez wentylacji, linią o długości 1753mm, średnicy 7,07mm, zaciskiem rolkowym, adapterm cewnika i silikonową przedłużką o dł. 114mm i śr. 4,75mm oraz odpowietrzoną osłoną luera.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 45
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiety testowe Bowie & Dick TST - 134oC/3,5 min. Test kontroli penetracji pary - wsady rurowe i porowate - 134oC/3,5 min. - 400 szt. + PCD Wskaźniki wieloparametrowe do kontroli procesu sterylizacji parą wodną - 134oC/3,5 min.; 121oC/8 min. - 240/480 szt. Zintegrowane wskaźniki z przesuwalną substancją do kontroli procesu sterylizacji parowej - typ 5 – op. 250 szt. Taśma ze wskaźnikiem procesu - sterylizacja parowa - 18 mm x 50 m Taśma neutralna - bez wskaźnika - 18 mm x 50 m Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji - rolka z 3-rzędowym zapisem – op. 500 szt. Rolka tuszująca do metkownicy. Wskaźniki biologiczne do kontroli procesu sterylizacji parą wodną - ampułkowy - 57oC – op.100 szt. Kontrola procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem - rurki - klasa 6 - typ 5 - plamka biała - 160oC/120 min.; 170oC/65 min.; 180oC/35 min. - 45 x 5 mm – op. 100 szt. Test wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych – op. 25 testów Test wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych - PEN – op. 25 testów Polipropylenowe, ochronne arkusze transporotwe - 60 g/m2 - VH2O2, PLASMA, STEAM, EO - 1200x1200 mm - yellow –op. 120 szt. Spiralny przyrząd PCD do kontroli wsaduII

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 46
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

PPapier termoczuły do rejestracji procesów SECUREX/Unisteri/SELECTOMAT /FORMOMAT/STERIVAP trwałość zapisu powyżej 10 lat, w warunkach przechowywania do 230 C, wilgotność 50 %, bez dostępu słońca i bez dotykania do tworzyw sztucznych

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 47
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wkład do strzykawki automatycznej NEMOTO 200 ml

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 48
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przyrząd typu Cytoluer z zaworem bezigłowym przeznaczony do dostrzykiwania leków do worka Viaflo portem do dostrzyknięć (nie do portu infuzyjnego). Igła stalowa zapobiegająca defragmentacji korka portu worka, zatrzask dwustronny gwarantujący bezpieczne połączenie z portem, zawór bezigłowy dwukierunkowy zabezpieczony koreczkiem luer-lock (brak konieczności dodatkowej dezynfekcji). Obudowa zaworu przezierna. Przyrząd bez zawartości lateksu. Przyrząd odporny na lipidy oraz cytostatyki. Zamawiający na wezwanie wymaga przedstawienia testu pod kontem stabilności produktu z lekami cytostatycznymi

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 49
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczotka czyszcząca, jednorazowa, śr. Włosia 5 mm/ 120 cm/ 1,8 do bronchoskopu Pentax EB-1975K Szczotka cytologiczna HMM, 120 cm/ 2,0 mm Cewnik jednorazowy Kleszcze biopsyjne, jednorazowe HMM, 1,8 mm/ 120 cm, pokrywane, owalne, bez igły do bronchoskopu Pentax EB-1975K

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 50
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pojemnik do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych do bronchoskopu, jednorazowy, jałowy, pojemność 80 ml

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet

Perceel nr.: 51
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jednorazowe sterylne kleszcze do gastroskopii z łyżkami owalnymi powlekane, bez igły. Łyżeczki uchylne do biopsji stycznych. Długość narzędzia, 160 lub 180cm, śr. cewnika 2,3 mm minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. Pakowane indywidualnie sterylne. Zawierające przyrząd do zdejmowania pobranych próbek, zapakowany oryginalnie z kleszczykami. Oznaczenie kolorystyczne opakowania jednostkowego w zależności od długości roboczej. Łyżeczki zabezpieczone nasadką, chroniącą przed uszkodzeniem. Jednorazowe sterylne szczypce do kolonoskopii z łyżkami owalnymi powlekane bez igły. Łyżeczki uchylne do biopsji stycznych. Długość narzędzia, 230cm, śr. cewnika 2,3 mm minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. Pakowane indywidualnie sterylne. Zawierające przyrząd do zdejmowania pobranych próbek, zapakowany oryginalnie z kleszczykami. Oznaczenie kolorystyczne opakowania jednostkowego w zależności od długości roboczej.Łyżeczki zabezpieczone nasadką, chroniącą przed uszkodzeniem. Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 10, 15, 20, 25, 30mm; pętla na z plecionego drutu o grubości 0,40 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm;. Pułapki na polipy 4-komorowe, montowane między ssakiem a endoskopem, w kolorze transparentnym, pakowane indywidualnie. Jednorazowe pętle do polipektomii owalne, obrotowe, wykonane z plecionego drutu średnica pętli 6, 10,15,20,25,30,35,40, 50 mm średnica osłonki 2.3 mm, długość robocza 230 cm Jednorazowe pętle do polipektomii owalne (COLD SNARE), obrotowe, wykonane z plecionego drutu (0.24mm) średnica pętli 6, 10,15,20, mm średnica osłonki 2.3 mm, długość robocza 230 c Jednorazowa igła do ostrzykiwania i hemostazy z osłonką zabezpieczającą przed przekłuciem kanału. Długość robocza narzędzia 2300mm dł. igły 4-5mm, średnica igły 22G, 23G, 25G. Mechanizm długopisowy. Maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. w oddzielnych sterylnych pakietach Ustniki endoskopowe dla dorosłych jednorazowe, wykonane z polietylenu, wolne od DEHP oraz latexu, opaska mocująca tekstylna, wstępnie zamocowana na ustniku, średnica otwory głównego 22 x 25mm. Pakowane indywidualnie. Data produkcji i data ważności na jednostkowym opakowaniu. Jednorazowe szczoteczki dwustronne do czyszczenia endoskopów z czyścikiem średnica osłonki 1.7 mm, długość robocza 230 cm, średnice szczoteczek 5/5, mm długość szczoteczek: 20/120mm oraz 20/300 mm Zestaw szczotek jednorazowych do czyszczenia kanału oraz zaworków. gastroskopu/kolonoskopu oraz duodenoskopu (proprcjonalnie wg potrzeb). Zestaw zawiera: szczoteczka dwustronna do czyszczenia kanału roboczego endoskopu. Wykonana z miękkiego, odpornego nylonu, średnica cewnika 1,8 mm, długość robocza 230 cm. Szczotki-średnica włosia 6 mm, dł. 20 mm z plastikową kulką zabezpieczającą przed uszkodzeniem kanału endoskopu. Szczoteczka do zaworków: szczotki o wymiarach: śr. włosia 10mm/dł. 35mm oraz śr. włosia 5mm/ dł. 20mm. Dł. całkowita szczotki 15cm. Pakowane oryginalnie w pakiety po 2 szt. Gumowe korki do zaworu biopsyjnego jednorazowego użycia do endoskopów PENTAX. Wykonane z silikonu, łatwe otwieranie/zamykanie, szczelne. Pakowane indywidualnie.. Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 165,230,235 cm Otwarcie ramoni klipsa: 8,11,13,16 mm średnica cewnika 2,6 możliwość rotacji 360* możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem Jednorazowa pętla z siateczką do usuwania ciał obcych i fragmentów polipów z wbudowanym uchwytem. Średnica zewnętrzna przewodu 2,5 mm, rozmiar 30 x 60mm, brzegi pętli w kolorze niebieskim dla lepszej widoczności w obrazie endoskopowym, długość robocza 230cm. Zapakowana oryginalnie (łącznie z jednorazową pensetą)

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 037-087062
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Pakiet I

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bialmed Sp. z o.o.
Postadres: ul. Kazimierzowska 46/48/35
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-546
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 666.70 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Pakiet II

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ANMAR Spółka z o. o. Sp. K.
Postadres: Ul. Strefowa 22
Plaats: Tychy
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 43-100
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 337 881.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Pakiet III

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mercator Medical S.A.
Postadres: Ul. Heleny Modrzejewskiej 30
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 31-327
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 67 789.70 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Pakiet IV

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Pakiet V

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aesculap Chifa Sp. z o. o.
Postadres: Ul. Tysiąclecia 14
Plaats: Nowy Tomyśl
NUTS-code: PL418 Poznański
Postcode: 64-300
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 364 624.27 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Pakiet VI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Promed S.A
Postadres: Ul. Działkowa 56
Plaats: . Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-234
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 157 426.60 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

PAKIET VII

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Teleflex Sp. z o. o.
Postadres: Ul. Żwirki i Wigury 16a
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-092
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 55 609.20 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 8
Benaming:

PAKIET VIII

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zarys International Group Sp. z o. o., Sp. K.
Postadres: Ul. Pod Borem 18
Plaats: Zabrze
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 41-808
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 69 917.95 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: 9
Benaming:

PAKIET IX

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cezal Wrocław S.A.
Postadres: Ul. Balicka 117
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 30-149
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 178 798.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10
Perceel nr.: 10
Benaming:

PAKIET X

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Beryl Med Ltd
Postadres: Ul. Sadowa 14
Plaats: Józefów
NUTS-code: PL814 Lubelski
Postcode: 05-410
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 732.40 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 11
Perceel nr.: 11
Benaming:

PAKIET XI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medlab Product Sp. z o. o.
Postadres: Ul. Gałczyńskiego 8
Plaats: 05-090 Raszyn
NUTS-code: PL913 Warszawski zachodni
Postcode: 05-090
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 524.81 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 12
Perceel nr.: 12
Benaming:

PAKIET XII

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sarstedt Sp. z o.o.
Postadres: Ul. Warszawska 25 Blizne Łaszczyńskiego
Plaats: Stare Babice
NUTS-code: PL913 Warszawski zachodni
Postcode: 05-082
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 96 404.16 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 13
Perceel nr.: 13
Benaming:

PAKIET XIII

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SORIMEX sp. z o. o. sp. k.
Postadres: ul. Równinna 25
Plaats: Toruń
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 87-100
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 630.60 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 14
Perceel nr.: 14
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 15
Perceel nr.: 15
Benaming:

PAKIET XV

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 16
Perceel nr.: 16
Benaming:

PAKIET XVI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ANMAR Spółka z o. o. Sp. K.
Postadres: Ul. Strefowa 22,
Plaats: Tychy
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 43-100
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 121 375.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 17
Perceel nr.: 17
Benaming:

PAKIET XVII

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Akme SP. z o. o. SP. K
Postadres: Ul. Poloneza 89B 6
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-82
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 42 969.96 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18
Perceel nr.: 18
Benaming:

PAKIET XVIII

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Skamex Sp. z o. o. SKA
Postadres: Ul. Częstochowska 38/52
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 93-121
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 429.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19
Perceel nr.: 19
Benaming:

PAKIET XIX

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bialmed Sp. z o. o.
Postadres: ul. Kazimierzowska 46/48/35
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-546
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 729.40 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20
Perceel nr.: 20
Benaming:

PAKIET XX

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 21
Perceel nr.: 21
Benaming:

PAKIET XXI

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 22
Perceel nr.: 22
Benaming:

PAKIET XXII

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23
Perceel nr.: 23
Benaming:

PAKIET XXIII

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sarstedt Sp. z o.o.
Postadres: Ul. Warszawska 25 Blizne Łaszczyńskiego
Plaats: Stare Babice
NUTS-code: PL913 Warszawski zachodni
Postcode: 05-082
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 781.72 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 24
Perceel nr.: 24
Benaming:

PAKIET XXIV

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 25
Perceel nr.: 25
Benaming:

PAKIET XXV

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 26
Perceel nr.: 26
Benaming:

PAKIET XXVI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ANMAR Spółka z o. o. Sp. K.
Postadres: Ul. Strefowa 22,
Plaats: Tychy
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 43-100
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 243.09 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 27
Perceel nr.: 27
Benaming:

PAKIET XXVII

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Skamex Sp. z o. o. SKA
Postadres: Ul. Częstochowska 38/52
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 93-121
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 255.80 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 28
Perceel nr.: 28
Benaming:

PAKIET XXVIII

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lubmedical Sp. z o. o. Sp .k.
Postadres: Ul. Anny Walentynowicz 34,
Plaats: Lublin
NUTS-code: PL814 Lubelski
Postcode: 20-328
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 171.20 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29
Perceel nr.: 29
Benaming:

XXIX

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bialmed Sp. z o. o
Postadres: ul. Kazimierzowska 46/48/35
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-546
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 38 403.55 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30
Perceel nr.: 30
Benaming:

PAKIET XXX

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Skamex Sp. z o. o. SKA
Postadres: Ul. Częstochowska 38/52
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 93-121
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 003.30 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 31
Perceel nr.: 31
Benaming:

PAKIET XXXI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SINMED Sp. z o. o.
Postadres: ul. Graniczna 32B
Plaats: Przyszowice
NUTS-code: PL229 Gliwicki
Postcode: 44-178
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 643.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 32
Perceel nr.: 32
Benaming:

PAKIET XXXII

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 33
Perceel nr.: 33
Benaming:

PPAKIET XXXIII

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 34
Perceel nr.: 34
Benaming:

PAKIET XXXIV

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 35
Perceel nr.: 35
Benaming:

PAKIET XXXV

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pol-Med Plus Lidia Kuśnierz
Postadres: Czarnochowice 67
Plaats: Wieliczka
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Postcode: 32-020
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 081.20 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 36
Perceel nr.: 36
Benaming:

PAKIET XXXVI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA S.A.
Postadres: UL. KRZYWA 13;
Plaats: POZNAŃ
NUTS-code: PL418 Poznański
Postcode: 60-118
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 55 976.40 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 37
Perceel nr.: 37
Benaming:

PAKIET XXXVII

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Edwards Lifesciences Poland SP. z o. o
Postadres: AL. Jerozolimskie 94
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-807
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 904.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 38
Perceel nr.: 38
Benaming:

PAKIET XXXVIII

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Skamex Sp. z o. o. SKA
Postadres: Ul. Częstochowska 38/52
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 93-121
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 158.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 39
Perceel nr.: 39
Benaming:

PAKIET XXXIX

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lohmann&Rauscher Polska Sp. z o. o.
Postadres: Ul. Moniuszki 14
Plaats: Pabianice
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 95-200
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 240.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40
Perceel nr.: 40
Benaming:

PAKIET XL

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 41
Perceel nr.: 41
Benaming:

PAKIET XLI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medela Polska Sp. z o.
Postadres: Wybrzeże Gdyńskie 6D
Plaats: o Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 01-531
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 284.40 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 42
Perceel nr.: 42
Benaming:

Pakiet XLII

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Skamex Sp. z o. o. SKA
Postadres: Ul. Częstochowska 38/52
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 93-121
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 804.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 43
Perceel nr.: 43
Benaming:

PAKIET XLIII

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Baxter Polska Sp. z o. o.
Postadres: Ul. Kruczkowskiego 8
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-380
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 792.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 44
Perceel nr.: 44
Benaming:

PAKIET XLIV

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Postadres: Ul. Żółkiewskiego 20/26
Plaats: Toruń
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 87—100
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 231.15 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 45
Perceel nr.: 45
Benaming:

PAKIET XLV

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 46
Perceel nr.: 46
Benaming:

PAKIET XLVI

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 47
Perceel nr.: 47
Benaming:

PAKIET XLVII

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NTM-MED S.C
Postadres: Ul.Wyszyńskiego 154B/1
Plaats: Gorzów Wlkp
NUTS-code: PL418 Poznański
Postcode: 66-400
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 613.80 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 48
Perceel nr.: 48
Benaming:

PAKIET XLVIII

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ANMAR Spółka z o. o. Sp. K.
Postadres: Ul. Strefowa 22,
Plaats: Tychy
NUTS-code: PL22C Tyski
Postcode: 43-100
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 400.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 49
Perceel nr.: 49
Benaming:

PAKIET XLIX

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Varimed Sp. z o. o
Postadres: ul. Tadeusza Kościuszki 115 / 4U
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Postcode: 50-442
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 134 719.20 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: L
Perceel nr.: L
Benaming:

PAKIET L

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 51
Perceel nr.: 51
Benaming:

PAKIET LI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Camedica spółka cywilna
Postadres: ul. Kościeln a 30
Plaats: Milanów
NUTS-code: PL814 Lubelski
Postcode: 21-210
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 106 746.94 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: brak
Plaats: Kraśnik
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020