Leveringen - 256633-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Iași: Verband

2020/S 106-256633

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon” Iași
Nationaal identificatienummer: 4701312
Postadres: Bulevardul Independenței nr. 1
Plaats: Iași
NUTS-code: RO213 Iaşi
Land: Roemenië
Contactpersoon: Monica Vicol
E-mail: achizitii@spitalspiridon.ro
Telefoon: +40 232240822
Fax: +40 232267706

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spitalspiridon.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru furnizare materiale sanitare – pansamente Program Epidermoliză Buloasă – pansamente hemostatice – comprese nesterile cu fir sau cip radioopac

Referentienummer: 53857_24_09_2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141110 Verband
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Materiale sanitare:

— pansamente speciale ce vor fi utilizate de pacienti in cadrul Programului de Epidermoliza Buloasa;

— pansament hemostatic – pt. cazurile chirurgicale in urgenta;

— comprese nesterile cu fir sau cip radioopac – Program Transplant Hepatic.

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitările de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi înainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Termenul-limita pana la care se pot solicita clarificari sau informatii suplimentare este de 16 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 6 054 336.00 RON / Hoogste offerte: 6 525 036.00 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Comprese nesterile 10/10 tifon cu fir sau cip radioopac

Perceel nr.: 49
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141127 Resorbeerbare hemostatica
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Comprese nesterile 10/10 tifon cu fir sau cip radioopac - program transplant hepatic

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 1,155.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Compresa impregnata cu unguent neutru 7,5 x 10 cm

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141119 Compressen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Compresa impregnata cu unguent neutru 7,5 x 10 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 369.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament cu hidrogel 10 x 10 cm

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament cu hidrogel 10 x 10 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 3,960.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament din alginat de calciu 10 x 10 cm

Perceel nr.: 31
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament din alginat de calciu 10 x 10 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 2,862.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament subtire, absorbant, din spuma poliuretanica cu silicon 17,5 x 17,5 cm

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament subtire, absorbant, din spuma poliuretanica cu silicon 17,5 x 17,5 cm,

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 10,684.80 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament absorbant din spuma poliuretanica cu silicon pentru plagi intens exudative 15 x 20 cm

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament absorbant din spuma poliuretanica cu silicon pentru plagi intens exudative 15 x 20 cm,

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 19,080.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament subtire, absorbant, din spuma poliuretanica cu silicon 20 x 50 cm

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament subtire, absorbant, din spuma poliuretanica cu silicon 20 x 50 cm,

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 58,194.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Comprese impregnate cu unguent neutru si argint 5 x 5 cm

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141119 Compressen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Comprese impregnate cu unguent neutru si argint 5 x 5 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 594.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament din alginat de calciu 5 x 5 cm

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament din alginat de calciu 5 x 5 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 1,526.40 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament steril cu capacitate mare de absorbtie a exudatului 10 x 20 cm

Perceel nr.: 34
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament steril cu capacitate mare de absorbtie a exudatului 10 x 20 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 597.60 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bandaj tubular 2 directii 5 cm x 10 m

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141113 Bandages
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bandaj tubular 2 directii 5 cm x 10 m

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 10,112.40 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Compresa impregnata cu unguent neutru 10 x 20 cm

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141119 Compressen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Compresa impregnata cu unguent neutru 10 x 20 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 468.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament absorbant din spuma poliuretanica cu silicon pentru plagi intens exudative 20 x 50 cm

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament absorbant din spuma poliuretanica cu silicon pentru plagi intens exudative 20 x 50 cm,

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 53,424.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament din silicon 10 x 7,5 cm

Perceel nr.: 38
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament din silicon 10 x 7,5 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 3,969.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament din spuma poliuretanica si hydrogel 10 x 10 cm

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament din spuma poliuretanica si hydrogel 10 x 10 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 2,520.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament din alginat de calciu 10 x 20 cm

Perceel nr.: 32
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament din alginat de calciu 10 x 20 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 5,724.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament cu ioni activi de Ag 15 x 15 cm

Perceel nr.: 40
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament cu ioni activi de Ag 15 x 15 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 7,020.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Banda adeziva cu silicon 20 mm x 3 m

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141113 Bandages
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Banda adeziva cu silicon 20 mm x 3 m,

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 13,165.20 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament steril cu capacitate mare de absorbtie a exudatului 10 x 10 cm

Perceel nr.: 33
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament steril cu capacitate mare de absorbtie a exudatului 10 x 10 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 513.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bandaj tubular 2 directii 10,75 cm x 10 m

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141113 Bandages
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bandaj tubular 2 directii 10,75 cm x 10 m

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 15,454.80 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lavete tifon nesterile chirurgicale 45 / 45 cu fir sau cip radioopac

Perceel nr.: 50
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141119 Compressen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lavete tifon nesterile chirurgicale 45 / 45 cu fir sau cip radioopac - program transplant hepatic

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 189.60 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament tip plasa cu silicon - 7,5 x 10 cm

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament tip plasa cu silicon - 7,5 x 10 cm - pansament special utilizate de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 3,969.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bandaj tubular 2 directii 20 cm x 10 m

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141113 Bandages
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bandaj tubular 2 directii 20 cm x 10 m

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 26,902.80 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament cu ioni activi de Ag 20 x 20 cm

Perceel nr.: 41
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament cu ioni activi de Ag 20 x 20 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 13,500.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Compresa impregnata cu unguent neutru 10 x 10 cm

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141119 Compressen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Compresa impregnata cu unguent neutru 10 x 10 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 378.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Comprese impregnate cu unguent neutru si argint 10 x 20 cm

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141119 Compressen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Comprese impregnate cu unguent neutru si argint 10 x 20 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 1,915.20 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament cu hidrogel 5 x 7,5 cm

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament cu hidrogel 5 x 7,5 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 3,628.80 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament subtire, absorbant, din spuma poliuretanica cu silicon 12,5 x 12,5 cm

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament subtire, absorbant, din spuma poliuretanica cu silicon 12,5 x 12,5 cm, pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA CELUI MAI MARE CTR SUBSECVENT ESTE: 5,342.40 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament absorbant din spuma poliuretanica cu silicon si ioni de argint 12,5 x 12,5 cm

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament absorbant din spuma poliuretanica cu silicon si ioni de argint 12,5 x 12,5 cm,

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTEIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 6,868.80 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament cu hidrogel 20 x 20 cm

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament cu hidrogel 20 x 20 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 9,000.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament absorbant din spuma poliuretanica cu silicon si ioni de argint 17,5 x 17,5 cm

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament absorbant din spuma poliuretanica cu silicon si ioni de argint 17,5 x 17,5 cm,

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 13,546.80 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Comprese sterile din material netesut 7,5 x 7,5 cm

Perceel nr.: 42
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141119 Compressen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Comprese sterile din material netesut 7,5 x 7,5 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 720.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament absorbant cu actiune de "clatire" pana la 24 ore 10 x 10 cm

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament absorbant cu actiune de "clatire" pana la 24 ore 10 x 10 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 5,346.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament hemostatic resorbabil, din celuloza neoxidata 10x10 cm

Perceel nr.: 48
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141127 Resorbeerbare hemostatica
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament hemostatic resorbabil, din celuloza neoxidata 10x10 cm

Pansament special utilizat pt cazurile chirurgicale in urgenta

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 12,555.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament din spuma poliuretanica si hydrogel Ø 6 cm

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament din spuma poliuretanica si hydrogel Ø 6 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 1,440.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament din spuma poliuretanica 10 x 20 cm

Perceel nr.: 36
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament din spuma poliuretanica 10 x 20 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 3,780.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament tip plasa cu silicon - 10 x 18 cm

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament tip plasa cu silicon - 10 x 18 cm, pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOARE ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 9,540.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament din spuma poliuretanica 20 x 20 cm

Perceel nr.: 37
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament din spuma poliuretanica 20 x 20 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 6,300.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament cu ioni activi de Ag 10 x 10 cm

Perceel nr.: 39
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament cu ioni activi de Ag 10 x 10 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 4,366.80 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament hemostatic 8 x 100 cm

Perceel nr.: 51
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141127 Resorbeerbare hemostatica
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament hemostatic 8 x 100 cm

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 148,740.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Comprese impregnate cu unguent neutru si argint 10 x 10 cm

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141119 Compressen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Comprese impregnate cu unguent neutru si argint 10 x 10 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 1,566.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Compresa impregnata cu unguent pe baza de triglyceride si particule de hydrocoloid 10 x 12 cm

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141119 Compressen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Compresa impregnata cu unguent pe baza de triglyceride si particule de hydrocoloid 10 x 12 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 1,411.20 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament din spuma poliuretanica si hydrogel 10 x 20 cm

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament din spuma poliuretanica si hydrogel 10 x 20 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 4,860.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament din spuma poliuretanica 10 x 10 cm

Perceel nr.: 35
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament din spuma poliuretanica 10 x 10 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 2,520.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bandaj elastic de fixare autoadeziv 8 cm x 20 m

Perceel nr.: 46
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141113 Bandages
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bandaj elastic de fixare autoadeziv 8 cm x 20 m

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 2,754.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bandaj elastic de fixare 10 cm x 4 m

Perceel nr.: 45
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141113 Bandages
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bandaj elastic de fixare 10 cm x 4 m

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 360.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament hemostatic resorbabil, din celuloza neoxidata 5x5 cm

Perceel nr.: 47
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141127 Resorbeerbare hemostatica
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament hemostatic resorbabil, din celuloza neoxidata 5x5 cm

Pansament special utilizat pt cazurile chirurgicale in urgenta

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 9,025.80 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament hemostatic 8 x 20 cm

Perceel nr.: 52
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141127 Resorbeerbare hemostatica
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament hemostatic 8 x 20 cm

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 75,132.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Comprese sterile din material netesut 10 x 10 cm

Perceel nr.: 43
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141119 Compressen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Comprese sterile din material netesut 10 x 10 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 900.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bandaj elastic de fixare 6 cm x 4 m

Perceel nr.: 44
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141113 Bandages
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bandaj elastic de fixare 6 cm x 4 m

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 180.00 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Compresa impregnata cu unguent pe baza de triglyceride si particule de hydrocoloid 15 x 20 cm

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141119 Compressen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Compresa impregnata cu unguent pe baza de triglyceride si particule de hydrocoloid 15 x 20 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 3,306.60 LEI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament absorbant cu actiune de "clatire" pana la 24 ore 7,5 x 7,5 cm

Perceel nr.: 28
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110 Verband
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

FARMACIA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. SPIRIDON" IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament absorbant cu actiune de "clatire" pana la 24 ore 7,5 x 7,5 cm

Pansament special utilizat de pacienti in cadrul programului de Epidermoliza buloasa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ESTIMARI ALE CANTITATII MIN - MAX / CTR SUBSECVENT, RESPECTIV CANT MIN - MAXIME / AC CADRU SE REGASESC IN SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ATASATA;

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CTR. SUBSECVENT ESTE: 3,762.00 LEI

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 187-454113
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 27
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 26
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23516.1
Perceel nr.: 42
Benaming:

Comprese sterile din material netesut 7,5 x 7,5 cm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CRIO - 2 S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 4414293
Postadres: Strada Padurii, Nr. 6
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700397
Land: Roemenië
E-mail: crio2_2005@yahoo.com
Telefoon: +40 232210959 / 332800805 / 232211689
Fax: +40 332800805

Internetadres: www.crio2.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PAUL HARTMANN
Nationaal identificatienummer: RO 3102390
Postadres: Strada Puccini Giaccomo, comp., Nr. 8A, Sector: 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020191
Land: Roemenië
E-mail: group_397214@hartmann.info
Telefoon: +40 212049497
Fax: +40 212049499

Internetadres: www.hartmann.info

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 600.00 RON
Laagste offerte: 33 048.00 RON / Hoogste offerte: 40 572.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23516.2
Perceel nr.: 18
Benaming:

Comprese impregnate cu unguent neutru si argint 10 x 10 cm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 14
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PAUL HARTMANN
Nationaal identificatienummer: RO 3102390
Postadres: Strada Puccini Giaccomo, comp., Nr. 8A, Sector: 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020191
Land: Roemenië
E-mail: group_397214@hartmann.info
Telefoon: +40 212049497
Fax: +40 212049499

Internetadres: www.hartmann.info

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 123 500.00 RON
Laagste offerte: 123 228.00 RON / Hoogste offerte: 123 228.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23516.3
Perceel nr.: 24
Benaming:

Pansament cu hidrogel 10 x 10 cm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PAUL HARTMANN
Nationaal identificatienummer: RO 3102390
Postadres: Strada Puccini Giaccomo, comp., Nr. 8A, Sector: 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020191
Land: Roemenië
E-mail: group_397214@hartmann.info
Telefoon: +40 212049497
Fax: +40 212049499

Internetadres: www.hartmann.info

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MLM MEDICAL S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15435828
Postadres: Strada Şerban Vodă, Nr. 180a, Sector: 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 040214
Land: Roemenië
E-mail: office@mlm-medical.ro
Telefoon: +40 213198304
Fax: +40 213198304

Internetadres: www.mlm-medical.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 105 000.00 RON
Laagste offerte: 51 926.40 RON / Hoogste offerte: 104 997.60 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23516.4
Perceel nr.: 31
Benaming:

Pansament din alginat de calciu 10 x 10 cm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TZMO ROMANIA
Nationaal identificatienummer: RO 9693687
Postadres: Strada Sat Olteni, Nr. 3E
Plaats: Clinceni
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 077060
Land: Roemenië
E-mail: andreea.sebov@tzmo.ro
Telefoon: +40 213500880
Fax: +40 213500885

Internetadres: www.tzmo.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PAUL HARTMANN
Nationaal identificatienummer: RO 3102390
Postadres: Strada Puccini Giaccomo, comp., Nr. 8A, Sector: 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020191
Land: Roemenië
E-mail: group_397214@hartmann.info
Telefoon: +40 212049497
Fax: +40 212049499

Internetadres: www.hartmann.info

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MLM MEDICAL S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15435828
Postadres: Strada Şerban Vodă, Nr. 180a, Sector: 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 040214
Land: Roemenië
E-mail: office@mlm-medical.ro
Telefoon: +40 213198304
Fax: +40 213198304

Internetadres: www.mlm-medical.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 000.00 RON
Laagste offerte: 9 180.00 RON / Hoogste offerte: 14 040.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23516.5
Perceel nr.: 4
Benaming:

Pansament subtire, absorbant, din spuma poliuretanica cu silicon 17,5 x 17,5 cm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 17
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 17
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ROMBIOMEDICA
Nationaal identificatienummer: RO 8936885
Postadres: Strada Paris, Nr. 48
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011815
Land: Roemenië
E-mail: lorena.gogot@rombiomedica.com
Telefoon: +40 212302390
Fax: +40 212302391

Internetadres: www.rombiomedica.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 800 000.00 RON
Laagste offerte: 2 750 263.20 RON / Hoogste offerte: 2 750 263.20 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23516.6
Perceel nr.: 32
Benaming:

Pansament din alginat de calciu 10 x 20 cm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PAUL HARTMANN
Nationaal identificatienummer: RO 3102390
Postadres: Strada Puccini Giaccomo, comp., Nr. 8A, Sector: 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020191
Land: Roemenië
E-mail: group_397214@hartmann.info
Telefoon: +40 212049497
Fax: +40 212049499

Internetadres: www.hartmann.info

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MLM MEDICAL S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15435828
Postadres: Strada Şerban Vodă, Nr. 180a, Sector: 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 040214
Land: Roemenië
E-mail: office@mlm-medical.ro
Telefoon: +40 213198304
Fax: +40 213198304

Internetadres: www.mlm-medical.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alliance Impex SRL
Nationaal identificatienummer: RO4277277
Postadres: Strada Piscului, Nr. 16, Sector: 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 040405
Land: Roemenië
E-mail: adrian.alexandru@b.astral.ro
Telefoon: +40 722595839

Internetadres: www.e-licitatie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 000.00 RON
Laagste offerte: 22 399.20 RON / Hoogste offerte: 49 680.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23516.7
Perceel nr.: 34
Benaming:

Pansament steril cu capacitate mare de absorbtie a exudatului 10 x 20 cm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CRIO - 2 S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 4414293
Postadres: Strada Padurii, Nr. 6
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700397
Land: Roemenië
E-mail: crio2_2005@yahoo.com
Telefoon: +40 232210959 / 332800805 / 232211689
Fax: +40 332800805

Internetadres: www.crio2.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PAUL HARTMANN
Nationaal identificatienummer: RO 3102390
Postadres: Strada Puccini Giaccomo, comp., Nr. 8A, Sector: 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020191
Land: Roemenië
E-mail: group_397214@hartmann.info
Telefoon: +40 212049497
Fax: +40 212049499

Internetadres: www.hartmann.info

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Flexi Pro SRL
Nationaal identificatienummer: RO 25188580
Postadres: Strada Republicii, Nr. 18
Plaats: Targu Mures
NUTS-code: RO125 Mureş
Postcode: 540110
Land: Roemenië
E-mail: myxpaul@yahoo.com
Telefoon: +40 754788375
Fax: +365 424377

Internetadres: www.flexipro.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 600.00 RON
Laagste offerte: 2 332.80 RON / Hoogste offerte: 4 579.20 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23516.8
Perceel nr.: 21
Benaming:

Compresa impregnata cu unguent neutru 10 x 10 cm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PAUL HARTMANN
Nationaal identificatienummer: RO 3102390
Postadres: Strada Puccini Giaccomo, comp., Nr. 8A, Sector: 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020191
Land: Roemenië
E-mail: group_397214@hartmann.info
Telefoon: +40 212049497
Fax: +40 212049499

Internetadres: www.hartmann.info

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MLM MEDICAL S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15435828
Postadres: Strada Şerban Vodă, Nr. 180a, Sector: 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 040214
Land: Roemenië
E-mail: office@mlm-medical.ro
Telefoon: +40 213198304
Fax: +40 213198304

Internetadres: www.mlm-medical.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TAISSIS CONCEPT
Nationaal identificatienummer: RO10122358
Postadres: Strada Ion Ticaloiu, Nr. 17
Plaats: Campulung
NUTS-code: RO311 Argeş
Postcode: 115100
Land: Roemenië
E-mail: ioana.avram@taissis.ro
Telefoon: +40 248512830
Fax: +40 372871524

Internetadres: www.taissis.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 500.00 RON
Laagste offerte: 5 184.00 RON / Hoogste offerte: 7 063.20 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23516.9
Perceel nr.: 38
Benaming:

Pansament din silicon 10 x 7,5 cm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ROMBIOMEDICA
Nationaal identificatienummer: RO 8936885
Postadres: Strada Paris, Nr. 48
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011815
Land: Roemenië
E-mail: lorena.gogot@rombiomedica.com
Telefoon: +40 212302390
Fax: +40 212302391

Internetadres: www.rombiomedica.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: B.BRAUN MEDICAL
Nationaal identificatienummer: RO 11080242
Postadres: Strada Principala, Nr. 636
Plaats: Remetea Mare
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 307350
Land: Roemenië
E-mail: beatrix.velimirovici@bbraun.com
Telefoon: +40 0256284905/+40 0256284906
Fax: +40 256284907

Internetadres: www.bbraun.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PAUL HARTMANN
Nationaal identificatienummer: RO 3102390
Postadres: Strada Puccini Giaccomo, comp., Nr. 8A, Sector: 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020191
Land: Roemenië
E-mail: group_397214@hartmann.info
Telefoon: +40 212049497
Fax: +40 212049499

Internetadres: www.hartmann.info

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 46 500.00 RON
Laagste offerte: 12 960.00 RON / Hoogste offerte: 46 202.40 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23516.10
Perceel nr.: 39
Benaming:

Pansament cu ioni activi de Ag 10 x 10 cm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CRIO - 2 S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 4414293
Postadres: Strada Padurii, Nr. 6
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700397
Land: Roemenië
E-mail: crio2_2005@yahoo.com
Telefoon: +40 232210959 / 332800805 / 232211689
Fax: +40 332800805

Internetadres: www.crio2.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: B.BRAUN MEDICAL
Nationaal identificatienummer: RO 11080242
Postadres: Strada Principala, Nr. 636
Plaats: Remetea Mare
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 307350
Land: Roemenië
E-mail: beatrix.velimirovici@bbraun.com
Telefoon: +40 0256284905/+40 0256284906
Fax: +40 256284907

Internetadres: www.bbraun.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 262 600.00 RON
Laagste offerte: 9 590.40 RON / Hoogste offerte: 262 548.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23516.11
Perceel nr.: 1
Benaming:

Pansament tip plasa cu silicon - 7,5 x 10 cm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ROMBIOMEDICA
Nationaal identificatienummer: RO 8936885
Postadres: Strada Paris, Nr. 48
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011815
Land: Roemenië
E-mail: lorena.gogot@rombiomedica.com
Telefoon: +40 212302390
Fax: +40 212302391

Internetadres: www.rombiomedica.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PAUL HARTMANN
Nationaal identificatienummer: RO 3102390
Postadres: Strada Puccini Giaccomo, comp., Nr. 8A, Sector: 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020191
Land: Roemenië
E-mail: group_397214@hartmann.info
Telefoon: +40 212049497
Fax: +40 212049499

Internetadres: www.hartmann.info

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MLM MEDICAL S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15435828
Postadres: Strada Şerban Vodă, Nr. 180a, Sector: 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 040214
Land: Roemenië
E-mail: office@mlm-medical.ro
Telefoon: +40 213198304
Fax: +40 213198304

Internetadres: www.mlm-medical.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 000.00 RON
Laagste offerte: 5 378.40 RON / Hoogste offerte: 46 202.40 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23516.12
Perceel nr.: 50
Benaming:

Lavete tifon nesterile chirurgicale 45 / 45 cu fir sau cip radioopac

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CRIO - 2 S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 4414293
Postadres: Strada Padurii, Nr. 6
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700397
Land: Roemenië
E-mail: crio2_2005@yahoo.com
Telefoon: +40 232210959 / 332800805 / 232211689
Fax: +40 332800805

Internetadres: www.crio2.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TZMO ROMANIA
Nationaal identificatienummer: RO 9693687
Postadres: Strada Sat Olteni, Nr. 3E
Plaats: Clinceni
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 077060
Land: Roemenië
E-mail: andreea.sebov@tzmo.ro
Telefoon: +40 213500880
Fax: +40 213500885

Internetadres: www.tzmo.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SANROTEX TRADING SRL
Nationaal identificatienummer: RO 32163740
Postadres: Strada Calea Romanului, Nr. 164
Plaats: Bacau
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 600377
Land: Roemenië
E-mail: office@sanrotex.ro
Telefoon: +40 234217679
Fax: +40 234217679/+40 372870035

Internetadres: www.sanrotex.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000.00 RON
Laagste offerte: 612.00 RON / Hoogste offerte: 864.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23516.13
Perceel nr.: 51
Benaming:

Pansament hemostatic 8 x 100 cm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. TRIDENT MEDICAL COMPANY S.R.L. S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 9384088
Postadres: Strada: Colentina, nr. 4, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 021173
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 013981
Land: Roemenië
E-mail: office@tridentmedical.ro
Telefoon: +40 214109484
Fax: +40 214100400

Internetadres: www.tridentmedical.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 950 000.00 RON
Laagste offerte: 2 945 433.60 RON / Hoogste offerte: 2 945 433.60 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23516.14
Perceel nr.: 36
Benaming:

Pansament din spuma poliuretanica 10 x 20 cm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ALPHA MEDICAL S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 13878004
Postadres: Strada Sandu-Aldea Constantin, Nr. 22, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 012065
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@alphamedical.ro
Telefoon: +40 213231423
Fax: +40 213231418

Internetadres: www.alphamedical.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MLM MEDICAL S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15435828
Postadres: Strada Şerban Vodă, Nr. 180a, Sector: 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 040214
Land: Roemenië
E-mail: office@mlm-medical.ro
Telefoon: +40 213198304
Fax: +40 213198304

Internetadres: www.mlm-medical.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Flexi Pro SRL
Nationaal identificatienummer: RO 25188580
Postadres: Strada Republicii, Nr. 18
Plaats: Targu Mures
NUTS-code: RO125 Mureş
Postcode: 540110
Land: Roemenië
E-mail: myxpaul@yahoo.com
Telefoon: +40 754788375
Fax: +365 424377

Internetadres: www.flexipro.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 34 000.00 RON
Laagste offerte: 21 600.00 RON / Hoogste offerte: 33 566.40 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23516.15
Perceel nr.: 37
Benaming:

Pansament din spuma poliuretanica 20 x 20 cm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: B.BRAUN MEDICAL
Nationaal identificatienummer: RO 11080242
Postadres: Strada Principala, Nr. 636
Plaats: Remetea Mare
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 307350
Land: Roemenië
E-mail: beatrix.velimirovici@bbraun.com
Telefoon: +40 0256284905/+40 0256284906
Fax: +40 256284907

Internetadres: www.bbraun.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ALPHA MEDICAL S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 13878004
Postadres: Strada Sandu-Aldea Constantin, Nr. 22, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 012065
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@alphamedical.ro
Telefoon: +40 213231423
Fax: +40 213231418

Internetadres: www.alphamedical.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MLM MEDICAL S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15435828
Postadres: Strada Şerban Vodă, Nr. 180a, Sector: 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 040214
Land: Roemenië
E-mail: office@mlm-medical.ro
Telefoon: +40 213198304
Fax: +40 213198304

Internetadres: www.mlm-medical.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 69 000.00 RON
Laagste offerte: 41 040.00 RON / Hoogste offerte: 68 364.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23516.16
Perceel nr.: 35
Benaming:

Pansament din spuma poliuretanica 10 x 10 cm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ALPHA MEDICAL S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 13878004
Postadres: Strada Sandu-Aldea Constantin, Nr. 22, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 012065
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@alphamedical.ro
Telefoon: +40 213231423
Fax: +40 213231418

Internetadres: www.alphamedical.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PAUL HARTMANN
Nationaal identificatienummer: RO 3102390
Postadres: Strada Puccini Giaccomo, comp., Nr. 8A, Sector: 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020191
Land: Roemenië
E-mail: group_397214@hartmann.info
Telefoon: +40 212049497
Fax: +40 212049499

Internetadres: www.hartmann.info

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Flexi Pro SRL
Nationaal identificatienummer: RO 25188580
Postadres: Strada Republicii, Nr. 18
Plaats: Targu Mures
NUTS-code: RO125 Mureş
Postcode: 540110
Land: Roemenië
E-mail: myxpaul@yahoo.com
Telefoon: +40 754788375
Fax: +365 424377

Internetadres: www.flexipro.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 000.00 RON
Laagste offerte: 12 960.00 RON / Hoogste offerte: 18 792.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23516.17
Perceel nr.: 43
Benaming:

Comprese sterile din material netesut 10 x 10 cm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CRIO - 2 S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 4414293
Postadres: Strada Padurii, Nr. 6
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700397
Land: Roemenië
E-mail: crio2_2005@yahoo.com
Telefoon: +40 232210959 / 332800805 / 232211689
Fax: +40 332800805

Internetadres: www.crio2.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PAUL HARTMANN
Nationaal identificatienummer: RO 3102390
Postadres: Strada Puccini Giaccomo, comp., Nr. 8A, Sector: 2
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020191
Land: Roemenië
E-mail: group_397214@hartmann.info
Telefoon: +40 212049497
Fax: +40 212049499

Internetadres: www.hartmann.info

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SANROTEX TRADING SRL
Nationaal identificatienummer: RO 32163740
Postadres: Strada Calea Romanului, Nr. 164
Plaats: Bacau
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 600377
Land: Roemenië
E-mail: office@sanrotex.ro
Telefoon: +40 234217679
Fax: +40 234217679/+40 372870035

Internetadres: www.sanrotex.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 000.00 RON
Laagste offerte: 7 200.00 RON / Hoogste offerte: 8 640.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Oficiul juridic al Spitalului „Sfântul Spiridon” Iași
Postadres: Bulevardul Independenței nr. 1
Plaats: Iași
Postcode: 700111
Land: Roemenië
E-mail: achizitii@spitalspiridon.ro
Telefoon: +40 232240822
Fax: +40 232267706

Internetadres: www.spitalspiridon.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/05/2020