Leveringen - 256639-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Kopersprofiel - Niet van toepassing 

Spanje-Sevilla: Kogelvrije vesten

2020/S 106-256639

Aankondiging door middel van een kopersprofiel

Deze aankondiging heeft betrekking op het volgende: Vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla
Nationaal identificatienummer: P4109100J
Postadres: Plaza de San Sebastián, 1, Estación de Autobuses
Plaats: Sevilla
NUTS-code: ES618 Sevilla
Postcode: 41004
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla
E-mail: perfilcontratante.junta@sevilla.org
Telefoon: +34 955470302

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sevilla.org

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2FAieP4sVToEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=QYhU5%2BaEf0qiEJrVRqloyA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de chalecos antibalas para la Policía Local

Referentienummer: 2020/000289
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35815100 Kogelvrije vesten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618 Sevilla
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de chalecos antibalas para la Policía Local.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020