Leveringen - 256642-2020

03/06/2020    S106

Finland-Lahti: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2020/S 106-256642

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 099-236872)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Päijät-Hämeen Ateriapalvelu Oy
Nationaal identificatienummer: 2828895-8
Postadres: Vesijärvenkatu 9 a, 2. ja 4. krs
Plaats: Lahti
NUTS-code: FI1C3 Päijät-Häme
Postcode: FI-15140
Land: Finland
E-mail: kirsi.laine@paijatateria.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pha.fi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy elintarvikehankinnat

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena on Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n tarvitsemat elintarvikkeet. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy on Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän omistama ateriapalveluyhtiö. Kilpailutuksella haetaan sopimustoimittajia tuotteiden toimittamiseen erityisesti yhtiön omistajien ateriapalveluiden tuottamiseen. Hankinta on jaettu seitsemään (7) osaan. Tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa osaa. Tarkoituksena on muodostaa puitejärjestely, johon otetaan mukaan enintään kaksi (2) toimittajaa kuhunkin osa-alueeseen. Sopimuskaudella ostot tehdään pääasiassa etusijajärjestyksessä.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 099-236872

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Korjausilmoituksella päivitettiin tarjouspyynnön liitteenä olleet tuotekorit (hintalomakkeet). Hankinnan kohteen kriteerit kohtaan 10 korjattiin tieto toimitusrytmistä, kohtaan14 täydennettiin tieto virvoitusjuomien koskevien panttien osalta. Osa-alueessa Leipäkori korjattiin kysymys luomutuotteiden saatavuudesta.