Leveringen - 256646-2020

03/06/2020    S106

Polen-Łódź: Medische apparatuur

2020/S 106-256646

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 043-101201)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postadres: Pomorska 251
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 92-213
Land: Polen
Contactpersoon: Katarzyna Konopska
E-mail: zam.publ@csk.umed.pl
Telefoon: +48 426757490
Fax: +48 426757594
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.csk.umed.pl
Adres van het kopersprofiel: http://www.csk.umed.pl/przetargi/profil-nabywcy/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa urządzeń medycznych

Referentienummer: ZP/14/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa urządzeń medycznych.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 043-101201

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 08:30
Te lezen:
Datum: 17/06/2020
Plaatselijke tijd: 08:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 17/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: