Leveringen - 256648-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Bydgoszcz: Hydraulische installaties

2020/S 106-256648

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 083-195578)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza
Postadres: M. Skłodowskiej-Curie 9
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 85-094
Land: Polen
Contactpersoon: Marta Wiśniewska
E-mail: ma.wisniewska@jurasza.pl
Telefoon: +48 525854076
Fax: +48 525854076

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.jurasza.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Dostawa urządzeń, podzespołów i materiałów do instalacji grzewczych, gazowych oraz wodnych”.

Referentienummer: NLZ.2020.271.35
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43328000 Hydraulische installaties
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń, podzespołów i materiałów do instalacji grzewczych, gazowych oraz wodnych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje 8 niepodzielnych części, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej z nich winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 083-195578

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 03/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 03/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:15
Te lezen:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawcy pragnący złożyć ofertę w toczącym się postępowaniu, są zobligowani do jej złożenia za pomocą elektronicznej platformy przetargowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza pod adresem: https://jurasza.logintrade.net, do której dostęp możliwy jest również poprzez stronę internetową Zamawiającego www.jurasza.pl, w oparciu o zmodyfikowaną treść SIWZ z dnia 27 maja 2020 r., w której zawarte są informacje niezbędne do przygotowania oferty. Wszelkie zmiany w SIWZ wynikające z przedmiotowego zawiadomienia zaznaczono kolorem żółtym.