Leveringen - 256649-2020

03/06/2020    S106

Polska-Legnica: Pomoce medyczne

2020/S 106-256649

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 104-250398)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Adres pocztowy: ul. Iwaszkiewicza 5
Miejscowość: Legnica
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Kod pocztowy: 59-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5
E-mail: zam.publiczne@szpital.legnica.pl
Tel.: +48 767211126
Faks: +48 767211127

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital.legnica.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony na dostawy kołder grzewczych, bielizny jednorazowego użytku oraz probówek niesterylnych

Numer referencyjny: WSZSL/FZ-30/20
II.1.2)Główny kod CPV
33196000 Pomoce medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rożnych niesterylnych wyrobów medycznych oraz pomocy medycznych szczegółowo opisanych w Załączniku 2A do SIWZ (formularzu asortymentowo-cenowym).

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Łączna liczba części w niniejszym postępowaniu: 5. Za ofertę częściową uważa się ofertę złożoną na poszczególne części Załącznika nr 2A od nr 1 do 5.

3. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia w zakresie oferowanych wyrobów medycznych, posiadał oznakowanie CE oraz odpowiednio do swojej klasy – aktualne certyfikaty jednostki notyfikowanej i/lub deklaracje zgodności.

4. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projektach umów w rozdziale XVII SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 104-250398

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Numer referencyjny
Zamiast:

WSZSL/FZ-25/20

Powinno być:

WSZSL/FZ-30/20

VII.2)Inne dodatkowe informacje: