Leveringen - 256650-2020

03/06/2020    S106

Polen-Krakau: Farmaceutische producten

2020/S 106-256650

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 085-200747)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Nationaal identificatienummer: 357207664
Postadres: ul. Prądnicka 35–37
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 31-202
Land: Polen
Contactpersoon: Barbara Parcz, Gabriela Godyń
E-mail: zamowienia@narutowicz.krakow.pl
Telefoon: +48 122578292
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.narutowicz.krakow.pl
Adres van het kopersprofiel: www.narutowicz.krakow.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych II

Referentienummer: ZP/16/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawa produktów farmaceutycznych II. Zamówienie podzielone jest na 30 części.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 085-200747

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 17/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 31/07/2020
Te lezen:
Datum: 15/08/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 17/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: