Leveringen - 256655-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Servers

2020/S 106-256655

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 091-216465)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Jagielloński
Nationaal identificatienummer: 6750002236
Postadres: ul. Gołębia 24
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 31-007
Land: Polen
Contactpersoon: Jerzy Wordliczek
E-mail: jerzy.wordliczek@uj.edu.pl
Telefoon: +48 126633903
Fax: +48 126633914

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.uj.edu.pl

Adres van het kopersprofiel: www.przetargi.uj.edu.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu serwerowego składającego się z serwera oraz macierzy dyskowej dla Wydziału Matematyki i Informatyki UJ

Referentienummer: 80.272.132.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48820000 Servers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu serwerowego składającego się z serwera oraz macierzy dyskowej dla Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 091-216465

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 12/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 12/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: