Leveringen - 256659-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Distributiebuizen en toebehoren

2020/S 106-256659

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 052-122869)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Veolia Energia Warszawa S.A.
Postadres: Stefana Batorego 2
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-591
Land: Polen
Contactpersoon: Piotr Zahorowski
E-mail: piotr.zahorowski@veolia.com
Telefoon: +48 226585698

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.energiadlawarszawy.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): z komory N24/PPS-2/1 do bud. Narbutta 37, 39, 41/46, Kazimierzowska 63 - SC II 59; w ramach zadania: Zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 28,12 km). Materiały zapewnią przebudowę 2 x 14,06 km sieci ciepłowniczej.

Referentienummer: 20/066/PN/D
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44163160 Distributiebuizen en toebehoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): z komory N24/PPS-2/1 do bud. Narbutta 37, 39, 41/46, Kazimierzowska 63 – SC II 59; w ramach zadania: Zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 28,12 km). Materiały zapewnią przebudowę 2 x 14,06 km sieci ciepłowniczej; w ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy (część II SIWZ) oraz specyfikacja techniczna (część III SIWZ).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 052-122869

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 05/09/2020
Te lezen:
Datum: 05/10/2020
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:45
Te lezen:
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:45
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: