Leveringen - 256665-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Estland-Tallinn: Resorbeerbare hemostatica

2020/S 106-256665

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 101-243647)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Nationaal identificatienummer: 90006399
Postadres: J. Sütiste tee 19
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 13419
Land: Estland
Contactpersoon: Marily Maripuu
E-mail: info@regionaalhaigla.ee
Telefoon: +372 6171569

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regionaalhaigla.ee

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hemostaatilised materjalid

Referentienummer: 216391
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141127 Resorbeerbare hemostatica
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hemostaatiliste materjalide ostmine

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 101-243647

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kulukriteerium
In plaats van:
Te lezen:

Kirjeldus: Kogumaksumus - Osakaal: 100.0 %

Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Hind
In plaats van:

Kirjeldus: Kogumaksumus - Osakaal: 100.0 %

Te lezen:
Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kulukriteerium
In plaats van:
Te lezen:

Kirjeldus: Kogumaksumus - Osakaal: 100.0 %

Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Hind
In plaats van:

Kirjeldus: Kogumaksumus - Osakaal: 100.0 %

Te lezen:
VII.2)Overige nadere inlichtingen: