Leveringen - 256666-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Rzeszów: Vuilniswagens

2020/S 106-256666

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 092-219149)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 690260991
Postadres: al. gen. Władysława Sikorskiego 428
Plaats: Rzeszów
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Postcode: 35-304
Land: Polen
Contactpersoon: Teresa Kamińska, Iwona Staniek
E-mail: mpgk@mpgk.pl
Telefoon: +48 178613001
Fax: +48 178613003

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mpgk.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i dostawa 4 szt. fabrycznie nowych wyprodukowanych w 2020 r. samochodów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu dwuosiowym.

Referentienummer: NO-223/V/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144511 Vuilniswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 4 szt. fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2020 r. samochodów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu dwuosiowym. Parametry i dane techniczne jakie muszą spełniać pojazdy będące przedmiotem zamówienia szczegółowo zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 092-219149

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia:
In plaats van:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 4 szt. fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2020 r. samochodów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu dwuosiowym. Parametry i dane techniczne jakie muszą spełniać pojazdy będące przedmiotem zamówienia szczegółowo zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia: 2 szt. samochodów od dnia podpisania umowy do 31.7.2020; 2 szt. samochodów od dnia podpisania umowy do 30.9.2020.

Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone zostały szczegółowo we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

Te lezen:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 4 szt. fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2020 r. samochodów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu dwuosiowym. Parametry i dane techniczne jakie muszą spełniać pojazdy będące przedmiotem zamówienia szczegółowo zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia: 2 szt. samochodów od dnia podpisania umowy do 14.8.2020; 2 szt.samochodów od dnia podpisania umowy do 30.9.2020.

Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone zostały szczegółowo we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: