Leveringen - 256670-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Strzelce Opolskie: Broodproducten, vers gebak en cake

2020/S 106-256670

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 092-219163)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zakład Karny nr w Strzelcach Opolskich
Postadres: ul. Klonowa 3
Plaats: Strzelce Opolskie
NUTS-code: PL52 Opolskie
Postcode: 47-100
Land: Polen
Contactpersoon: Rafał Kućma
E-mail: rafal.kucma@sw.gov.pl
Telefoon: +48 774624469

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zp.sw.gov.pl/strony/zamowienia.aspx

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywne dostawy pieczywa do Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich, Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich w Kędzierzynie-Koźlu i Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach

Referentienummer: DKw.2232.1.2020.RK
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15810000 Broodproducten, vers gebak en cake
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa do Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich, Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich w Kędzierzynie-Koźlu i Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich z podziałem na 3 części:

— część 1 – dostawa pieczywa (chleba pszennego, chleba razowego i bułki tartej) do Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich (adres: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Klonowa 3, POLSKA),

— część 2 – dostawy pieczywa (chleba pszennego i chleba razowego) do Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich w Kędzierzynie-Koźlu (adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Racławicka 10, POLSKA),

— część 3 – dostawy pieczywa (chleba pszennego i chleba razowego) do Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich (adres: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Karola Miarki 1, POLSKA).

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 2.1, 2.2, 2.3 do SIWZ – (formularze cenowe).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 092-219163

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 2
In plaats van:

1) Dostawy chleba pszennego – ilość 17 150 kg – opis (krojony, pakowany w folii, z mąki pszennej chlebowej, bez ulepszaczy, waga jednego bochenka: 0,350 kg. Miękisz nie powinien posiadać oznak lepkości, zawilgocenia, grudek, pleśni, zdeformowania, zabrudzenia, spalenia. Cechy miękiszu: elastyczna pulchna konsystencja złączona ze skórką. Skórka o odpowiedniej barwie, lśniąca, bez popękań, złączona z miękiszem. Szacunkowe miesięczne zapotrzebowanie: około 1 430 kg. Dzienne dostawy: ok. 50. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 4 dni od daty dostawy. Jakość art. żywnościowego nie może odbiegać od polskich norm).

2) Dostawa chleba razowego – ilość 640 kg – opis (krojony, pakowany w folii, z mieszanej mąki razowej, bez ulepszaczy, waga jednego bochenka: 0,350 kg. Miękisz nie powinien posiadać oznak lepkości, zawilgocenia, grudek, pleśni, zdeformowania, zabrudzenia, spalenia. Cechy miękiszu: elastyczna pulchna konsystencja złączona ze skórką. Skórka o odpowiedniej barwie, lśniąca, bez popękań, złączona z miękiszem. Szacunkowe miesięczne zapotrzebowanie: około 53 kg. Dzienne dostawy ok. 1,80 kg. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 4 dni od daty dostawy. Jakość art. żywnościowego nie może odbiegać od polskich norm).

Te lezen:

1) Dostawy chleba pszennego – ilość 11 430 kg – opis (krojony, pakowany w folii, z mąki pszennej chlebowej, bez ulepszaczy, waga jednego bochenka: 0,350 kg. Miękisz nie powinien posiadać oznak lepkości, zawilgocenia, grudek, pleśni, zdeformowania, zabrudzenia, spalenia. Cechy miękiszu: elastyczna pulchna konsystencja złączona ze skórką. Skórka o odpowiedniej barwie, lśniąca, bez popękań, złączona z miękiszem. Szacunkowe miesięczne zapotrzebowanie: około 1 430 kg. Dzienne dostawy: ok. 50. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 4 dni od daty dostawy. Jakość art. żywnościowego nie może odbiegać od polskich norm).

2) Dostawa chleba razowego – ilość 430 kg – opis (krojony, pakowany w folii, z mieszanej mąki razowej, bez ulepszaczy, waga jednego bochenka: 0,350 kg. Miękisz nie powinien posiadać oznak lepkości, zawilgocenia, grudek, pleśni, zdeformowania, zabrudzenia, spalenia. Cechy miękiszu: elastyczna pulchna konsystencja złączona ze skórką. Skórka o odpowiedniej barwie, lśniąca, bez popękań, złączona z miękiszem. Szacunkowe miesięczne zapotrzebowanie: około 53 kg. Dzienne dostawy ok. 1,80 kg. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 4 dni od daty dostawy. Jakość art. żywnościowego nie może odbiegać od polskich norm).

Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 2
In plaats van:
Datum: 01/07/2020
Te lezen:
Datum: 01/11/2020
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Okres obowiązywania zamówienia zmienia się (początek zamówienia zmienia się z dnia 1 lipca 2020 r. na dzień 1 listopada 2020 r.), koniec zamówienia nie ulega zmianie.

W związku z istotną zmianą treści ogłoszenia dotyczących 2 części zamówienia (ilości przedmiotu zamówienia i okresu obowiązywania zamówienia). Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16 czerwca 2020 r. do godziny 10.00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2020 r. o godzinie 10.15.