Leveringen - 256671-2020

03/06/2020    S106

Polen-Lublin: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2020/S 106-256671

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 087-206653)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Postadres: ul. dr. K. Jaczewskiego 8
Plaats: Lublin
NUTS-code: PL81 Lubelskie
Postcode: 20-954
Land: Polen
Contactpersoon: mgr Sylwia Syryjczyk
E-mail: Sylwia.Syryjczyk@spsk4.lublin.pl
Telefoon: +48 817244519
Fax: +48 817467155
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego – 3 zadania

Referentienummer: EDZ.242-26/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego – 3 zadania:

— zadanie nr 1: kardiomonitory i defibrylatory,

— zadanie nr 2: sprzęt medyczny – 4 pozycje asortymentowe,

— zadanie nr 3: sprzęt medyczny – 20 pozycji asortymentowych.

Szczegółowe wymagania w stosunku do ww. asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawiera Załącznik nr 1–3 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 087-206653

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:15
Te lezen:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: