Leveringen - 256671-2020

03/06/2020    S106

Polska-Lublin: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

2020/S 106-256671

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 087-206653)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Adres pocztowy: ul. dr. K. Jaczewskiego 8
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod pocztowy: 20-954
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: mgr Sylwia Syryjczyk
E-mail: Sylwia.Syryjczyk@spsk4.lublin.pl
Tel.: +48 817244519
Faks: +48 817467155

Adresy internetowe:

Główny adres: https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego – 3 zadania

Numer referencyjny: EDZ.242-26/20
II.1.2)Główny kod CPV
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego – 3 zadania:

— zadanie nr 1: kardiomonitory i defibrylatory,

— zadanie nr 2: sprzęt medyczny – 4 pozycje asortymentowe,

— zadanie nr 3: sprzęt medyczny – 20 pozycji asortymentowych.

Szczegółowe wymagania w stosunku do ww. asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawiera Załącznik nr 1–3 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 087-206653

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 09/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/06/2020
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 09/06/2020
Czas lokalny: 11:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: