Leveringen - 256672-2020

03/06/2020    S106

Finland-Kuopio: Instrumentarium en apparatuur voor tandheelkundig en daaronder vallend gebruik

2020/S 106-256672

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 089-211863)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sansia Oy
Nationaal identificatienummer: 2364760-8
Postadres: PL 2000, Viestikatu 3
Plaats: Kuopio
NUTS-code: FI1 MANNER-SUOMI
Postcode: FI-70600
Land: Finland
Contactpersoon: Helena Janhonen
E-mail: helena.janhonen@sansia.fi
Telefoon: +358 447182912
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.sansia.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationaal identificatienummer: 0171495-3
Plaats: Kuopio
NUTS-code: FI1D2 Pohjois-Savo
Land: Finland
E-mail: kyshankintapalvelut@kuh.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.psshp.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Nationaal identificatienummer: 2265875-1
Plaats: Iisalmi
NUTS-code: FI1D2 Pohjois-Savo
Land: Finland
E-mail: kirjaamo@ylasavonsote.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ylasavonsote.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Nationaal identificatienummer: 0825508-3
Plaats: Mikkeli
NUTS-code: FI1D1 Etelä-Savo
Land: Finland
E-mail: hankinnat@essote.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.essote.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Siun sote- Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Nationaal identificatienummer: 2732095-2
Plaats: Joensuu
NUTS-code: FI1D3 Pohjois-Karjala
Land: Finland
E-mail: kirjaamo@siunsote.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.siunsote.fi/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kuopion kaupunki
Nationaal identificatienummer: 0171450-7
Plaats: Kuopio
NUTS-code: FI1D2 Pohjois-Savo
Land: Finland
E-mail: kirjaamo@kuopio.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.kuopio.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Savon koulutuskuntayhtymä
Nationaal identificatienummer: 1852679-9
Plaats: Kuopio
NUTS-code: FI1D2 Pohjois-Savo
Land: Finland
E-mail: kirjaamo@sakky.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.sakky.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Siilinjärven kunta
Nationaal identificatienummer: 0172718-0
Plaats: Siilinjärvi
NUTS-code: FI1D2 Pohjois-Savo
Land: Finland
E-mail: kirjaamo@siilinjarvi.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.siilinjarvi.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä
Nationaal identificatienummer: 0214913-2
Plaats: Suonenjoki
NUTS-code: FI1D2 Pohjois-Savo
Land: Finland
E-mail: pirjo.molkanen@sisasavontk.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.sisa-savo.net
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tuusniemen kunta
Nationaal identificatienummer: 0173128-6
Plaats: Tuusniemi
NUTS-code: FI1D2 Pohjois-Savo
Land: Finland
E-mail: hallinto@tuusniemi.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tuusniemi.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Varkauden kaupunki
Nationaal identificatienummer: 0173416-1
Plaats: Varkaus
NUTS-code: FI1D2 Pohjois-Savo
Land: Finland
E-mail: varkauden.kaupunki@varkaus.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.varkaus.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pieksämäen kaupunki
Nationaal identificatienummer: 2048903-4
Plaats: Pieksämäki
NUTS-code: FI1D2 Pohjois-Savo
Land: Finland
E-mail: kirjaamo@pieksamaki.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.pieksamaki.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö
Nationaal identificatienummer: 0202637-8
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1 MANNER-SUOMI
Land: Finland
E-mail: hankinnat@yths.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.yths.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Servica Oy
Nationaal identificatienummer: 2947618-4
Plaats: Kuopio
NUTS-code: FI1D2 Pohjois-Savo
Land: Finland
E-mail: info@servica.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.servica.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationaal identificatienummer: 0215925-0
Plaats: Savonlinna
NUTS-code: FI1D1 Etelä-Savo
Land: Finland
E-mail: kirjaamo@sosteri.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.sosteri.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Itä-Suomen yliopisto
Nationaal identificatienummer: 2285733-9
Plaats: Kuopio
NUTS-code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi
Land: Finland
E-mail: jonna.kumpulainen@uef.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uef.fi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hammashoidon tarvikkeet ja tarveaineet

Referentienummer: 295979
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33130000 Instrumentarium en apparatuur voor tandheelkundig en daaronder vallend gebruik
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hammashoidon tarvikkeiden yhteishankinta. Hankintaan sisältyy 13 osaa, mm. profylaksian ja kariologian tuotteet, juurenhoitotuotteet, pyörivät instrumentit, rtg-tarvikkeet, kk-tarvikkeet sekä pesu- puhdistusaineet. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta + yksi (1) + yksi (1) optiojakso.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 089-211863

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
In plaats van:
Datum: 05/06/2020
Te lezen:
Datum: 24/06/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
In plaats van:
Datum: 08/06/2020
Te lezen:
Datum: 25/06/2020
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Muutokset/täsmennykset on ilmoitettu jokaisessa osassa erikseen kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit.

Lisätty Päätöksen teon perusteet -kohtaan: Mallikappaleet voidaan pyytää myös esimerkkituotteesta, mikäli tuotteen tarjouspyynnön mukaisuutta ei voida varmentaa tuote-esitteiden tai muun dokumentaation perusteella.