Leveringen - 256673-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Piekary Śląskie: Reagentia voor bloedanalyse

2020/S 106-256673

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 086-204020)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
Postadres: Bytomska 62
Plaats: Piekary Śląskie
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 41-940
Land: Polen
E-mail: sekretariat@urazowka.piekary.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://urazowka.ezamawiajacy.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa odczynników do badań serologicznych wraz z dzierżawą sprzętu pomocniczego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Referentienummer: SZP.270-4/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań serologicznych wraz z dzierżawą sprzętu pomocniczego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6. Dostawa kart (kaset) oraz krwinek wzorcowych do oznaczeń alloprzeciwciał odpornościowych oraz prób zgodności wraz z oznaczeniami ABO i RhD biorcy (12 000) wraz z dzierżawą sprzętu pomocniczego do oznaczeń manualnych z zakresu immunologii transfuzjologicznej na okres 36 miesięcy

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 086-204020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zastrzec w ofercie tajność informacji w niej ujawnionych, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4. W przypadku stwierdzenia błędów w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na piśmie. W przypadku, gdy dostrzeżone błędy mogłyby spowodować zmiany w opracowanej SIWZ, Zamawiający może podjąć decyzję o przesunięciu termin składnia ofert.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń w walucie obcej.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

7. Wszelkie ustalenia dotyczące dat (godzin) stosowane dla potrzeb niniejszego postępowania przyjmuje się zgodnie z czasem lokalnym, właściwym dla siedziby Zamawiającego.

8. W trakcie postępowania oraz realizacji przedmiotu zamówienia strony posługiwać się będą językiem polskim. Ewentualne koszty tłumaczeń każdorazowo ponosi Wykonawca.

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zawarcia umowy ramowej.