Leveringen - 256674-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Opole: Personenwagens

2020/S 106-256674

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 100-239747)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Postadres: ul. Korfantego 2
Plaats: Opole
NUTS-code: PL524 Opolski
Postcode: 45-077
Land: Polen
Contactpersoon: Eugenia Poniży, Anna Lis, Jarosław Hamadyk
E-mail: zamowienia@op.policja.gov.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.opolska.policja.gov.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL634 Gdański
Land: Polen
Contactpersoon: Eugenia Poniży, Anna Lis, Jarosław Hamadyk
E-mail: zamowienia@op.policja.gov.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.opolska.policja.gov.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Plaats: Gorzów Wielkopolski
NUTS-code: PL431 Gorzowski
Land: Polen
Contactpersoon: Eugenia Poniży, Anna Lis, Jarosław Hamadyk
E-mail: zamowienia@op.policja.gov.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.opolska.policja.gov.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A Katowicki
Land: Polen
Contactpersoon: Eugenia Poniży, Anna Lis, Jarosław Hamadyk
E-mail: zamowienia@op.policja.gov.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.opolska.policja.gov.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Plaats: Kielce
NUTS-code: PL721 Kielecki
Land: Polen
Contactpersoon: Eugenia Poniży, Anna Lis, Jarosław Hamadyk
E-mail: zamowienia@op.policja.gov.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.opolska.policja.gov.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Land: Polen
Contactpersoon: Eugenia Poniży, Anna Lis, Jarosław Hamadyk
E-mail: zamowienia@op.policja.gov.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.opolska.policja.gov.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Plaats: Lublin
NUTS-code: PL814 Lubelski
Land: Polen
Contactpersoon: Eugenia Poniży, Anna Lis, Jarosław Hamadyk
E-mail: zamowienia@op.policja.gov.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.opolska.policja.gov.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL524 Opolski
Land: Polen
Contactpersoon: Eugenia Poniży, Anna Lis, Jarosław Hamadyk
E-mail: zamowienia@op.policja.gov.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.opolska.policja.gov.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Plaats: Olsztyn
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Land: Polen
Contactpersoon: Eugenia Poniży, Anna Lis, Jarosław Hamadyk
E-mail: zamowienia@op.policja.gov.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.opolska.policja.gov.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Land: Polen
Contactpersoon: Eugenia Poniży, Anna Lis, Jarosław Hamadyk
E-mail: zamowienia@op.policja.gov.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.opolska.policja.gov.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
Plaats: Radom
NUTS-code: PL921 Radomski
Land: Polen
Contactpersoon: Eugenia Poniży, Anna Lis, Jarosław Hamadyk
E-mail: zamowienia@op.policja.gov.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.opolska.policja.gov.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Plaats: Rzeszów
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Land: Polen
Contactpersoon: Eugenia Poniży, Anna Lis, Jarosław Hamadyk
E-mail: zamowienia@op.policja.gov.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.opolska.policja.gov.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Plaats: Szczecin
NUTS-code: PL424 Miasto Szczecin
Land: Polen
Contactpersoon: Eugenia Poniży, Anna Lis, Jarosław Hamadyk
E-mail: zamowienia@op.policja.gov.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.opolska.policja.gov.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Land: Polen
Contactpersoon: Eugenia Poniży, Anna Lis, Jarosław Hamadyk
E-mail: zamowienia@op.policja.gov.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.opolska.policja.gov.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Wojewódzka Policji w Wrocławiu
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Land: Polen
Contactpersoon: Eugenia Poniży, Anna Lis, Jarosław Hamadyk
E-mail: zamowienia@op.policja.gov.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.opolska.policja.gov.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Plaats: Opole
NUTS-code: PL841 Białostocki
Land: Polen
Contactpersoon: Eugenia Poniży, Anna Lis, Jarosław Hamadyk
E-mail: zamowienia@op.policja.gov.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.opolska.policja.gov.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Land: Polen
Contactpersoon: Eugenia Poniży, Anna Lis, Jarosław Hamadyk
E-mail: zamowienia@op.policja.gov.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.opolska.policja.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa policyjnego samochodu nieoznakowanego

Referentienummer: WS-ZF.2380.5.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34110000 Personenwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdów nieoznakowanych z segmentu C dla ww. komend policji.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 100-239747

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

W ramach zakupu podstawowego Zamawiający zakupi 100 pojazdów. Pojazdy z zamówienia podstawowego muszą być wyposażone w sprzęt łączności w ilości:

a. 30 szt. zgodne z załącznikiem 1Ł do specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do wzoru umowy;

b. 57 szt. zgodne z załącznikiem 2Ł do specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do wzoru umowy;

c. 13 szt. zgodne z załącznikiem 3Ł do specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do wzoru umowy.

Te lezen:

W ramach zakupu podstawowego Zamawiający zakupi 100 pojazdów. Pojazdy z zamówienia podstawowego muszą być wyposażone w sprzęt łączności w ilości:

a. 28 szt. zgodne z załącznikiem 1Ł do specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do wzoru umowy;

b. 59 szt. zgodne z załącznikiem 2Ł do specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do wzoru umowy;

c. 13 szt. zgodne z załącznikiem 3Ł do specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do wzoru umowy.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: