Leveringen - 256682-2020

03/06/2020    S106

Polen-Suwałki: Wetenschappelijk-technische simulator voor onderzoek en testen

2020/S 106-256682

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 091-216486)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
Nationaal identificatienummer: 200026507
Postadres: Teofila Noniewicza 10
Plaats: Suwałki
NUTS-code: PL843 Suwalski
Postcode: 16-400
Land: Polen
Contactpersoon: Emilia Szymborska
E-mail: przetargi@pwsz.suwalki.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pwsz.suwalki.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup aplikacji wirtualnej rzeczywistości (VR) wraz ze sprzętem niezbędnym do wdrożenia aplikacji na potrzeby modyfikacji programów nauczania

Referentienummer: RO-120.3730.04.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38970000 Wetenschappelijk-technische simulator voor onderzoek en testen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Zakup aplikacji wirtualnej rzeczywistości (VR) obejmujący:

a. zakup bezterminowej licencji na moduł aplikacji wirtualnej rzeczywistości (VR): „Wirtualna interaktywna scena zbrodni”;

b. zakup bezterminowej licencji na moduł aplikacji wirtualnej rzeczywistości (VR) „Wirtualny interaktywny Triaż”;

c. zakup bezterminowej licencji na moduł aplikacji wirtualnej rzeczywistości (VR) „Interaktywne ćwiczenie modelu dot. przesyłania informacji w sieciach komputerowych”;

d. zakup bezterminowej licencji na moduł aplikacji wirtualnej rzeczywistości (VR) „Wirtualna interaktywna sala sądowa”;

e. zakup bezterminowej licencji na moduł aplikacji wirtualnej rzeczywistości (VR) „Wirtualne skutki decyzji gospodarczych – symulator”;

f. zakup bezterminowej licencji na moduł aplikacji wirtualnej rzeczywistości (VR) „Wirtualny symulator ewakuacji”;

g. usługa opieki serwisowej dla dostarczonych aplikacji VR.

2. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do wdrożenia aplikacji VR i kamery 360 st.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 091-216486

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Perceel nr.: 1 i 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 22/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Perceel nr.: 1 i 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 14/08/2020
Te lezen:
Datum: 21/08/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7
Perceel nr.: 1 i 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 22/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zamawiający w wyniku odpowiedzi na pytania Wykonawców wprowadził zmiany w SIWZ dotyczące opisu przedmiotu zamówienia dla części 2. Zakup sprzętu niezbędnego do wdrożenia aplikacji wirtualnej rzeczywistości w zakresie wymagań w stosunku do elementów zestawów komputerowych (procesor, karta graficzna i pamieć RAM).