Leveringen - 256683-2020

03/06/2020    S106

Polska-Celestynów: Zestawy medyczne

2020/S 106-256683

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 065-154946)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej – Celestynów
Adres pocztowy: Wojska Polskiego 57
Miejscowość: Celestynów
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-430
Państwo: Polska
E-mail: wofitm@ron.mil.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/wofitm

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa Indywidualnego Pakietu Medycznego IPMed – WOFITM/21/2020/PN

Numer referencyjny: WOFITM/21/2020/PN
II.1.2)Główny kod CPV
33141620 Zestawy medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Indywidualnego Pakietu Medycznego IPMed (komponenty oraz torba). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 5, 5a, 5b, 5c do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 065-154946

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Zamiast:

Indywidualny Pakiet Medyczny – IPMed (komponenty oraz torba) gwarant 1 367 kpl; opcja 1 367 kpl.

Powinno być:

Indywidualny Pakiet Medyczny – IPMed (komponenty oraz torba) gwarant 2 953 kpl; opcja 2 953 kpl.

Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

Zamawiający wymaga wykazu wykonanych lub wykonywanych głównych dostaw sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum 2 dostawy na łączną kwotę nie mniejszą niż suma kwot wymaganych dla pakietów, na które składana jest oferta:

— pakiet nr 1 – 950 000,00 PLN,

— pakiet nr 2 – 450 000,00 PLN.

Dostawy te muszą odpowiadać swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia dla danego zadania wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Powinno być:

Zamawiający wymaga wykazu wykonanych lub wykonywanych głównych dostaw sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum 2 dostawy na łączną kwotę nie mniejszą niż suma kwot wymaganych dla pakietów, na które składana jest oferta:

— pakiet nr 1 – 950 000,00 PLN,

— pakiet nr 2 – 970 000,00 PLN.

Dostawy te muszą odpowiadać swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia dla danego zadania wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 2
Zamiast:

Indywidualny pakiet medyczny – IPMed (komponenty oraz torba) opcja 1 367 kpl.

Powinno być:

Indywidualny Pakiet Medyczny – IPMed (komponenty oraz torba) opcja 2 953 kpl.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 08/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 08/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: