Leveringen - 256686-2020

03/06/2020    S106

Kroatië-Pula: Farmaceutische producten

2020/S 106-256686

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 093-221615)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Opća bolnica Pula
Nationaal identificatienummer: 16089706543
Postadres: Negrijeva 6
Plaats: Pula
NUTS-code: HR036 Istarska županija
Postcode: 52100
Land: Kroatië
Contactpersoon: Ingrid Mužinić
E-mail: ingrid.muzinic@obpula.hr
Telefoon: +385 52376452

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.obpula.hr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Farmaceutski proizvodi – ostali lijekovi IV

Referentienummer: 9/20 E-VV
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Farmaceutski proizvodi.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 093-221615

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Procijenjena vrijednost (u HRK bez PDV-a):*
In plaats van:

7 309 273,00

Te lezen:

7 267 801,00

VII.2)Overige nadere inlichtingen: