Leveringen - 256687-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Kroatië-Otok: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 106-256687

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 104-250331)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Grad Otok
Nationaal identificatienummer: 70233583656
Postadres: Vladimira Nazora 1/I
Plaats: Otok
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 32252
Land: Kroatië
Contactpersoon: Marko Tadić
E-mail: javnanabavaotok@gmail.com
Telefoon: +385 32395320
Fax: +385 32394122

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.otok.hr

Adres van het kopersprofiel: www.otok.hr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nabava multimedijalne opreme i komunikacijskih sadržaja, po grupama predmeta nabave

Referentienummer: VV 01/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nabava multimedijalne opreme i komunikacijskih sadržaja, po grupama predmeta nabave.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 104-250331

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rok za dostavu ponuda
In plaats van:
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 26/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Datum javnog otvaranja ponuda
In plaats van:
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 26/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: