Leveringen - 256690-2020

03/06/2020    S106

Spanje-Barcelona: Computerbenodigdheden

2020/S 106-256690

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 052-123080)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Barcelona Activa, S. A. U., S. P. M.
Nationaal identificatienummer: A58295296
Postadres: C/ Llacuna, 162
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES51 Cataluña
Postcode: 08018
Land: Spanje
Contactpersoon: Angel Pascual i Oliva
E-mail: juridic@barcelonactiva.cat
Telefoon: +34 934019585
Fax: +34 934019626

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCN_BASA/customProf

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de material informático para Barcelona Activa

Referentienummer: BA 14/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30237300 Computerbenodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de material informático para Barcelona Activa.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 052-123080

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
In plaats van:
Datum: 17/04/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiciones para la apertura de las plicas
In plaats van:
Datum: 21/04/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 15/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Modificar el Pliego de Condiciones Técnicas (PTT), en relación a las características mínimas de las certificaciones de energía de las veintiuna estaciones de trabajo Dell precisión 3 630 o similar y las sesenta y una estaciones de trabajo Lenova Thinkcentre M920 SFF o similar del lote 1:

— veintiuna estaciones de trabajo Dell precisión 3 630 o similar: serán Energy Star 6.1, EPEAT Silver rating; RoHS-compliant; TUV Green Mark, ULE Gold,

— sesenta y una estaciones de trabajo Lenova Thinkcentre M920 SFF o similar: serán Energy Star 6.1, EPEAT Silver rating; RoHS-compliant; TUV Green Mark, ULE Gold.